Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Francouzština středně pokročilí + 1x2 (30)

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Po: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00142410
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni B1.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou vyučovacích hodin
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (studenti komunikují v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. DELF B1)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 
ÚROVEŇ B1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:  

 • umím aktivně používat dosud známé probrané slovesné časy jako minulý čas složený (J’ai visité la tour Eiffel.), nedávnou minulost (Paul vient de partir.), blízkou budoucnost (Je vais inviter des amis samedi soir.) a budoucí čas jednoduchý (Je te présenterai Romain.)
 • dokážu použít subjunktiv (Il répète pour que tu comprennes.), podmiňovací způsob přítomný (On aimerait bien vous revoir.) a umím vyjádřit podmínku (Si elle n’a pas aimé, dis-le-moi !) a převést přímou řeč do nepřímé (Elle a dit qu’elle était heureuse.)
 • dobře se orientuji v základních gramatických jevech (ukazovací zájmena - samostatná, nesamostatná, tázací a vztažná zájmena, tvoření příslovcí a stupňování příslovcí a přídavných jmen)
 • jsem schopen/a pohovořit o běžných a společenských tématech (móda, bydlení, globální problémy světa) a mluvit o svých zážitcích, zkušenostech a cílech
 • dokážu vyjádřit svůj názor a pocity, obavy, radost či zklamání

Co se naučím:

 • prohloubím své znalosti minulých časů, budoucích časů a gerundia (Je travaille en écoutant la radio.) a naučím se používat podmiňovací způsob minulý (J’aurais aimé partir avec vous.) a souslednost časů se si (S’il a envie de venir, il viendra.)
 • osvojím si pravidla tvoření předbudoucího času (Je t’expliquerai après qu’elle sera partie.), vztažných zájmen složených (lesquels, auquel,…) a shody pronominálních sloves v minulém čase složeném (Elle s’est évanouie.)
 • posílím svou schopnost vyjadřovat se slovem i písmem o nejrůznějších tématech, porozumím hlavním myšlenkám mluveného i psaného projevu týkajícího se abstraktních témat a budu se lépe orientovat v autentických materiálech
 • budu schopen/na vyjádřit lítost, zklamání a námitky, naučím se vést proslov a napsat motivační dopis

Zkuste si rozřazovací test z francouzštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně středně pokročilý+.

Lektoři: 

 • v kurzech učí zkušení a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor
 • společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu

Osnova

Gramatika:

 

Slovní zásoba:

Podmiňovací způsob minulý (le conditionnel passé)
Souslednost časů se si (la concordance des temps avec si)
Gerundium (le gérondif)
Vyjádření neurčitého (les indéfinis)

 

Konverzační témata:

Vzájemná komunikace s lidmi
Vyprávíme příběh dle obrázků
Debaty, schůzky, protesty (vyjadřujeme se k politickému tématu)
Čteme z mapy

Dovednosti

Vyjádření lítosti, zklamání, výčitek
Jak vést proslov
Vyjádření námitek a ústupků
Představení plánu a postupu

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit Connexions III. (lekce 6-8).

Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Po: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00142410
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up