Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Francouzština začátečníci + 1x2

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Po: 16:10 - 17:40
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Radnická - Radnická 1, 602 00 Brno
Kód termínu: JS00142418
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 999,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A1.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou vyučovacích hodin
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. DELF A1)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 
ÚROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • zabývala jsem se studiem základů francouzštiny a znám základní gramatické jevy (abecedu, číslovky, množné číslo, určitý a neurčitý člen)
 • znám základní skladbu francouzské věty, umím časovat základní pravidelná i nepravidelná slovesa (être, avoir, habiter, s'appeler, apprendre, aller, pouvoir, venir a další), vytvořím zápornou větu (Je n’aime pas la pluie.) i otázku (Est-ce que tu veux manger avec moi?)
 • setkal/a jsem se s blízkou budoucností (Je vais inviter des amis samedi soir.) a minulým časem složeným (J’ai visité la tour Eiffel.)
 • dokážu sdělit základní informace o sobě, své rodině a práci, reaguji na jednoduché otázky týkající se mé osoby 
 • jednoduše konverzuji o svých zájmech, aktivitách a svém denním programu

Co se naučím:

 • naučím se časovat nová nepravidelná slovesa (plaire, devoir, sortir, …), osvojím si ukazovací zájmena, výrazy času (pendant des mois, depuis le 18 juin), záporné výrazy (Je n’ai jamais dit ça.) a další gramatické jevy   
 • prohloubím své znalosti v použití minulého času složeného (Elle est arrivée.), seznámím se s budoucím časem jednoduchým (Je te présenterai Romain.) a subjunktivem přítomným (Il aimerait bien que tu lui écrives.)
 • osvojím si novou slovní zásobu z oblasti volného času, cestování, počasí a bydlení a vyjádřím svůj názor na další běžná témata
 • představím svůj běžný den, zorientuji se v mapě a popíšu cestu a přiblížím i vzhled osob  
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět

Zkuste si rozřazovací test z francouzštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně začátečníci+.

Lektoři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor
 • společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu

Osnova

Gramatika:

 

Konverzační témata:

Předložky místa
Stahování se členem (au, du)
Nepravidelná slovesa (např. plaire, faire, devoir, offrir, voir, sortir)
Předmět přímý
Zájmena y a en (j’y pense)
Přivlastňovací a ukazovací zájmena
Zápory ne...jamais, ne...plus; výraz ne...que
Časové výrazy (il y a/depuis/pendant/puis/ďabord)
Budoucí čas jednoduchý (le futur simple)
Minulý čas složený (le passé composé)
Subjunktiv přítomný (le subjonctif présent)
Výrazy množství (peu, tellement, beaucoup)
Zvratná slovesa
Výrazy typu je voudrais/j'aimerais

 

Orientace ve městě (popis směru)
Bydlení (nábytek, barvy)
Cestování (prázdniny, oblíbené destinace)
Můj denní program (každodenní aktivity)
Části těla
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu
Frankofonní země
Počasí a jeho předpověď
První setkání (popis osob)
Naše budoucnost (životní prostředí, doprava)

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit Connexions I. (lekce 7-12), jako doplněk k učebnici doporučujeme Studijní příručku 1.

Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Po: 16:10 - 17:40
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Radnická - Radnická 1, 602 00 Brno
Kód termínu: JS00142418
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 999,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up