Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Němčina středně pokročilí 1x2

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 18:35 - 20:05
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Tutor, s.r.o. - S. K. Neumanna 1257/7, 500 02 Hradec Králové
Kód termínu: JS00142606
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 499,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni B1.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. Goethe-Zertifikat B1)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

ÚROVEŇ B1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • ovládám gramatiku na úrovni středně pokročilý:
  • modální slovesa (können, wollen, müssen, dürfen), slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, osobní a přivlastňovací zájmena (mein, dein, sein)
  • minulý čas – perfektum  (Wir haben dir eine schöne Postkarte geschickt.) a préteritum sloves sein a haben (Ich hatte heute echt einen Glückstag.), předminulý čas (plusquamperfektum)
  • infinitiv s zu (Ich habe keine Zeit, meine Eltern regelmäßig zu besuchen.), podmiňovací způsob (Wo würden Sie gern wohnen?)
 • mám základní slovní zásobu:
 • povolání, volný čas dům a bydlení, cestování, turistický ruch, počasí
 •  objednat si v restauraci, popsat cestu, komunikovat v obchodě, požádat o radu
 • dokáži vést jednoduchou společenskou konverzaci, stručně pohovořit o sobě a svých zájmech
 • umím komunikovat v běžných každodenních situacích:
 • jsem schopen/na psát jednoduché poznámky, vzkazy, krátké dopisy

Co se naučím:

 • naučím se nové gramatické struktury - skloňování zvratných zájmen, účelové věty s um…zu adamit, vedlejší věty se so dass a so…dass  a další…
 • naučím se tvořit a používat budoucí čas – Futur I (Im nächsten Jahrtausend werden die Menchen Urlaub auf dem Mond machen.)
 • rozšířím svou slovní zásobu o nové pojmy z nejrůznějších oblastí - přátelství a vztahy, nemoci a léky, povolání,…
 • naučím se komunikovat ve všech běžných životních situacích - při hledání zaměstnání, seznamování, pozvání,…

Zkuste si rozřazovací test z němčiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně středně pokročilý.


Lektoři:

 • kurz je veden zkušenými a kvalifikovanými českými a zahraničními lektory, kteří prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Slovní zásoba:

 

Gramatika:

Konverzační témata:

Vztahy
Neuvěřitelné zážitky
Sny a přání
Povolání

Slovní zásoba:

Hledání partnera
Přátelství a vztahy
Pozvání
Alternativní medicína
Nemoci a léky
Věštci a předpovídání budoucnosti
Život v zahraničí
Sny a přání
Povolání
Hledání zaměstnání

 

Zvratná zájmena ve 3. a 4. pádu
Wegen a trotz
Vztažná zájmena
Budoucí čas – Futur I
Účelové věty s um…zu a damit
Vyjádření nereálných přání

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit MENSCHEN B1.1

Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 18:35 - 20:05
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Tutor, s.r.o. - S. K. Neumanna 1257/7, 500 02 Hradec Králové
Kód termínu: JS00142606
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 499,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up