Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Mediální studia a žurnalistika - semestrální - Last Minute

Termín výuky:
Intenzita: 1×6 lekcí každých 14 dní
Čas výuky: So: 10:00 - 14:30
Počet lekcí: 42 × 45 minut
Místo konání: Gymnázium prof. J. Patočky - Jindřišská 36, 110 00 Praha
Kód termínu: PK00143942
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 199,-  Hint_icon
  3 999,- Kč  

Kurz probíhá na adrese uvedené u kurzu, klientské centrum se ale nachází pouze v Praze a v Brně. Pro informace ke kurzům, přihlášení atd. prosím volejte zákaznickou linku 210 084 210.

 • Semestrální studium mediálních studií a žurnalistiky je připraveno pro ty z vás, kteří se chtějí pečlivě připravovat k přijímacím zkouškám především na studium Žurnalistiky na FSV na Univerzitě Karlově.
 • Kurz je zaměřen i na vědomosti potřebné v prvních semestrech studia.
 • Dozvíte se zde vše o průběhu a obsahu přijímacích zkoušek.
 • Pečlivě se připravíte i na náročné ústní zkoušení!
 • Obsah kurzu zahrnuje systematický průřez všemi podstatnými oblastmi a disciplínami, které jsou vyžadovány při přijímacích zkouškách.
 • Vždy je možné konzultovat s vyučujícím případné dotazy a problémy, které se v průběhu přípravy vyskytnou.

TIP: Pokud uvažujete o kombinovaném studiu Mediálních studií na FSV UK, doporučujeme navštěvovat i některý z našich kurzů "Příprava na NSZ - OSP".

 

Kurz je určen:

 • Primárně studentům středních škol, kteří se chystají složit přijímací zkoušky na studium Žurnalistiky na FSV UK (případně příbuzné obory).
 • Všem zájemcům, kteří přijímací zkoušky již zkusili, ale neusmálo se na ně štěstí, a přesto to nehodlají jen tak snadno vzdát.
 • A všem zájemcům, kteří mají chuť dozvědět se něco nového.

 

Předpokládaná cílová úroveň studentů:

 • zvládnutí složitých jevů v ČJ
 • orientace na české mediální scéně 
 • orientace v české a zahraniční politice 
 • rozvinutí kreativního myšlení 
 • schopnost vysvětlit důležité oborové pojmy 
 • orientace v historii v rozsahu potřebném k přijímacím zkouškám (především od roku 1848) 
 • pochopení a logická systemizace kulturně-historického přehledu

 

Forma výuky:

 • Studium je semestrální.
 • Průběžně je sledována spokojenost studentů s výukou a kurz je ukončen předáním CERTIFIKÁTU na základě absolvování závěrečného testu.
 • Předměty jsou vybrány tak, aby přednášená látka pokryla požadavky přijímacích zkoušek.
 • Výuka probíhá v závislosti na probírané látce formou přednášek, seminářů a cvičení, kde se řeší praktické problémy a úkoly.
 • Intenzivní skupinová výuka (max. 30 studentů ve skupině).

 

Kritéria pro výběr a počty účastníků:

 • Přijímací řízení do kurzu není organizováno.
 • Hlavním kritériem pro vstup do kurzu je středoškolské vzdělání nebo studium ve 3. a 4. ročnících gymnázií, středních a vyšších odborných škol.
 • Kurz je ale otevřen i pro všechny zájemce o tuto problematiku z řad široké veřejnosti.
 • Intenzivní skupinová výuka (max. 30 studentů ve skupině)

 

Lektoři:

 • Disponujeme týmem kvalifikovaných a zkušených lektorů, kteří ke zvolené látce přistupují velmi pečlivě, poskytnou Vám široké znalosti v oboru, pomohu a poradí. Předají Vám cenné informace o přijímacím řízení a osobní zkušenosti, doporučí tu pravou literaturu a rádi s Vámi prodiskutují náročná témata.
 • Naším společným cílem je, aby čas, který věnujete výuce, byl pro Vás příjemný a užitečně strávený.

 

Úspěšnost našich studentů u přijímacích zkoušek:

 • Klikněte ZDE

 

Pomáhá v rozhodování:

 • Doplňkové studijní materiály ZDARMA (testy, grafy, pracovní listy apod.)
 • Certifikát o absolvování kurzu.
 • Psaní přijímacích zkoušek z minulých let a vyzkoušení si tzv. přijímaček nanečisto.

Osnova

1. etapa: Český jazyk

 • Jazykové skupiny; disciplíny jazykovědy; psaní jenž/jež; číslice a značka/slovo (5kilogramový, 5denní/5-ti kilogramový, 5tidenní)
 • Psaní velkých písmen; zájmena mne/mě/mně; psaní slov přejatých; synonyma/antonyma/homonyma
 • Předložky s a z; předpony s(e) a z(e); skloňování slov „ruce“, „nohy“, „oči“, „uši“; přívlastek volný a těsný
 • Tvorba přechodníků; psaní ů/ú/u; spřežky; psaní týž/tentýž; zájmeno jenž
 • Psaní i/y; útvary jazyka a slovní zásoba (archaismy, historismy, neologismy; slang, argot; dialektismy; eufemismy; metafora a metonymie…)
 • Větný rozbor; zdvojování souhlásek u přídavných jmen; í/ejí ve 3. osobě mn.č.; stupňování přídavných jmen
 • Interpunkce a její zrádnosti (čárka před spojkami „a“, „jako“, „nebo“, „než“); skloňování podstatných jmen; skloňování číslovek
 • Vazba se 4. pádem; byste/abyste/kdybyste; jakoby a jako by
 • Ukázky gramatických chyb v našich médiích, nejčastější prohřešky proti češtině (falešné větné vazby apod.)

 

2. etapa: Kulturní přehled

 • Vybrané události kulturních dějin (typy písma a jejich luštitelé, civilizační vynálezy, objevování kontinentů a dobyvatelská tažení)
 • Dějiny evropského a českého malířství, dějiny hudby, filmu a divadla (případně i fotografie) - stručné dějiny (styly, epochy, manifesty), vybraná díla, autoři apod. 
 • Přehled v nejdůležitějších kulturních událostech současnosti (trendy, události, osobnosti, významná výročí, známé galerie apod.) 

 

3. etapa: Dějiny

 • Dějiny od pravěku do roku 1848 - převážně formou samostudia
 • Dějiny od roku 1848 do současnosti - důležité události v souvislostech, významné osobnosti
 • Důležitá výroční vztahující se k letošnímu roku (narození významných osobností, výročí vzniku států apod.)

 

4. etapa: Politologie a orientace na současné politické scéně

 • Základní přehled v politologii - základní pojmy, volební systémy, typy států, významná díla apod.
 • Orientace na současné české politické scéně - politické strany a jejich představitelé, vládní činitelé, důležité události, volební systém v České republice apod. 
 • Orientace na světové politické scéně - političtí představitelé významných zemí, Evropská unie (představitelé, instituce, kompetence, rozšiřování)  a další organizace, hlavní události současnosti
 • Významné žijící (či nedávno zemřelé) osobnosti spojené s náboženstvím

5. etapa: Masová komunikace a mediální studia

 • Klíčové pojmy a fakta (médium; publikum a masová kultura; typy a modely komunikace; historie lidské komunikace; dějiny zkoumání médií)
 • Principy tvorby a šíření informací; masová, mediální a marketingová komunikace...).
 • Dějiny médií - výběr důležitých událostí
 • Mediální systém České republiky – tištěná média
 • Mediální systém České republiky – audiovizuální a digitální média
 • Mediální systémy v zahraničí (regulace/deregulace; význačná periodika, televizní a rozhlasové stanice; nadnárodní korporace; média veřejné služby 
 • Úvod do sociální psychologie + vybrané účinky médií (kultivační analýza; agenda setting; vědomostní propast; spirála mlčení; média a násilí)
 • Důležitá jména současné české i světové žurnalistiky, orientace v českých médiích

6. etapa: Teorie a praxe psané žurnalistiky

 • Úvod; zpráva (druhy zpráv, kritéria pro vytváření zprávy, zpravodajské pojmosloví)
 • Tvoření jednotlivých typů zpráv a jejich součástí (titulky, podtitulky atd.), další zpravodajské žánry (anketa, zpravodajský rozhovor)
 • "Mezní žánry" (glosa, poznámka, sloupek, nekrolog, reportáž...)
 • Publicistické útvary (komentář, analýza, úvaha, esej, diskuze, recenze, kritika, fejeton) a jejich tvorba
 • Teorie a praxe rozhlasové a televizní žurnalistiky - odlišnosti od psaného projevu, základní pojmosloví
 • Novinářská etika, novinář a společnost, novinář a politika, sociologie žurnalismu

 

 

Doporučená literatura

 • Bělina, P. Čornej, P. Dějiny evropské civilizace I, II. Litomyšl: Paseka, 1995.
 • Burton, G.; Jirák, J. Úvod do studia médií. Brno, 2001.
 • Canneti, E. Masa a moc. Praha: Arcadia, 1994.
 • Daneš a kolektiv. Čeština na přelomu tisíciletí. Prah: Academia, 1997.
 • Dolánská, N. Jak se stát Hemingwayem. Praha: Karolinum, 1994.
 • Dvořák L. Česká televize ‒ věc veřejná aneb Zápisky teroristy. Jota.
 • Eisner, P.; Stich, A. ed. Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině. Praha: Academia, 2002.
 • Huk, J. Sociologie médií: (žurnalisté, politici a ti ostatní). Praha: UJAK, 2008.
 • Juráček, P.; Lukeš, J. ed. Deník: (1959-1974). Praha: Národní filmový archiv, 2003.
 • Kolektiv autorů. Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha: Libri, 2002.
 • Kolektiv autorů. Mluvnice češtiny. Praha: Academia, 1986.
 • Kolektiv autorů. Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 1998.
 • Köppl, L.; Köpplová, B. Dějiny světové žurnalistiky I. Praha: Novinář, 1989.
 • Köppl, L.; Köpplová, B. Celý svět je v novinách: Dějiny žurnalistiky II. Praha: Novinář, 1989.
 • Karpatský, D.; Kudělka, V. Malý labyrint literatury. Praha: Albatros, 2001.
 • Keller, J. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012.
 • Kubal, M.; Šulc, F.; Šámalová, B. Válka o Irák. Praha: Volvox Globator, 2003.
 • Lorenz, K. Takzvané zlo. Praha: Academia, 2003.
 • McLuhan, M Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Mladá fronta, 2011.
 • McQuaill, D. Masová komunikace s předmluvou J. Jiráka. Praha: Portál, 1999.
 • Styblík, V., Melichar, J.: Český jazyk. Fortuna, Praha 1994

 


Termín výuky:
Intenzita: 1×6 lekcí týdně
Čas výuky: So: 10:00 - 14:30
Počet lekcí: 42 × 45 minut
Místo konání: Gymnázium prof. J. Patočky - Jindřišská 36, 110 00 Praha
Kód termínu: PK00143942
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 199,-  Hint_icon
  3 999,- Kč  
Decor_right
Iko_up