Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Obchodní podmínky - dárkové poukazy na přípravné kurzy

Obchodní podmínky EDUA Languages, s.r.o. – Dárkový certifikát


1. O společnosti


Společnost EDUA Languages, s.r.o., IČ: 290 133 72 (dále jen EDUA Languages, s.r.o.) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností EDUA Languages, s.r.o. a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem společnosti EDUA Languages, s.r.o. je poskytnout studentům, našim zákazníkům, co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání. To vše dobrovolnou formou s důrazem na přátelskou atmosféru v malých skupinkách studentů.2. Nákup dárkového certifikátu


2.1. Společnost EDUA Languages, s.r.o., nabízí klientům možnost zakoupení dárkového certifikátu (dále jen certifikát) na libovolný jazykový kurz v libovolné hodnotě.
2.2. Certifikát lze zakoupit na klientském centru, nebo si ho objednat prostřednictvím internetových stránek https://www.tutor.cz/darkove-poukazy
2.3. Na nákup certifikátu nelze uplatnit žádnou z nabízených slev uvedených na stránkách www.tutor.cz3. Platnost dárkového certifikátu


3.1. Platnost je uvedena na certifikátu a nelze ji prodloužit.
3.2. Po termínu platnosti certifikátu je certifikát neplatný a nelze jej vyměnit za jiný, prodloužit jeho platnost, ani jím uhradit vybraný kurz.4. Platba dárkového certifikátu


4.1. Platbu za certifikát lze uskutečnit hotově na klientském centru na pobočce Praha, Brno, Hradec Králové. Klientovi bude na místě vystaven certifikát v uhrazené hodnotě.
4.2. Platbu lze uhradit převodem na účet vedený u FIO Banky a.s. a to dle pokynů k platbě, které budou zaslány objednavateli na emailovou adresu. V případě platby převodem na účet klient zasílá na emailovou adresu tutor@tutor.cz potvrzení z banky, že převod byl uskutečněn.
4.3. Číslo účtu společnosti EDUA Languages, s.r.o. je 2400327861/2010, variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě, které obdrží klient na základě objednávky. Dárkový certifikát bude vydán na základě potvrzení o převodu na výše uvedený účet a obdržení platby.
4.4.Certifikát nelze hradit pomocí poukázek Sodexo (Smart PASS, Fokus PASS, Dárkový PASS nebo FlexiPASS), poukázky Cheque dejeuner (UNIŠEK) a poukázky Edenred (Compliments Academica, Compliments Multi).
4.5. Certifikát nelze platit pomocí cafeterie Benefity Management s.r.o., Benefity a.s. a Edenred Benefity Café.5. Storno podmínky


5.1. Certifikát nelze směnit za finanční prostředky, peněžní poukázky či certifikáty. Certifikát nelze stornovat, ani směnit za peníze či jinou službu, než pro kterou byl certifikát vydán, tedy pro jazykovou výuku.
5.2.V případě ztráty nebo odcizení certifikátu nemá klient nárok na finanční ani jinou náhradu.

 

6. Uplatnění dárkového certifikátu

6.1. Pro uplatnění dárkového certifikátu je zapotřebí jej předložit na pobočce, nebo zaslat certifikát naskenovaný emailem na adresu tutor@tutor.cz případně na konkrétního zaměstnance, se kterým klient řeší přihlášení do kurzu.
6.2. Na základě předložení certifikátu bude klientovi uhrazena objednávka jazykového kurzu.
6.3. Při výběru kurzu ve vyšší hodnotě je klient povinen rozdíl uhradit.
6.3. Při výběru kurzu v nižší hodnotě není rozdíl částky vrácen hotově, ale lze vystavit nový dárkový certifikát v nevyčerpané hodnotě, případně vystavit potvrzení o depozitu.
6.4. Certifikát není možný uplatnit na platbu učebnic, mezinárodních jazykových zkoušek, ISIC karty, přípravné kurzy na vysoké školy, přípravné kurzy ke státní maturitě, profesní kurzy.
6.5. Uhrazením kurzu certifikátem klient souhlasí s obchodními podmínkami, které se vztahují k danému jazykovému kurzu, a je těmito obchodními podmínkami vázán.7. Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení


a) Ochrana osobních údajů studenta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
b) Student tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností EDUA Languages, s.r.o.: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
c) Student souhlasí se zpracováním osobních údajů společností EDUA Languages, s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků společností EDUA Languages, s.r.o., pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
d) Osobní údaje studenta mohou být předávány třetím osobám, zejména osobám, které tvoří se společností EDUA Languages, s.r.o. koncern. Zpracováním osobních údajů může společnost EDUA Languages, s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
e) Student bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost EDUA Languages, s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.
f) Student potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Student prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k společnosti EDUA Languages, s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti EDUA Languages, s.r.o.
g) V případě, že by se student domníval, že společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života studenta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
I. požádat společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení,
II. požadovat, aby společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost studenta podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel žádosti, má student právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění studenta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
h) Požádá-li student o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost EDUA Languages, s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost EDUA Languages, s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
i) Student souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti EDUA Languages, s.r.o. související se službami nebo podnikem společnosti EDUA Languages, s.r.o. na elektronickou adresu studenta a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob, zejména osob, které tvoří se společností EDUA Languages, s.r.o. koncern, na elektronickou adresu studenta.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 18.12.2013.

Decor_right
Iko_up