Francouzština pro mírně pokročilé +, 1 x 2 týdně (30)

22. 2. 2018 - 31. 5. 2018, Čt 17:50 - 19:20
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042434
Další termíny nejsou k dispozici

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Intenzita: výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou vyučovacích hodin

Charakteristika kurzu:

vyučuje se podle principů komunikativní metody (studenti komunikují v cílovém jazyce)
výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení)
gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
důraz je kladen na řízenou konverzaci
znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. DELF A2)
maximální počet studentů ve skupině je 12

ÚROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

znám přítomný čas, minulý čas složený (J’ai visité la tour Eiffel.) i nedávnou minulost (Paul vient de partir.) a používám i blízkou budoucnost (Je vais inviter des amis samedi soir.) a budoucí čas jednoduchý (Je te présenterai Romain.)
orientuji se v subjunktivu (Il répète pour que tu comprennes.), podmiňovacím způsobu (je voudrais) a gerundiu (Je marche sous la pluie en chantant.)
používám základní nepravidelná slovesa (aller, faire, devoir, pouvoir, sortir, offrir apod.), znám zájmena přivlastňovací, ukazovací a zájmena y/en, orientuji se v přivlastňovacích přídavných jménech a umím nahradit předmět přímý a nepřímý zájmenem
dokážu hovořit o své rodině, práci a volném čase a konverzuji o cestování, počasí, bydlení a dalších běžných tématech
jsem schopen/na popsat vzhled i charakter osob, směr cesty a dokážu vyjádřit svůj názor
rozumím stručným instrukcím a jednoduchým vysvětlením ve francouzštině

Co se naučím:

prohloubím své poměrně dobré znalosti přítomného času, minulých a budoucích časů, subjunktivu a podmiňovacího způsobu přítomného (On aimerait bien vous revoir.)
osvojím si trpný rod (Les rues ont été fermées par la marie.), naučím se tvořit příslovce a další gramatické struktury a vazby, které podrobně proberu a procvičím
budu umět pohovořit o módě, kariéře a globálních problémech světa a domluvím se v obchodě i na ulici
dokážu vyjádřit svůj názor na běžná témata a mluvit o svých představách a snech
budu schopna vést konverzaci s rodilým mluvčím

Zkuste si rozřazovací test z francouzštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý+.

Lektoři:

v kurzech učí zkušení a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři
všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor
společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu

Další termíny nejsou k dispozici

Související produkty