Francouzština pro mírně pokročilé, 1 x 2 týdně (60)

16. 10. 2017 - 28. 5. 2018, Po 16:10 - 17:40
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 60 lekcí)
Pobočka Radnická - Radnická 1 Brno
Kód termínu: JS11041876
Další termíny nejsou k dispozici

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Intenzita: výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou vyučovacích hodin

Charak­teristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komuni­kativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • grama­tika je vyučována v kon­textu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • důraz je kladen na řízenou konver­zaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. DELF A2)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

Ú­ROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • znám přítomný čas, blízkou budoucnost (Je vais inviter des amis samedi soir.) i budoucí čas jednoduchý (Je te présenterai Romain.), umím použít minulý čas složený (Elle est arrivée.) a dovedu identifikovat subjunktiv (que nous venions) a podmiňovací způsob (je voudrais)
 • používám základní nepravidelná slovesa (aller, faire, devoir, pouvoir, sortir, offrir apod.), znám zájmena přivlastňovací, ukazovací a zájmena y/en, orientuji se v přivlastňovacích přídavných jménech a umím nahradit předmět přímý a nepřímý zájmenem
 • dokážu hovořit o své rodině, práci a volném čase a konverzuji o cestování, počasí, bydlení a dalších běžných tématech
 • umím popsat svůj denní program, vzhled osob i cestu na mapě
 • rozumím stručným instrukcím a jednoduchým vysvětlením ve francouzštině, tudíž přivítám střídání českého lektora s rodilým mluvčím

Co se naučím:

 • prohloubím své poměrně dobré znalosti přítomného času, minulých časů a subjunktivu (Il répète pour que tu comprennes.)
 • osvojím si nedávnou minulost (Paul vient de partir.), gerundium (Je marche sous la pluie en chantant.) a další gramatické struktury a vazby, které podrobně pro­beru a procvičím
 • naučím se novou slovní zásobu z oblasti kultury, cestování, techniky či reklamy a budu schopen/na popisovat osoby a jejich charakteristické rysy
 • dokážu vyjádřit svůj souhlas a nesouhlas a mluvit o svých představách a snech
 • budu schopna vést konverzaci s rodilým mluvčím a domluvím se v zahraničí

Zkuste si rozřazovací test z francouzštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý.

Lekto­ři:

 • v kurzech učí zkušení a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor
 • společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu
Další termíny nejsou k dispozici