Francouzština pro začátečníky +, 2 x 2 týdně (60)

13. 2. 2017 - 31. 5. 2017, Po a St (07:20 - 08:50)
Intenzivní – 2x týdně a více (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 60 lekcí)
Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2 Praha
Kód termínu: JS00144124

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro začáteč­níky – A1.2+

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Ú­ROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:
 • zabývala jsem se studiem základů francouzštiny a znám základní gramatické jevy (abecedu, čís­lovky, množné číslo, určitý a neurčitý člen)
 • znám základní skladbu francouzské věty, umím časovat základní pravidelná i nepravidelná slovesa (être, avo­ir, habiter, s’appeler, apprendre, aller, pouvoir, venir a další), vytvořím zápornou větu (Je n’aime pas la pluie.) i otázku (Est-ce que tu veux manger avec moi?)
 • setkal/a jsem se s blízkou budoucností (Je vais inviter des amis samedi soir.) a minulým časem složeným (J’ai visité la tour Eiffel.)
 • dokážu sdělit základní informace o sobě, své rodině a práci a reaguji na jednoduché otázky týkající se mé osoby
 • jednoduše kon­verzuji o svých zájmech, aktivitách a svém denním programu
Co se naučím:
 • naučím se časovat nová nepravidelná slovesa (plaire, devoir, sortir,…), osvojím si ukazovací zájmena, výrazy času (pendant des mois, depuis le 18 juin), záporné výrazy (Je n’ai jamais dit ça.) a další gramatické jevy
 • prohloubím své znalosti v použití minulého času složeného (Elle est arrivée.), seznámím se s budoucím časem jednoduchým (Je te présenterai Romain.) a subjunktivem přítomným (Il aimerait bien que tu lui écrives.)
 • osvojím si novou slovní zásobu z oblasti volného času, cestování, počasí a bydlení a vyjádřím svůj názor na další běžná témata
 • představím svůj běžný den, zorientuji se v mapě a popíšu cestu a přiblížím i vzhled osob
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět