Intensive Czech for Beginners (4 weeks), 5 x 4 per week

9. 7. 2018 - 3. 8. 2018, Po, Út, St, Čt a Pá 09:00 - 12:00
Intenzivní – 2x týdně a více (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 80 lekcí)
Pobočka Anděl - Radlická 2000/3 Praha
Kód termínu: JS11042819
Potřebuji jiný termín

Type of the course: Intensive Course

 • if you need to learn Czech very quickly and you have enough time
 • four-week blocks of classes, 20 classes each week
 • average number of students per group is 8

Le­vel A1 accordingto the Common European Framework of Reference for Languages:
What I know: What I will learn: A1
 • A complete beginner with no previous language knowledge.
 • I CAN understand basic instructions, take part in simple discussions on basic conversation topics
 • I UNDER­STAND simple information, notices and instructions
 • I CAN fill out basic forms, take notes including time, dates and locations
 • I UNDER­STAND basic instructions concerning time, dates, classrooms in which the course is held and tasks which should be completed
 • I CAN introduce myself as well as others, interview another person, eg. where they live, what they do, what they like, and I can answer those questions myself
 • I CAN converse in a simple way
 • I CAN write short messages, eg. postcards from holidays


Typ kurzu: Intenzivní kurz

 • pokud se chcete naučit česky velmi rychle a máte dostatek času
 • čtyřtýdenní blok výuky, 20 lekcí každý týden

Ú­ROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE:

Co umím: Co se naučím: A1
 • Úplný začátečník, žádná předchozí znalost jazyka
 • UMÍM porozumět základním instrukcím, účastnit se jednoduchých diskuzí o základních konverzačních tématech.
 • ROZUMÍM jednoduchým informačním tabulím, instrukcím a informacím.
 • UMÍM vyplnit základní formuláře, psát poznámky včetně časových údajů, dat a míst.
 • ROZUMÍM základním instrukcím, které se týkají časů, data, učebny kurzu a úkolů, které mají být splněny.
 • UMÍM představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky (např. kde žije, co dělá, co má ráda )a umím na podobné otázky odpovídat.
 • UMÍM jednoduchým způsobem konverzovat.
 • UMÍM psát krátké jednoduché vzkazy např. pozdravy z dovolené.

Kurz je pořádán ve spolupráci s Caledoni­an School.

We reserve the right to change teachers of courses.

Potřebuji jiný termín