Intensive Czech for Pre-Intermediate part 1 (2 weeks)

13. 2. 2017 - 24. 2. 2017, Po, Út, St, Čt a Pá (09:00 - 12:15)
Intenzivní – 2x týdně a více (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 40 lekcí)
Pobočka Anděl - Radlická 2000/3 Praha
Kód termínu: JS00144017

Type of the course: Intensive Course

 • if you need to learn Czech very quickly and you have enough time
 • two-week blocks of classes, 20 classes each week
 • maximum number of students per group is 12

Le­vel A2 according to the Common European Framework of Reference for Languages:

What I know: A1 What I will learn: A2
 • I CAN understand basic instructions, take part in simple discussions on basic conversation topics
 • I UNDER­STAND simple information, notices and instructions
 • I CAN fill out basic forms, take notes including time, dates and locations
 • I UNDER­STAND basic instructions concerning time, dates, classrooms in which the course is held and tasks which should be completed
 • I CAN introduce myself as well as others, interview another person, eg. where they live, what they do, what they like, and I can answer those questions myself
 • I CAN converse in a simple way
 • I CAN write short messages, eg. postcards from holidays
 • I CAN express simple opinions and requests in a familiar context
 • I UNDER­STAND information from a familiar field, eg. packaging of products, information notices, menus, advertisements, schedules, simple textbooks and messages concerning basic conversation topics (me and my family, shopping, my job, etc.)
 • I CAN fill out simple forms and write simple letters or postcards
 • I CAN express own opinions making use of “I think, I agree, in my opinion”
 • I UNDER­STAND general meaning of a simplified manual or article; I read very slowly
 • I CAN write a short story, eg. my holiday, or a short description of a person or thing as well as a personal letter, eg. a thank you letter

Please complete the following Czech placement test. You should reach level Pre-Intermediate.

We reserve the right to change teachers of courses.


Typ kurzu: Intenzivní kurz

 • pokud se chcete naučit česky velmi rychle a máte dostatek času
 • dvoutýdenní blok výuky, 20 lekcí každý týden

Ú­ROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE:

Co umím: A1 Co se naučím: A2
 • UMÍM porozumět základním instrukcím, účastnit se jednoduchých diskuzí o základních konverzačních tématech.
 • ROZUMÍM jednoduchým informačním tabulím, instrukcím a informacím.
 • UMÍM vyplnit základní formuláře, psát poznámky včetně časových údajů, dat a míst.
 • ROZUMÍM základním instrukcím, které se týkají časů, data, učebny kurzu a úkolů, které mají být splněny.
 • UMÍM představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky (např. kde žije, co dělá, co má ráda) a umím na podobné otázky odpovídat.
 • UMÍM jednoduchým způsobem konverzovat.
 • UMÍM psát krátké jednoduché vzkazy např. pozdravy z dovolené.
 • UMÍM vyjádřit jednoduché názory a požadavky ve známém kontextu.
 • ROZUMÍM informacím ze známé oblasti např.: obaly produktů, informační tabule, jídelní lístky, reklamy, jízdní řády, jednoduché učebnice a zprávy, které se týkají základních konverzačních témat (Já, Moje rodina, Nakupování, Blízké okolí, Moje práce).
 • UMÍM vyplnit formuláře, které se týkají osobních údajů a psát jednoduché dopisy nebo pohlednice.
 • UMÍM vyjádřit vlastní názor za použití frází: „myslím si, souhlasím, podle mého názoru“.
 • ROZUMÍM obecnému významu zjednodušené příručky nebo článku; čtu velmi pomalu.
 • UMÍM napsat velmi krátké vyprávění (např. Moje dovolená) nebo jednoduchý popis osoby, věci (i napsat osobní dopis např. poděkování).

Zkuste si rozřazovací test z češtiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý.

Kurz je pořádán ve spolupráci s Ca­ledonian School.