Letní italština pro mírně pokročilé, 2 x 2 týdně

2. 7. 2018 - 19. 9. 2018, Po a St 19:30 - 21:00
2x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 48 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042856
Další termíny nejsou k dispozici

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Charak­teristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komuni­kativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • grama­tika je vyučována v kon­textu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • důraz je kladen na řízenou konver­zaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12
Co už umím:
 • chci rozšířit své dobré znalosti základů italštiny
 • znám přítomný čas, minulý čas (passato prossimo)
 • umím používat zájmennou částici ci nejen ve vazbě c´e/ci sono
 • vím, jak správně utvořit a kdy použít budoucí čas
Co se naučím:
 • zopakuji si všechny základní gramatické struktury a své znalosti dále upevním a prohloubím
 • rozšířím si základní slovní zásobu o nové oblasti: jídlo, vaření, potraviny, film, nakupování
 • naučím se zájmena 4. pádu a imperfektum (parlavo, guardavo, volevamo)
 • budu umět plynule mluvit o svém dětství, minulých zážitcích
 • budu schopen/schopna vést jednoduchou konverzaci v obchodě, v hotelu a v res­tauraci, vyjádřit (ne)souhlas

Lekto­ři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením Jazykové školy Tutor

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Další termíny nejsou k dispozici