Němčina pro mírně pokročilé, 1 x 2 týdně (60)

11. 10. 2017 - 9. 5. 2018, St 17:50 - 19:20
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 60 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11041964
Další termíny nejsou k dispozici

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Intenzita: výuka probíhá 1 × 2 vyučovací hodiny týdně

Charak­teristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komuni­kativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • grama­tika je vyučována v kon­textu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • důraz je kladen na řízenou konver­zaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. Goethe-Zertifikat A2)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

Ú­ROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • ovládám základní gramatická pravidla:
  • modální slovesa (können, wollen, müssen, dürfen), slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, osobní a přivlastňovací zájmena (mein, dein, sein)
  • minulý čas – perfektum (Wir haben dir eine schöne Postkarte geschickt.) a préteritum sloves sein a haben (Ich hatte heute echt einen Glückstag.)
 • mám základní slovní zásobu:
 • rodina, povolání, volný čas, dny a měsíce,…
 • objednat si v restauraci, popsat cestu, komunikovat v obchodě, požádat o radu
 • umím jednoduchým způsobem komunikovat v běžných každodenních situacích:
 • jsem schopen/na napsat krátký, jednoduchý vzkaz, například napsat pohlednici, vyplnit formulář,…

Co se naučím:

 • rozšířím svou znalost grama­tických struktur a vazeb, které podrobně pro­beru a procvičím
 • zlepším své komunikační dovednosti
 • obohatím svou slovní zásobu o nové výrazy
 • domluvím se v zahraničí, budu schopen/na hovořit s rodilým mluvčím

Zkuste si rozřazovací test z němčiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý.

Lekto­ři:

 • kurz je veden zkušenými a kvalifikovanými českými a zahraničními lektory, kteří prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Další termíny nejsou k dispozici