Němčina pro pokročilé, 1 x 2 týdně (30)

20. 2. 2018 - 12. 6. 2018, Út 18:00 - 19:30
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Pobočka Anděl - Radlická 2000/3 Praha
Kód termínu: JS11042520
Další termíny nejsou k dispozici

Úroveň: kurz odpovídá úrovni B2.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Intenzita: výuka probíhá 1 × 2 vyučovací hodiny týdně

Charak­teristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komuni­kativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • grama­tika je vyučována v kon­textu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • důraz je kladen na řízenou konver­zaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. Goethe-Zertifikat B2)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

Ú­ROVEŇ B2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • mám pokročilou znalost německé gramatiky:
  • minulý čas – perfektum (Wir haben dir eine schöne Postkarte geschickt.) a préteritum sloves sein a haben (Ich hatte heute echt einen Glückstag), budoucí čas Futur I (Im nächsten Jahrtausend werden die Menchen Urlaub auf dem Mond machen.), předminulý čas (plusquamperfek­tum)
  • infinitiv s zu (Ich habe keine Zeit, meine Eltern regelmäßig zu besuchen.), podmiňovací způsob (Wo würden Sie gern wohnen?), trpný rod se sein a werden, vedlejší věty, spojky
 • mám širokou slovní zásobu
 • dokáži komunikovat ve všech běžných životních situacích, bez problému se domluvím s rodilým mluvčím, jsem schopen plynule konverzovat o běžných tématech
 • umím napsat jednoduchý souvislý text, který se vztahuje k mým zájmům
 • rozumím hlavnímu smyslu většiny televizních zpráv a programů týkajících se běžných témat

Co se naučím:

 • rozšířím svou znalost grama­tických struktur a vazeb, které podrobně pro­beru a procvičím
 • zlepším své komunikační dovednosti a získám potřebnou sebejistotu při komunikaci v cizím jazyce
 • obohatím svou slovní zásobu o specializovanější pojmy z nejrůznějších oblastí
 • vylepším svou schopnost vyjadřovat se slovem i písmem o náročnějších tématech

Zkuste si rozřazovací test z němčiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně pokro­čilý­.

Lekto­ři:

 • kurz je veden zkušenými a kvalifikovanými lektory, kteří prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor
 • kurz vede rodilý mluvčí

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Další termíny nejsou k dispozici

Související produkty