Ruština pro středně pokročilé +, 1 x 2 týdně (30)

20. 2. 2018 - 12. 6. 2018, Út 17:50 - 19:20
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042750
Další termíny nejsou k dispozici

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro středně pokročilé+ – B1.2

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Ú­ROVEŇ B1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE:
Co už umím:
 • dokážu vyčasovat základní slovesa (идти, мочв, искать, …) i zvratná slovesa a slovesa se změnou kmenových souhlásek v přítomném čase a jsem schopen/na vytvořit otázku a budoucí čas
 • umím skloňovat přídavná jména, znám dokonavý a nedokonavý vid sloves, orientuji se v některých slovesných vazbách odlišných od češtiny (ждать кого, что, …) a modálních slovesech
 • konverzuji o běžných tématech jako je turistika a cestování, počasí či nakupování a umím popsat vzhled a charakter lidí
 • umím vyjádřit a obhájit svůj názor, představit své plány a vyjádřit nutnost, možnost a politování
Co se naučím:
 • prohloubím své znalosti gramatických jevů o další slovesné vazby, 2. a 3. stupeň přídavných jmen jmen (самый + 1. stupeň), podmiňovací a rozkazovací způsob a další gramatické jevy
 • budu schopen/na konverzovat o životním prostředí, životním stylu a dalších běžných tématech
 • rezervuji si pokoj v hotelu, domluvím se na letišti a objednám si v restauraci
 • posílím svou schopnost porozumět autentickým materiálům, vy­jádřím svůj názor na běžná témata a získám jistotu v mluveném projevu a při komunikaci s rodilým mluvčím
Další termíny nejsou k dispozici