Španělština pro začátečníky, 1 x 2 týdně (30) III

3. 10. 2017 - 16. 1. 2018, Út 17:00 - 18:30
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Tutor, s.r.o. - S. K. Neumanna 1257/14 Hradec Králové
Kód termínu: JS11042117
Další termíny nejsou k dispozici

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A1.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Intenzita: výuka probíhá 1 × 2 vyučovací hodiny týdně

Charak­teristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komuni­kativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • grama­tika je vyučována v kon­textu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • důraz je kladen na řízenou konver­zaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

Ú­ROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • zabývala jsem se studiem základů španělštiny a znám základní gramatické jevy (abecedu, číslovky, člen určitý, neurčitý a žádný, zájmena osobní a přivlastňovací, slovesa ser a estar a další)
 • umím časovat pravidelná slovesa zakončená na – ar, – er, – ir (amar, beber, subir) i základní nepravidelná slovesa (querer, poder, hacer, tener, venir, oír) a vytvořím zápor i otázku (¿Qué hace María los jueves?)
 • dokážu sdělit základní informace o sobě, své rodině a práci a reaguji na jednoduché otázky týkající se mé osoby
 • jednoduše kon­verzuji o svých zájmech, volnočasových aktivitách a svém denním programu

Co se naučím:

 • Vyprávět, co dělám každý den a jak často
 • Mluvit o zvířatech

 • Říci, kolik je hodin

 • Objednat si v baru a restauraci

 • Jaká jsou typická španělská a latinoamerická jídla

 • Popsat město, kde bydlím

 • Zeptat se na cestu


Zkuste si rozřazovací test ze španělštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně začáteč­níci+­.


Lekto­ři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Další termíny nejsou k dispozici