Španělština pro začátečníky, 1 x 2 týdně (30) IV

6. 2. 2018 - 29. 5. 2018, Út 17:00 - 18:30
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Tutor, s.r.o. - S. K. Neumanna 1257/14 Hradec Králové
Kód termínu: JS11042608
Další termíny nejsou k dispozici

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A1.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Intenzita: výuka probíhá 1 × 2 vyučovací hodiny týdně

Charak­teristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komuni­kativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • grama­tika je vyučována v kon­textu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • důraz je kladen na řízenou konver­zaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12


Ú­ROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • zabývala jsem se studiem základů španělštiny a znám základní gramatické jevy (abecedu, číslovky, člen určitý, neurčitý a žádný, zájmena osobní a přivlastňovací, slovesa ser a estar a další)
 • umím časovat pravidelná slovesa zakončená na – ar, – er, – ir (amar, beber, subir) i základní nepravidelná slovesa (querer, poder, hacer, tener, venir, oír) a vytvořím zápor i otázku (¿Qué hace María los jueves?)
 • dokážu sdělit základní informace o sobě, své rodině a práci a reaguji na jednoduché otázky týkající se mé osoby
 • jednoduše kon­verzuji o svých zájmech, volnočasových aktivitách a svém denním programu

Co se naučím:

 • Mluvit o svých zkušenostech

 • Popsat povahu svých blízkých

 • Jak žijí mladí Španělé

 • Něco o španělské i světové kinematografii

 • Napsat životopis

 • Vyprávět příběh z minulosti

Zkuste si rozřazovací test ze španělštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně začáteč­níci+­.

Lektoři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Další termíny nejsou k dispozici

Související produkty