Obchodní podmínky E-learning

1. Společnost

Společnost EDUA Languages, s.r.o., IČ: 290 133 72 (dále jen „EDUA Languages, s.r.o.“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností EDUA Languages, s.r.o. a objednatelem e-learningových kurzů (dále jen „objednatel“).a jsou pro zúčastněné strany závazné.

2. Objednání

Smluvní vztah mezi společností EDUA Languages, s.r.o. a studentem vzniká na základě objednávky. Přihlášení do kurzu je nezávazné, tzn. student může od smlouvy odstoupit do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3 této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4 (storno podmínky).

Na tento kurz není možné uplatnit slevy uvedené na www.tutor.cz/slevy.

3. Platba 

Kurzovné je splatné do 14 dnů od objednání e-learningového kurzu a je možné ho hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce České spořitelny, a.s.

Číslo účtu je 6804392/0800, jako variabilní symbol slouží číslo objednávky, které klient obdrží.

Kurz není možné uhradit vzdělávacími poukázkami (šeky) ani benefitními body od poskytovatelů benefitních služeb.

Kurz rovněž není možné hradit „kreditem“ ponechaným u společnosti EDUA Languages, s.r.o. za jiné, nerealizované kurzy.

4. Storno podmínky

Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

  1. Stornování kurzu před uhrazením kurzovného: objednávka bude zrušena bez storno poplatku.
  2. Stornování kurzu po uhrazení kurzovného: storno poplatek ve výši celého kurzovného.

5. Poskytnutí přístupu do e-learningu a realizace e-learningového kurzu

Objednatel obdrží unikátní přístupový kód do online aplikace. Přístup lze využívat po dobu 12 měsíců od prvního přihlášení se do aplikace, první přihlášení však musí proběhnout nejpozději do 31.8. 2016, jinak kód objednateli bez náhrady propadá.

Přístupový kód bude objednateli zaslán na e-mailovou adresu uvedenou při objednání, a to do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž EDUA Languages, s.r.o. obdrží od objednatele platbu kurzovného.

Pro přístup do e-learningové aplikace musí mít objednatel k dispozici zařízení umožňující připojení k internetu a přehrávání audio a videoformátů; aplikace je kompatibilní se systémy Windows, Mac Os, Android, iOS.

Za nevyužití přístupu do e-learningové aplikace objednatelem nebo nekompatibilitu e-learningové aplikace s technickým vybavením objednatele neposkytuje společnost EDUA Languages, s.r.o. žádnou finanční či jinou kompenzaci.

Společnost EDUA Languages,s.r.o. není provozovatelem e-learningového kurzu  English attack.

6. Změny podmínek

Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

7. Odstoupení od smlouvy

Společnost EDUA Languages, s.r.o. může z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet společnosti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.

8. Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

a) Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

b) Objednatel tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností EDUA Languages, s.r.o.: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

c) Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů společností EDUA Languages, s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků společností EDUA Languages, s.r.o., pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

d) Osobní údaje studenta mohou být předávány třetím osobám, zejména osobám, které tvoří se společností EDUA Languages, s.r.o. koncern. Zpracováním osobních údajů může společnost EDUA Languages, s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

e) Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost EDUA Languages, s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.

f) Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k společnosti EDUA Languages, s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti EDUA Languages, s.r.o..

g) V případě, že by se objednatel domníval, že společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

I. požádat společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení,

II. požadovat, aby společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatel podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

h) Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost EDUA Languages, s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost EDUA Languages, s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
i) Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti EDUA Languages, s.r.o. související se službami nebo podnikem společnosti EDUA Languages, s.r.o. na elektronickou adresu objednatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob, zejména osob, které tvoří se společností EDUA Languages, s.r.o. koncern, na elektronickou adresu objednatele.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 28.2.2014