Obchodní podmínky – Jazyková škola

1. společnost
Společnost Tutor, s.r.o., IČ: 05533473 (dále jen Tutor) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností #subjekt-nazev# a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem společnosti #subjekt-nazev# je poskytnout studentům, našim zákazníkům, co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání. To vše dobrovolnou formou s důrazem na přátelskou atmosféru v malých skupinkách studentů.
 
2. přihlášení

a) Smluvní vztah mezi společností #subjekt-nazev# a studentem vzniká na základě objednávky. Přihlášení do kurzu je nezávazné, tzn. student může od smlouvy odstoupit do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3 této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4 (storno podmínky).

b) Rezervace se stává závaznou v okamžiku uhrazení kurzovného, nebo její části, případně nástupem do kurzu.

c) Veškeré aktuální slevy, které je možné při objednání kurzu uplatnit jsou uvedené na Slevy, a to včetně podmínek pro jejich uplatnění.
Všechny slevy lze uplatnit při objednání kurzu, nikoliv po jeho zaplacení. Jednotlivé slevy není možné sčítat. Slevy není možné také využít na kurzy označené Last minute, tato cena je konečná.

3. platba
a) Pokud zbývá do zahájení kurzu více než 19 dní, je celé kurzovné splatné do 14 dnů ode dne přihlášení. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce #subjekt-banka#
b) V případě přihlášení mezi 19. a 14. dnem před zahájením kurzu je celé kurzovné splatné 5 dní před dnem zahájení kurzu. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové), nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce #subjekt-banka#
c) V případě přihlášení mezi 14. a 7. dnem před zahájením kurzu je celé kurzovné splatné 3 dny před dnem zahájení kurzu. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové),nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce #subjekt-banka#
d) Pokud zbývá do zahájení kurzu 7 dní a méně, je celé kurzovné splatné v den přihlášení. Kurzovné je možné hradit pouze v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové).
Číslo účtu společnosti #subjekt-nazev# je #subjekt-ucet#, variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě, které obdrží student na základě objednávky.
3.1) Platba vzdělávacími poukázkami
a) Společnost #subjekt-nazev# přijímá poukázky Sodexo (Smart PASS, Fokus PASS, Dárkový PASS nebo FlexiPASS), poukázky Cheque dejeuner (UNIŠEK) a poukázky Edenred (Compliments Academica, Compliments Multi).
b) Poukázkami lze hradit celé kurzovné.
c) #brand-nazev# na výše zmíněné poukázky nevrací hotovost.
d) Dojde-li při platbě vzdělávacími poukázkami ke zrušení kurzu (ze strany společnosti #brand-nazev# či studenta), je kurzovné nevratné. Kurz bude zrušen na základě storno podmínek (bod č. 4) a zbylá částka bude studentovi ponechána u společnosti #subjekt-nazev# v podobě kreditu pro příští období. Tento kredit může student uplatnit na kterýkoliv kurz z nabídky společnosti #subjekt-nazev#.
3.2) Platba benefit body
a) Společnost #subjekt-nazev# přijímá platby benefit body poskytované společnostmi Benefity Management s.r.o., Benefity a.s. a Edenred Benefity Café.
b) Benefit body lze hradit celé kurzovné, ale i jeho část.
c) Společnost za výše zmíněné body nevrací hotovost.
d) Dojde-li při platbě benefit body ke zrušení kurzu (ze strany vzdělávací společnosti), je kurzovné vratné v podobě vrácení benefit bodů zpět na účet benefitní společnosti. Pokud kurz bude zrušen na základě storno podmínek (bod č. 4), zbylá částka bude studentovi ponechána u společnosti #subjekt-nazev# v podobě kreditu pro příští období. Tento kredit může student uplatnit na kterýkoliv kurz z nabídky společnosti #subjekt-nazev#.
3.3) Platna platební kartou online nebo rychlým bankovním převodem
a) Společnost EDUA Languages, s.r.o. umožňuje hradit kurzovné prostřednictvím platební brány společnosti Go Pay, s.r.o. (dále „platba online“)
b) Platbu lze provést ihned po vytvoření rezervace, nebo po přihlášení uživatele na stránkách http://www.tutor.cz/prihlaseni v sekci objednávky
c) Uhrazením kurzovného platbou online se stává objednávka závaznou a vztahují se na ní storno podmínky vyplývající z bodu 4. těchto obchodních podmínek
d) Při platbě online lze využít z nabízených slev pouze slevu věrnostní 5 %. V případě nároku klienta na jinou ze slev je zapotřebí nejprve kontaktovat klientské centrum a poté provést platbu online přes http://www.tutor.cz/prihlaseni v sekci objednávky.
e) V případě zrušení kurzu nebo jeho části společností EDUA Languages, s.r.o. vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného, a to opět prostřednictvím platební brány.
3.4) Smluvní sankce za prodlení
Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm společnost #brand-nazev# požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3.5) Student má možnost uhradit kurzovné na splátky. Cena kurzovného je v tomto případě navýšena o 5 %. Splátky jsou klientovi nastaveny na klientském centru. Podmínkou je mít uhrazeno 30 % před nástupem do kurzu. V případě úhrady školného formou splátek, klient musí doložit adresu trvalého bydliště.
 
4. storno podmínky
Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:
4.1) Stornování kurzu do zahájení kurzu – storno poplatek: 25 % z kurzovného.
4.2) Garance kvality – v případě nespokojenosti s kvalitou výuky po prvních dvou vyučovacích dnech bude studentovi vráceno 75 % z kurzovného, pokud společnost #subjekt-nazev# obdrží studentovo písemné (minimálně v elektronické podobě na adresu #brand-email#) prohlášení v tomto smyslu do třetího vyučovacího dne.
4.3) Stornování kurzu po zahájení třetího dne výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného.
4.4) Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, změna lektora, posunutí termínu kurzu, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
a) Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován prostřednictvím zákaznického centra (sms, e-mail) společnosti #subjekt-nazev# nebo na stránkách #brand-web#
b) V případě zrušení kurzu nebo jeho části společností #subjekt-nazev# vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
c) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka buď vyplacena v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno), nebo převedena na jeho účet do 14 dnů.
 
5. zmeškané hodiny
Za neúčast studenta na výuce neposkytuje společnost #subjekt-nazev# žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
 
6. průkaz studenta
Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku je každý student povinen prokázat se průkazem studenta při každém vstupu do budovy výuky, a to příslušnému pracovníkovi bez vyzvání.
a) Průkaz studenta obdrží každý platící student při zápisu do kurzu. Průkaz je platný pouze s vyplněným jménem a příjmením studenta.
b) Bez prokázání se průkazem studenta nebude studentovi umožněn vstup do budovy, kde se koná výuka. Pokud se kurz koná v budově U Půjčovny, bude studentovi umožněn vstup do budovy i při předložení občanského průkazu (popř. cestovního pasu).
7. Balíček All – inclusive

Společnost EDUA Languages, s.r.o. dává studentům k jazykovým kurzům konaným ve školním roce 2016/2017 balíček all-inclusive.

Balíček zahrnuje:

 1. Zdarma letní intenzivní jazykový kurz z nabídky na stránkách www.tutor.cz probíhající v letních měsících 2017
  1. čerpat kurz zdarma může pouze student, který absolvoval a plně uhradil kurz ve školním roce 2016 / 2017 (tj. 1.9.2016 – 30.6.2017) ani nemá vůči společnosti EDUA Languages, s.r.o. nebo Tutor s.r.o. (dále jen „vzdělávací společnost“) jiné pohledávky.
  2. Student má nárok na absolvování kurzu zdarma ve stejné jazykové úrovni a pro stejný jazyk, který absolvoval v daném školním roce.
  3. V případě, že student absolvuje jeden jazykový kurz v podzimním a/nebo jarním semestru, má nárok na jeden letní intenzivní kurz.
  4. Pokud student absolvoval dva jazykové kurzy v podzimním a/nebo jarním semestru, má nárok na dva letní intenzivní kurzy.
  5. Kurz není převoditelný na jiného studenta.
  6. Jazyková škola neposkytuje v případě neúčasti studenta na tomto kurzu finanční ani žádnou jinou kompenzaci.
  7. Nelze využít na kurz Týdenní letní kurz pro teenagery.
  8. Jazyková škola si vyhrazuje právo na zrušení letního intenzivního kurzu z důvodu nenaplnění minimální kapacity. Studentovi je umožněno vybrat si kurz v jiném termínu.
 2. Zhodnocení pokroku, certifikát o absolvování kurzu
  1. V případě zájmu studenta poskytuje jazyková škola zhodnocení jazykového pokroku studenta, které vypracuje lektor po skončení kurzu.
  2. Nárok na hodnocení má pouze student, který absolvoval 70 % kurzu, u nižší docházky není možné hodnocení vypracovat
  3. Rozsah a formu hodnocení určuje jazyková škola
  4. Společně s hodnocením student obdrží i certifikát o absolvování jazykové úrovně
 3. Garance pokroku
  1. Na garanci pokroku má nárok každý student obecných jazykových kurzů (tj. mimo kurzů přípravy na mezinárodní zkoušky a profesní kurzy) s min. hodinovou dotací 60 x 45 min
  2. Podmínkou získání garance je účast studenta na garančním testu, který musí splnit na 90 %. Termín testů vypisuje jazyková škola. Testy nejsou součástí výuky, ale konají se mimo čas určený pro výuku.
  3. K účasti na garančním testu se přihlašují studenti na klientském centru, kde jim budou nabídnuty termíny.
  4. Ke garančnímu testu je připuštěn pouze student, který má plně uhrazen kurz, na který bude garanci uplatňovat a ani nemá vůči vzdělávací společnosti jinou pohledávku.
  5. Povolená absence pro uznání garance je 10 % z celkového počtu lekcí kurzu.
  6. Po ukončení kurzu je nutné absolvovat pokrokový test. V případě, že jej napíše student na 70 % a více, učinil garantovaný pokrok v jazyce. Napíše-li test na 69 % a méně, nedostal se na garantovanou úroveň a má nárok požadovat zdarma jazykový kurz na té samé úrovni a ve stejném hodinovém rozsahu v následujícím semestru.
  7. Kurz zdarma může využít pouze student, který navštěvoval kurz původní. V případě, že se student nemůže zúčastnit kurzu v následujícím semestru, jeho nárok na kurz zdarma propadá.
  8. Jazyková škola si vyhrazuje právo na zrušení kurzu z důvodu nenaplnění minimální kapacity. Studentovi je umožněno vybrat si kurz v jiném termínu.
 4. E-learning angličtiny na rok a mobilní aplikace On Your Mind
  1. V případě, že student má zájem o přístup do e-learningového programu English attack (www.english-attack.cz) bude mu na klientském centru dán unikátní kód pro aktivaci. Jazyková škola není provozovatelem tohoto e-learningového programu.
  2. O mobilní aplikaci si lze zažádat také na klientském centru, kde student dostane postup pro aktivaci.
  3. O e-learningový program nebo mobilní aplikaci si může student zažádat pouze v průběhu kurzu a v okamžiku, kdy má plně uhrazeno kurzovné a nemá ani jinou pohledávku vůči vzdělávací společnosti.
  4. V případě nevyužití e-learningového programu nebo mobilní aplikace nemá student nárok na finanční ani jinou kompenzaci.
 5. Zasílání látky z předchozí hodiny
  1. Lektor zasílá po proběhlém setkání studentům stručné informace o probrané látce v hodině emailem.
  2. Zaslání probrané látky proběhne nejpozději poslední den před další lekcí. Pokud v kurzu vyučují lektoři dva, lektor zasílá látku před svou hodinou.
  3. V případě, že se studenti domluví s lektorem na jiném způsobu zasílání probrané látky, nebo si nepřejí zasílání těchto informaci, jazyková škola nezodpovídá za včasné zaslání těchto informací.
  4. Pokud si nepřeje student být informován o probrané látce, musí nahlásit tuto skutečnost klientskému centru, které ho vyjme z databáze emailů pro posílání probrané látky.
 1. Konverzační kluby
  1. Každý student má nárok na využití konverzačního klubu zdarma v daném semestru, kdy navštěvuje kurz
  2. Využít konverzačního klubu lze pouze pokud nemá student vůči vzdělávací společnosti žádnou pohledávku
  3. Registrace je možná na klientském centru nebo na internetových stránkách společnosti http://www.tutor.cz/konverzacni_kluby
  4. Konverzační klub se koná pouze je-li přihlášen dostatečný počet studentů. V případě neúčasti studenta na konverzačním klubu nebo v případě jeho zrušení nemá student nárok na finanční ani jinou kompenzaci.
 2. Tematické jazykové večery
  1. Během semestru jsou pořádány tematické večery, které jsou pro studenty a jeden jejich doprovod zdarma
  2. Na setkání je zapotřebí se přihlásit přes internetové stránky www.tutor.cz/tematicke-vecery
  3. Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu tématu, termín konání setkání nebo v případě malého zájmu na jeho zrušení
 3. Zapůjčení knih v knihovně
  1. Po zřízení členství v knihovně jazykové školy mají studenti možnost půjčovat si knihy. Výpůjčku určuje Řád knihovny. Půjčování knih a členství je zcela zdarma.
 4. Testy nanečisto k mezinárodním zkouškám FCE a CAE
  1. Každý student přípravného kurzu FCE a CAE má možnost přihlásit se na testy nanečisto. Na tento termín je důležité se předem registrovat na klientském centru. Při přihlášení skládá student vratnou zálohu 300 Kč, v případě že se testu nanečisto zúčastní, tak mu bude záloha vrácena, v opačném případě propadá ve prospěch jazykové školy.
  2. Výsledky jsou zpracovány do 10 dnů od konání testů a jsou studentům zaslány emailem.
  3. Opravené testy jsou k dispozici na klientském centru, ale není možné si pořizovat kopie, ani není možnost si jej odnést.
  4. Počet míst na zkouškách nanečisto je z organizačních důvodů omezen.
  5. Termín konání určuje jazyková škola a to vždy vzhledem k termínu konání mezinárodních zkoušek.
  6. Přihlášením na zkoušku nanečisto se student neregistruje ke zkoušce samotné pořádané Cambridge University. Registrace probíhá zvlášť a je potřeba za zkoušku i uhradit poplatek v plné výši dle platného ceníku.

 

 8. odstoupení od smlouvy
a) Společnost #brand-nazev# může z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet společnosti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.
b) Společnost #subjekt-nazev# si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů společnosti #subjekt-nazev# nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
c) Postup při reklamaci kurzu (stížnosti na kurz) je popsán v reklamačním řádu.
 
9. změny podmínek

Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

10. ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení
a) Ochrana osobních údajů studenta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
b) Student tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností #subjekt-nazev#: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
c) Student souhlasí se zpracováním osobních údajů společností #subjekt-nazev#, a to pro účely plnění smluvních závazků společností #subjekt-nazev#, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
d) Osobní údaje studenta mohou být předávány třetím osobám, zejména osobám, které tvoří se společností #subjekt-nazev# koncern. Zpracováním osobních údajů může společnost #subjekt-nazev# pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
e) Student bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost #subjekt-nazev# o změně ve svých osobních údajích.
f) Student potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Student prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k společnosti #subjekt-nazev# odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti #subjekt-nazev#
g) V případě, že by se student domníval, že společnost #subjekt-nazev# nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života studenta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
          I. požádat společnost #subjekt-nazev# nebo zpracovatele o vysvětlení,
          II. požadovat, aby společnost #subjekt-nazev# nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost studenta podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost #subjekt-nazev# nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost #subjekt-nazev# nebo zpracovatel žádosti, má student právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění studenta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
h) Požádá-li student o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost #subjekt-nazev# povinna tuto informaci předat. Společnost #subjekt-nazev# má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
i) Student souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti #subjekt-nazev# související se službami nebo podnikem společnosti #subjekt-nazev# na elektronickou adresu studenta a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob, zejména osob, které tvoří se společností #subjekt-nazev# koncern, na elektronickou adresu studenta.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2014