Všeobecné
obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15.2.2015

Koorzy.cz

1. Smluvní strany

Společnost Tutor, s.r.o., IČ: 05533473 (dále též „poskytovatel“), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, firemního vzdělávání a přípravy na vysoké školy, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi ní a objednatelem přístupu do e-learningové aplikace Koorzy.cz (dále jen „objednatel“) a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem společnosti Tutor je poskytnout studentům, našim zákazníkům, co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání.

2. Objednání

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká na základě objednávky, vytvořené osobně na klientském centru, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.tutor.cz nebo www.koorzy.cz. Objednávka je nezávazná, tzn. objednatel může od smlouvy odstoupit do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3 této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4 (storno podmínky).

Na tento kurz není možné uplatnit slevy uvedené na www.tutor.cz/slevy.

3. Platba 

Kurzovné je splatné do 14 dnů od objednání e-learningového kurzu a je možné ho hradit platební kartou on-line, převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce Česká spořitelna, a.s.

Kurz není možné uhradit vzdělávacími poukázkami (šeky) ani benefitními body od poskytovatelů benefitních služeb.

Kurz rovněž není možné hradit „kreditem“ ponechaným u společnosti Tutor, s.r.o. za jiné, nerealizované kurzy.

4. Storno podmínky

Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

 1. Stornování kurzu před uhrazením kurzovného: objednávka bude zrušena bez storno poplatku.
 2. Stornování kurzu po uhrazení kurzovného: storno poplatek ve výši celého kurzovného.

5. Poskytnutí přístupu do e-learningu a realizace e-learningového kurzu

Objednatel obdrží od poskytovatele unikátní přístupový kód do on-line aplikace. Přístup lze využívat až do jeho automatické deaktivace, která proběhne vždy v průběhu měsíce srpna (a to téhož roku pro kurzy objednané v období leden až červen, resp. následujícího roku v případě kurzů objednaných v období červenec až prosinec). Poskytovatel může udělit výjimku spočívající v prodloužení doby trvání přístupu na žádost objednatele, pokud k tomu existují zvláštní důvody.

Přístupový kód bude objednateli zaslán na e-mailovou adresu uvedenou při objednání, a to do sedmi pracovních dnů od obdržení platby kurzovného (zpravidla však dříve).

Pro přístup do e-learningové aplikace musí mít objednatel k dispozici zařízení umožňující připojení k internetu a webový prohlížeč.

Za nevyužití přístupu do e-learningové aplikace objednatelem nebo nekompatibilitu e-learningové aplikace s technickým vybavením objednatele neposkytuje společnost Tutor, s.r.o. žádnou finanční či jinou kompenzaci.

6. Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje, že jeho přístup do e-learningové aplikace Koorzy.cz bude využívat pouze jedna osoba, a to buď přímo objednatel, nebo jiná osoba (dále jen „student“).

Objednatel se zavazuje, že nezpřístupní e-learningovou aplikaci jiným osobám, ani nebude bez souhlasu poskytovatele šířit obsah e-learningové aplikace (tj. především teoretický výklad látky, testové otázky, správné odpovědi a řešení), a to ani za úplatu ani zdarma.

Objednatel bere na vědomí, že tvůrcem i vlastníkem obsahu e-learningové aplikace je společnost Tutor, s.r.o. a obsah je chráněn autorským právem.

7. Garance vrácení peněz při nepřijetí na VŠ

     7.1. Předmět garance

Společnost Tutor, s.r.o., provozovatel e-learningové aplikace koorzy.cz, garantuje svým klientům přijetí na alespoň jednu vysokou školu po absolvování některého z jejích kurzů dle podmínek níže. V opačném případě se společnost Tutor, s.r.o. zavazuje vrátit studentovi kurzovné za jím zakoupený kurz dle podmínek níže.

 1. Vysokou školou se rozumí státní nebo veřejná škola se sídlem v ČR.
 2. Garance úspěchu se vztahuje pouze na přímého uživatele e-learningové aplikace (dále jen „student“), který může a nemusí být totožný s osobou objednatele kurzu.
 3. Každý uživatel má vlastní přístup do e-learningové aplikace; není dovoleno přístup sdílet s jinou osobou, jinak garance automaticky zaniká
 4. Garance se vztahuje pouze na obory bakalářského a magisterského studia, s výjimkou navazujícího magisterského studia
 5. Společnost Tutor si vyhrazuje možnost nahlížet do systému e-learningové aplikace a monitorovat průběh aktivity studenta včetně výsledků testování a přihlížet k němu při posuzování nároku na uplatnění garance.

     7.2. Podmínky garance

 1. Student stráví procvičováním látky a zkušebních testů v aplikaci koorzy.cz minimálně 20 hodin, a to před konáním přijímacího řízení na jím vybrané vysoké školy.
 2. Student splní finální test v aplikaci koorzy.cz s výsledkem minimálně 85 % (výsledky jsou přístupné v modulu „statistiky“, a to před konáním přijímacího řízení na jím vybrané vysoké školy.
 3. Student nejpozději do zahájení přijímacího řízení na jím vybrané vysoké školy závazně informuje pořadatelskou společnost (e-mailem či osobně na klientském centru), na které 3 obory si bude podávat přihlášku na VŠ, přičemž látka, z níž sestávají přijímací zkoušky na tyto obory musí odpovídat výukovému modulu, který si objednal (např. pro přijímací zkoušky na lékařské fakulty musí splnit student podmínky uvedené výše v modulech Fyzika, Chemie a Biologie, což jsou předměty, z nichž se přijímací zkoušky na LF skládají).  Garance se následně vztahuje pouze na tyto tři obory. Společnost Tutor není povinna studentům tuto povinnost připomínat předem.

     7.3. Uplatnění garance

 1. V případě, že student splňuje podmínky Garance úspěchu a nebyl přijat na žádný z oborů, o kterých předem informoval společnost Tutor, s.r.o., a to ani na odvolání, má nárok na vrácení kurzovného dle podmínek níže. Toto neplatí, pokud důvodem nepřijetí na vysokou školu bylo nesložení maturitní zkoušky nebo procedurální pochybení ze strany studenta v rámci přihlášení na vysokou školu nebo během přijímacího řízení (např. nekázeň, nesprávné vyplnění přihlášky či testu apod.).
 2. Žádat o vrácení kurzovného může student osobně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději do 30. 9. téhož kalendářního roku, v němž proběhlo přijímací řízení.
 3. Společnost Tutor, s.r.o. vyrozumí studenta e-mailem či telefonicky, zda jeho žádosti bylo vyhověno. Při vyhovění žádosti budou klientovi vráceny peníze převodem na účet.

8. Změny podmínek

Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

9. Odstoupení od smlouvy

Poskytovatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, a to do uhrazení kurzovného objednatelem. V případě, že by po uhrazení kurzovného v období do automatické deaktivace přístupu (viz bod 5.) poskytovatel nebyl schopen zajistit fungování e-learningové aplikace, vrátí objednateli uhrazenou částku v plné výši.

 

10. Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

a) Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

b) Objednatel tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností Tutor, s.r.o.: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

c) Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Tutor, s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků společností Tutor, s.r.o., pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

d) Osobní údaje objednatele mohou být předávány třetím osobám, zejména osobám, které tvoří se společností Tutor, s.r.o. koncern. Zpracováním osobních údajů může společnost Tutor, s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

e) Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Tutor, s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.

f) Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k společnosti Tutor, s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti Tutor, s.r.o.

g) V případě, že by se objednatel domníval, že společnost Tutor, s.r.o. nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele  nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

I. požádat společnost Tutor, s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení,

II. požadovat, aby společnost Tutor, s.r.o. nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost studenta podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost Tutor, s.r.o. nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost Tutor, s.r.o. nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

h) Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Tutor, s.r.o. povinna tuto informaci předat. objednatel Tutor, s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

i) objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti Tutor, s.r.o. související se službami nebo podnikem společnosti Tutor, s.r.o. na elektronickou adresu objednatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob, zejména osob, které tvoří se společností Tutor, s.r.o. koncern, na elektronickou adresu objednatele.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15.2.2015