Všeobecné
obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15.2.2015

Koorzy.cz

1. Smluvní strany

Společnost Tutor, s.r.o., IČ: 05533473 (dále také „poskytovatel“), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, firemního vzdělávání, přípravy na střední, vysoké školy a na maturitu, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi ní a objednatelem v přístupu k on-line kurzům Koorzy.cz a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem společnosti Tutor je poskytnout studentům, našim zákazníkům, co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání.

2. Objednání

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká na základě objednávky, vytvořené osobně na klientském centru, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.tutor.cz nebo www.koorzy.cz. Objednávka je závazná, tzn. objednatel může od smlouvy odstoupit do uplynutí 14denní lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3 těchto Obchodních podmínek. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4 (storno podmínky).
Na tento kurz není možné uplatnit slevy uvedené na www.tutor.cz/slevy.

3. Platba

Kurzovné je splatné do 14 dnů od objednání on-line kurzu a je možné ho uhradit platební kartou on-line, převodem na účet, v hotovosti a vzdělávacími poukázkami v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové), benefitními body od poskytovatelů benefitních služeb nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce České spořitelny, a.s.

4. Storno podmínky

Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

 1. Stornování objednávky kurzu před uhrazením kurzovného: objednávka bude zrušena bez storno poplatku, pokud zákazník od smlouvy odstoupí do 14 dnů od jejího vytvoření a pokud nebyla uhrazena.
 2. Stornování kurzu po uhrazení kurzovného: storno poplatek ve výši celého kurzovného.

5. Poskytnutí přístupu do e-learningu a realizace e-learningového kurzu

Do 5 pracovních dnů od zaplacení objednávky obdrží objednatel od dodavatele přihlašovací údaje do e-learningu. Přístup lze využívat až do jeho deaktivace, která proběhne vždy po 12 měsících od doby, kdy jsou objednateli zaslány přístupové údaje. Poskytovatel může udělit výjimku spočívající v prodloužení doby trvání přístupu na žádost objednatele, pokud k tomu existují zvláštní důvody.

Přístupové údaje budou objednateli zaslány na e-mailovou adresu uvedenou při objednání.

Pro přístup do e-learningu musí mít objednatel k dispozici zařízení umožňující připojení k internetu a webový prohlížeč.

Za nevyužití přístupu do e-learningu objednatelem nebo nekompatibilitu e-learningu s technickým vybavením objednatele neposkytuje společnost Tutor, s.r.o., žádnou finanční či jinou kompenzaci.

6. Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje, že jeho přístup do e-learningu Koorzy.cz bude využívat pouze jedna osoba, a to buď přímo objednatel, nebo jiná osoba (dále jen „student“).

Objednatel se zavazuje, že nezpřístupní e-learning  jiným osobám ani nebude bez souhlasu poskytovatele šířit obsah e-learningové aplikace (tj. především teoretický výklad látky, testové otázky, správné odpovědi a řešení), a to ani za úplatu, ani zdarma.

Objednatel bere na vědomí, že tvůrcem i vlastníkem obsahu e-learningu je společnost Tutor, s.r.o., a obsah je chráněn autorským právem.

7. Změny podmínek

Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

8. Odstoupení od smlouvy

Poskytovatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, a to do uhrazení kurzovného objednatelem. Důvodem odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele mohou být pouze závažné skutečnosti, které by neumožnily objednateli řádnou výuku pomocí on-line kurzu. V případě, že by po uhrazení kurzovného v období do automatické deaktivace přístupu (viz bod 5.) poskytovatel nebyl schopen zajistit řádné fungování e-learningu, vrátí objednateli uhrazenou částku v plné výši.

9. Zpracování osobních údajů

 1. Objednatel dává odesláním objednávky dodavateli k dispozici zejména tyto své osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. V případě, že objednatel objednal e-learningový kurz pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku odešle zákonný zástupce osoby, která je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal e-learningový kurz pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje této třetí osoby a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku odeslala, náhradu škody.
 3. Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 4. V souladu s § 5 odst. 2 zákona ZOOÚ a s čl. 6 odst. 1 GDPR má dodavatel právní titul ke zpracování osobních údajů objednatele uvedených v prvním odstavci tohoto článku, a to za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále má dodavatel právo zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.
 5. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
 6. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:
  1. právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
  2. právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  3. právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
  4. právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
  5. právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
  6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
  7. právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 7. Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.
 8. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 9. Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
 10. Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle ZOOÚ a GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
 11. Dodavatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou EU – U.S. Privacy Shield Framework a je v souladu s GDPR.
 12. V případě potřeby je objednatel oprávněn kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů dodavatele na adrese: poverenec@eduagroup.cz.
 13. Ke zpracování osobních údajů objednatele bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávnění dodavatele dle § 20 odst. 2 ZOOÚ a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

10. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zakoupení e-learningového kurzu uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.