Obchodní podmínky – Pomaturitní studium

 1. Společnost

Společnost EDUA Languages, s.r.o., IČ: 29013372, (dále jen EDUA Languages, s.r.o.), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání. EDUA Languages, s.r.o. je mimo jiné jazykovou školou zapsanou do vyhlášky č.325/2008 Sb. (novelizace vyhlášky 322/2005) MŠMT. Na základě této vyhlášky je společnost EDUA Languages, s.r.o. způsobilá provozovat pomaturitní studium cizích jazyků. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností EDUA Languages, s.r.o. a objednavatelem a/nebo studentem pomaturitního studia a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem společnosti EDUA Languages, s.r.o. je poskytnout studentům, našim zákazníkům, co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání. To vše dobrovolnou formou s důrazem na přátelskou atmosféru v malých skupinkách studentů.

 1. Přihlášení

a) Smluvní vztah mezi společností EDUA Languages, s.r.o. a objednavatelem a/nebo studentem vzniká na základě objednávky. Přihlášení do kurzu je nezávazné, tzn. student může od smlouvy odstoupit do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3 této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4 (storno podmínky).
b) Rezervace se stává závaznou v okamžiku uhrazení kurzovného, nebo její části, případně nástupem do kurzu.
c) Všechny slevy lze uplatnit při objednání kurzu, nikoliv po jeho zaplacení. Jednotlivé slevy není možné sčítat.

 1. Platba

a) Pokud zbývá do zahájení kurzu více než 21 dní, je možné hradit kurzovné formou zálohy. Výše zálohy činí 7 000 Kč. Záloha je splatná do 14 dnů ode dne přihlášení a doplatek je splatný 7 dní před zahájením kurzu. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce Česká spořitelna, a.s.
b) V případě přihlášení mezi 21. a 7. dnem před zahájením kurzu je celé kurzovné splatné 7 dní před dnem zahájení kurzu. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce Česká spořitelna, a.s..
c) Pokud zbývá do zahájení kurzu 7 dní a méně, je celé kurzovné splatné v den přihlášení. Kurzovné je možné hradit pouze v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce Česká spořitelna, a.s. s okamžitým doložením dokladu o zaplacení (osobně, faxem, e-mailem).
d) Číslo účtu společnosti EDUA Languages, s.r.o. je 6804392/0800 Česká spořitelna. Variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě, které obdrží student na základě objednávky. Pro přiřazení platby k objednávce objednatele je nezbytné, aby byl uveden variabilní symbol, který je zároveň číslem objednávky.
e) Student má možnost uhradit na základě individuální dohody se společností EDUA Languages, s.r.o. kurzovné formou zálohy 7 000 Kč a pěti splátek na základě splátkového kalendáře sestaveného společností EDUA Languages, s.r.o.. Cena kurzovného je v tomto případě navýšena o 5 %. Celé školné je zapotřebí mít uhrazené nejpozději do konce ledna příslušného školního roku, kdy student dochází na toto studium. V případě úhrady školného formou splátek, klient musí doložit adresu trvalého bydliště.

3.1 Platba poukázkami
a) Společnost EDUA Languages, s.r.o. přijímá poukázky Sodexo (Smart PASS, Fokus PASS, Dárkový PASS nebo FlexiPASS), poukázky Cheque dejeuner (UNIŠEK) a poukázky Edenred (Compliments Academica, Compliments Multi).
b) Poukázkami lze hradit celé kurzovné.
c) EDUA Languages, s.r.o. na výše zmíněné poukázky nevrací hotovost.
d) Dojde-li při platbě vzdělávacími poukázkami ke zrušení kurzu (ze strany společnosti EDUA Languages, s.r.o. či studenta), je kurzovné nevratné. Kurz bude zrušen na základě storno podmínek (bod č. 4) a zbylá částka bude studentovi ponechána u společnosti EDUA Languages, s.r.o. v podobě kreditu pro příští období. Tento kredit může student uplatnit na kterýkoliv kurz z nabídky společnosti EDUA Languages, s.r.o..
 

3.2 Platba benefit body
a) Společnost EDUA Languages, s.r.o. přijímá platby benefit body poskytované společnostmi Benefity Management s.r.o., Benefity a.s. a Edenred Benefity Café.
b) Benefit body lze hradit celé kurzovné, ale i jeho část.
c) Společnost za výše zmíněné body nevrací hotovost.
d) Dojde-li při platbě benefit body ke zrušení kurzu (ze strany vzdělávací společnosti), je kurzovné vratné v podobě vrácení benefit bodů zpět na účet benefitní společnosti. Pokud kurz bude zrušen na základě storno podmínek (bod č. 4), zbylá částka bude studentovi ponechána u společnosti EDUA Languages, s.r.o. v podobě kreditu pro příští období. Tento kredit může student uplatnit na kterýkoliv kurz z nabídky společnosti EDUA Languages, s.r.o..
 

3.3 Platba platební kartou online nebo rychlým bankovním převodem
a) Společnost EDUA Languages, s.r.o. umožňuje hradit kurzovné prostřednictvím platební brány společnosti Go Pay, s.r.o. (dále „platba online“).
b) Platbu lze provést ihned po vytvoření rezervace, nebo po přihlášení uživatele na webových stránkách www.tutor.cz.
c) Uhrazením kurzovného platbou online se stává objednávka závaznou a vztahují se na ní storno podmínky vyplývající z bodu 4. těchto obchodních podmínek.
d) Při platbě online lze využít z nabízených slev. V případě nároku klienta na jinou ze slev je zapotřebí nejprve kontaktovat klientské centrum a poté provést platbu online přes webové stránky www.tutor.cz.
e) V případě zrušení kurzu nebo jeho části společností EDUA Languages, s.r.o. vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného, a to opět prostřednictvím platební brány.
 

3.4 Smluvní sankce za prodlení
Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm společnost EDUA Languages, s.r.o. požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 

3.5 Sleva při včasném objednání
Student, který si objedná dopolední nebo odpolední pomaturitní studium do 30. 6. 2017 ho získá za zvýhodněnou cenu.

 1. Storno podmínky

Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:
a) Vrácení plné části již uhrazeného kurzovného je možné v případě, že student byl přijat na státní nebo veřejnou vysokou školu (bakalářské nebo magisterské studium, nikoliv magisterské navazující) a nejpozději do 31. 8. 2017 doloží potvrzení o přijetí na vysokou školu společnosti EDUA Languages, s.r.o.. Vrácení školného se nevztahuje pro přijetí na vyšší odbornou školu, program celoživotního vzdělání, navazující magisterské studium, soukromou vysokou školu, či jakoukoliv školu mimo území ČR.
b) Vrácení poměrné části již uhrazeného kurzovného je možné v případě, že student nesložil úspěšně maturitní zkoušku a nejpozději do 30. 9. 2017 doloží potvrzení o této skutečnosti. Poměrnou částí se rozumí uhrazené kurzovné snížené o vyučovací hodiny, které proběhly do dne oznámení (dodání potvrzení ze SŠ) této skutečnosti společnosti EDUA Languages, s.r.o..
c) Vrácení plné části již uhrazeného kurzovného bude umožněno i studentům, kteří by na základě případného neobnovení příslušné vyhlášky MŠMT ztratili nárok na status studenta (viz bod 9).
d) V případě, že byl student přijat na státní nebo veřejnou vysokou školu po 1. 9. 2017, a to na základě odvolání (platí pouze u kurzů, které začínají v září a říjnu 2017), má nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného, a to v případě, že tuto skutečnost oznámí společnosti EDUA Languages, s.r.o. s doložením potvrzení o studiu na dané vysoké škole společně s rozhodnutím akademického pracovníka o přijetí na základě odvolání a to nejpozději do 30. 9. 2017. Poměrnou částí se rozumí uhrazené kurzovné snížené o vyučovací hodiny, které proběhly do dne oznámení (doložení potvrzení z VŠ) této skutečnosti společnosti EDUA Languages, s.r.o..
e) Zahraniční student, který nastupuje na roční pomaturitní kurz a jeho účast na studiu je podmíněna získáním studentského či jiného víza, uhradí administrativní poplatek ve výši 2000 Kč. Tento poplatek je v případě nástupu na studium odečten od celkové ceny kurzu. Student, který nenastoupí na studium z důvodu nezískání potřebného víza, má nárok na vrácení poměrné ceny kurzovného bez tohoto poplatku. Potvrzení o nezískání víza je zapotřebí dodat na klientské centrum nejpozději do 30. 9. 2017.
f) Nesplní-li student žádnou z podmínek a) až e), je účtován storno poplatek v plné výši kurzovného.
g) Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu.
h) Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován prostřednictvím zákaznického centra (sms, e-mail) společnosti EDUA Languages, s.r.o..
i) V případě zrušení kurzu ze strany EDUA Languages, s.r.o. studentovi vzniká nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
j) V případě vrácení části kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka buď vyplacena v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno), nebo převedena na jeho účet do 15 pracovních dnů.

 1. Harmonogram školního roku a testování

a) V době školních prázdnin, státních svátků, studijního volna a ředitelského volna se neučí. Tato doba není započítána do ceny kurzu. Prázdniny v jazykové škole jsou shodné s prázdninami na středních školách. O přesných termínech prázdnin, svátků a studijního volna budou studenti včas informováni prostřednictvím e-mailu či informačními tabulemi umístěných v prostorách školy, nebo prostřednictvím svých lektorů.
b) V první školní den probíhá vstupní testování všech studentů mimo úrovní A0.
c) Vstupní testování (písemné a ústní) organizuje jazyková škola a na základě jeho výsledků jsou studenti rozděleni do tříd. Nedostaví-li se student v daném termínu na testování, bude zařazen na základě on-line testu, který mu bude zaslán na e-mail.
c) Na konci 1. semestru probíhá průběžné testování studentů, odpovídající jejich jazykové úrovni.
e) V 2. semestru se studenti připravují na mezinárodní jazykovou zkoušku, která odpovídá jejich úrovni:

 • Mírně pokročilí (+) – příprava na PET
 • Středně pokročilí (+) – příprava na FCE
 • Pokročilí (+) – příprava na CAE

Pokud se skupina studentů domluví, že nechtějí ukončit studium mezinárodní zkouškou, ale pouze závěrečným testováním EDUA Languages, s.r.o., budou mít studenti výuku bez zaměření, tedy s obecnou gramatikou.

f) Přesný rozpis školního roku je možné na vyžádání získat na klientském centru.

Garance složení mezinárodní zkoušky
Garance se vztahuje pouze na kurzy pomaturitní angličtiny s dotací 20 vyučovacích hodin týdně s počáteční úrovní alespoň mírně pokročilí (A2.1).

Příprava ke zkouškám se řídí následujícím rozdělením:

 • Mírně pokročilí (+) – příprava na PET
 • Středně pokročilí (+) – příprava na FCE
 • Pokročilí (+) – příprava na CAE

Podmínky garance:

 • Pro uplatnění nároku na garanci musí student nastoupit ke studiu nejpozději k 15.10. 2017.
 • Studentova roční docházka bude minimálně 90 % (z celkového počtu proběhlých hodin).
 • Pololetní test pokroku student splní minimálně na 80 % a závěrečný test na 90 %.
 • Registrace na mezinárodní zkoušku na klientském centru jazykové školy Tutor (EDUA Languages, s.r.o.).

Studentovi, který u zkoušky neuspěje a splňuje všechny podmínky garance, umožní škola absolvovat na svých pobočkách zdarma přípravný kurz (40 lekcí) ke Cambridgeským zkouškám dle svého výběru a uhradí za něj poplatek za opravnou zkoušku v nejbližším termínu (prosinec).

Přípravný kurz ke Cambridgeským zkouškám má student možnost absolvovat pouze jednou. Přípravný kurz je nutné zahájit vždy v následujícím semestru, jinak studentovi zaniká nárok na úhradu kurzu a zkoušky ze strany školy.

 1. Zmeškané hodiny

Za neúčast studenta na výuce neposkytuje společnost EDUA Languages, s.r.o. žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

 1. Průkaz studenta

Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku je každý student povinen prokázat se průkazem studenta při každém vstupu do budovy výuky, a to příslušnému pracovníkovi bez vyzvání.
a) Průkaz studenta obdrží každý platící student při zápisu do kurzu. Průkaz je platný pouze s vyplněným jménem a příjmením studenta.
b) Student má možnost si za poplatek nechat vystavit mezinárodní průkaz ISIC.
c) Bez prokázání se průkazem studenta nebude studentovi umožněn vstup do budovy, kde se koná výuka. Pokud se kurz koná v budově U Půjčovny, bude studentovi umožněn vstup do budovy i při předložení občanského průkazu (popř. cestovního pasu).

 1. Certifikát

Každý student pomaturitního studia angličtiny, který absolvuje v pololetí a na konci studia test a jeho docházka bude min. 70 % získá po ukončení studia certifikát o absolvování studia.

 1. Odstoupení od smlouvy

a) Společnost EDUA Languages, s.r.o. může z důvodu naplnění kapacity kurzu do okamžiku řádného zaplacení kurzovného od smlouvy odstoupit. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet společnosti. Přednost mají dříve platící studenti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.
b) Společnost EDUA Languages, s.r.o. si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů společnosti EDUA Languages, s.r.o. nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
c) Postup při reklamaci kurzu (stížnosti na kurz) je popsán v reklamačním řádu.

 1. Status studenta a docházka

Status studenta a s ním spojené sociální výhody získá student pouze v případě, že:

 • nastupuje na pomaturitní studium jazyka v celkové dotaci 20 hodin / týden
 • úspěšně složil první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v roce 2015
 • odevzdá do 15. 10. 2017 společnosti EDUA Languages, s.r.o. kopii maturitního vysvědčení nebo absolutoria a kopii kartičky zdravotní pojišťovny
 • v následujícím roce nedojde ke změně příslušné vyhlášky MŠMT, která by studentům pomaturitního studia status studenta odebrala. V takovém případě má však přihlášený student, který splňuje podmínky uvedené v bodech a) až c), nárok na vrácení plné části kurzovného.
 1. Změny podmínek

Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

 1. Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

a) Ochrana osobních údajů studenta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
b) Student tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností EDUA Languages, s.r.o.: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
c) Student souhlasí se zpracováním osobních údajů společností EDUA Languages, s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků společností EDUA Languages, s.r.o., pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
d) Osobní údaje studenta mohou být předávány třetím osobám, zejména osobám, které tvoří se společností EDUA Languages, s.r.o. koncern. Zpracováním osobních údajů může společnost EDUA Languages, s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
e) Student bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost EDUA Languages, s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.
f) Student potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Student prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k společnosti EDUA Languages, s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti EDUA Languages, s.r.o.
g) V případě, že by se student domníval, že společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života studenta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost studenta podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost EDUA Languages, s.r.o. nebo zpracovatel žádosti, má student právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění studenta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 • požádá-li student o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost EDUA Languages, s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost EDUA Languages, s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • student souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti EDUA Languages, s.r.o. související se službami nebo podnikem společnosti EDUA Languages, s.r.o. na elektronickou adresu studenta a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob, zejména osob, které tvoří se společností EDUA Languages, s.r.o. koncern, na elektronickou adresu studenta.

 
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 22. 4. 2016.