Obchodní podmínky – Přípravné kurzy (intenzivní)

1. společnost
Společnost Tutor, s.r.o., IČ: 05533473 (dále jen Tutor), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, firemního vzdělávání a přípravy na vysoké školy, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Tutor a studentem přípravných kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem společnosti Tutor je poskytnout studentům, našim zákazníkům, co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání. To vše dobrovolnou formou s důrazem na přátelskou atmosféru v malých skupinkách studentů.
2. přihlášení

2.1) Smluvní vztah mezi společností Tutor a studentem vzniká na základě objednávky. Přihlášení do kurzu je nezávazné, tzn. student může od smlouvy odstoupit do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3 této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4 (storno podmínky).
2.2) Veškeré aktuální slevy, které je možné při objednání kurzu uplatnit jsou uvedené na www.tutor.cz/slevy, a to včetně podmínek pro jejich uplatnění.
Všechny slevy lze uplatnit při objednání kurzu, nikoliv po jeho zaplacení. Jednotlivé slevy není možné sčítat.

3. platba
a) Pokud zbývá do zahájení kurzu více než 19 dní, je celé kurzovné splatné do 14 dnů ode dne přihlášení. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce České spořitelny, a.s.
b) V případě přihlášení mezi 19. a 14. dnem před zahájením kurzu je celé kurzovné splatné 5 dní před dnem zahájení kurzu. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce České spořitelny, a.s..
c)V případě přihlášení mezi 14. a 7. dnem před zahájením kurzu je celé kurzovné splatné 3 dny před dnem zahájení kurzu. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce České spořitelny, a.s.
d) Pokud zbývá do zahájení kurzu 7 dní a méně, je celé kurzovné splatné v den přihlášení. Kurzovné je možné hradit pouze v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce České spořitelny, a.s.. s okamžitým doložením dokladu o zaplacení (osobně, faxem, e-mailem).
Číslo účtu společnosti Tutor je ​7205762/0800, variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě, které obdrží student na základě objednávky.
Student má možnost uhradit kurzovné formou zálohy a maximálně dvou splátek na základě splátkového kalendáře sestaveného společností Tutor. Cena kurzovného je v tomto případě navýšena o 5 %. Celé školné je však zapotřebí mít uhrazené ještě během konání kurzu. V případě úhrady školného formou splátek, klient musí doložit adresu trvalého bydliště.
3.1) Platba vzdělávacími poukázkami
a) Společnost Tutor přijímá poukázky Sodexo (Smart PASS, Fokus PASS, Dárkový PASS nebo FlexiPASS), poukázky Cheque dejeuner (UNIŠEK, UNIŠEK+) a poukázky Accor Services (Compliments Academica, Compliments Multi).
b) Poukázkami lze hradit celé kurzovné.
c) Tutor na výše zmíněné poukázky nevrací hotovost.
d) Při platbě poukázkami může student uplatnit z nabízených slev pouze slevu věrnostní.
e) Dojde-li při platbě vzdělávacími poukázkami ke zrušení kurzu (ze strany Tutoru či studenta), je kurzovné nevratné. Kurz bude zrušen na základě storno podmínek (bod č. 4) a zbylá částka bude studentovi ponechána u společnosti Tutor v podobě kreditu pro příští období. Tento kredit může student uplatnit na kterýkoliv kurz z nabídky společnosti Tutor.
3.2) Platba benefit body
a) Společnost Tutor, s.r.o. přijímá platby benefit body poskytované společnostmi Benefity Management s.r.o., Benefity a.s. a Edenred Benefity Café.
b) Benefit body lze hradit celé kurzovné, ale i jeho část.
c) Společnost za výše zmíněné body nevrací hotovost.
d) Dojde-li při platbě benefit body ke zrušení kurzu (ze strany vzdělávací společnosti), je kurzovné vratné v podobě vrácení benefit bodů zpět na účet benefitní společnosti. Kurz bude zrušen na základě storno podmínek (bod č. 4) a zbylá částka bude studentovi ponechána u společnosti Tutor, s.r.o. v podobě kreditu pro příští období. Tento kredit může student uplatnit na kterýkoliv kurz z nabídky společnosti Tutor, s.r.o.
3.3) Platna platební kartou online nebo rychlým bankovním převodem
a) Společnost Tutor s.r.o. umožňuje hradit kurzovné prostřednictvím platební brány společnosti Go Pay, s.r.o. (dále „platba online“)
b) Platbu lze provést ihned po vytvoření rezervace, nebo po přihlášení uživatele na stránkách http://www.tutor.cz/prihlaseni v sekci objednávky
c) Uhrazením kurzovného platbou online se stává objednávka závaznou a vztahují se na ní storno podmínky vyplývající z bodu 4. těchto obchodních podmínek
d) Při platbě online lze využít z nabízených slev pouze slevu věrnostní 5 %. V případě nároku klienta na jinou ze slev je zapotřebí nejprve kontaktovat klientské centrum a poté provést platbu online přes http://www.tutor.cz/prihlaseni v sekci objednávky.
e) V případě zrušení kurzu nebo jeho části společností Tutor, s.r.o. vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného, a to opět prostřednictvím platební brány.
3.4) Smluvní sankce za prodlení
Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm společnost Tutor požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. storno podmínky
Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:
4.1) Stornování kurzu do zahájení kurzu – storno poplatek: 25 % z kurzovného.
4.2) Stornování kurzu po zahájení kurzu – storno poplatek: plná výše kurzovného.
4.3) Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
a) Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován prostřednictvím zákaznického centra (sms, e-mail) společnosti Tutor nebo na stránkách www.tutor.cz.
b) V případě zrušení kurzu studentovi vzniká nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
c) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka buď vyplacena v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno), nebo převedena na jeho účet do 14 dnů.
5. zmeškané hodiny
Za neúčast klienta na výuce neposkytuje společnost Tutor žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
6. průkaz studenta
Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku je každý student povinen prokázat se průkazem studenta při každém vstupu do budovy výuky, a to příslušnému pracovníkovi bez vyzvání.
6.1) Průkaz studenta obdrží každý platící student při zápisu do kurzu. Průkaz je platný pouze s vyplněným jménem a příjmením studenta.
6.2) Bez prokázání se průkazem studenta nebude studentovi umožněn vstup do budovy výuky. Pokud se kurz koná v budově U Půjčovny, bude studentovi umožněn vstup do budovy i při předložení občanského průkazu (popř. cestovního pasu).
7. certifikát
7.1) Každý student, který se zúčastní kurzu v rozsahu plné docházky, tedy 100% všech lekcí kurzu, obdrží certifikát o absolvování kurzu, který bude zaslán automaticky na korespondenční adresu studenta. Certifikát bude odeslán ze společnosti Tutor nejpozději 21 dní po ukončení kurzu.
7.2) Každý student, který doložil při registraci nebo v průběhu kurzu svoji korespondenční adresu na klientské centrum, obdrží při splnění podmínky 7.1) certifikát o absolvování.
7.3) V případě, že bude splněna podmínka bodu 7.1) a 7.2), bude klientovi zaslán certifikát o absolvování kurzu automaticky na korespondenční adresu. Certifikát bude odeslán ze společnosti Tutor nejpozději 21 dní po ukončení kurzu.
7.4.) Certifikát o absolvování kurzu není vystavován v případě absolvování jednodenního kurzu „Jak si vybrat vysokou školu“ a  „Jak zvládnout přijímačky“

8. GARANCE ÚSPĚCHU PŘIJETÍ NA VYSOKOU ŠKOLU (VRÁCENÍ KURZOVNÉHO – PODMÍNKY UPLATNĚNÍ GARANCE)

8.1. Předmět garance
 1. Společnost Tutor, s.r.o. garantuje svým klientům přijetí na alespoň jednu vysokou školu po absolvování některého z jejích kurzů dle podmínek níže. V opačném případě se společnost Tutor, s.r.o. zavazuje vrátit studentovi kurzovné za jím zakoupený kurz dle podmínek níže.
 2. Vysokou školou se rozumí státní nebo veřejná škola se sídlem v ČR.
 3. Garance úspěšného přijetí na vysokou školu (dále jen „Garance úspěchu“) se vztahuje pouze na přípravné kurzy na vysokou školu s minimální hodinovou dotací 60 lekcí pořádané společností Tutor, s.r.o. (dále jen „kurz“)
 4. Garance úspěchu se nevztahuje na kurzy připravující na státní maturity nebo na kurzy pomaturitního studia.
 5. Garance úspěchu se vztahuje pouze na přímého účastníka kurzu (dále jen „student“), který může a nemusí být totožný s osobou objednatele kurzu.
 6. Garance se vztahuje pouze na obory bakalářského a magisterského studia, s výjimkou navazujícího magisterského studia
8.2. Podmínky Garance úspěchu
 1. Student nemá po dobu trvání kurzu žádnou absenci, a to ani omluvenou.
 2. Student dochází do kurzu od samotného počátku, tj. byl do něj závazně přihlášen ještě před uskutečněním prvního setkání kurzu.
 3. Student splní závěrečný test (jinak též „přijímačky nanečisto“) s výsledkem minimálně 85 %.
 4. Pokud chce student mít možnost uplatňovat Garanci úspěchu, pak nejpozději do 31. 12. 2014 závazně informuje pořadatelskou společnost (e-mailem či osobně na klientském centru), na které 3 obory si bude podávat přihlášku na VŠ. Pro případ uplatnění garance je povinen si uchovat kopie přihlášek na všechny 3 studijní obory a doklady o zaplacení poplatku za přihlášku. Tyto nahlášené tři obory nelze pozdější úpravou na klientském oddělení změnit či zrušit  – vyjma případu, kdy by daný obor na VŠ byl zrušen.
8.3. Uplatnění Garance úspěchu
 1. V případě, že student splňuje podmínky Garance úspěchu a nebyl přijat na žádný z oborů, o kterých předem informoval společnost Tutor, s.r.o., a to ani na odvolání, má nárok na vrácení kurzovného dle podmínek níže. Toto neplatí, pokud důvodem nepřijetí na vysokou školu bylo nesložení maturitní zkoušky nebo procedurální pochybení ze strany studenta v rámci přihlášení na vysokou školu nebo během přijímacího řízení (např. nekázeň, nesprávné vyplnění přihlášky či testu apod.).
 2. Garanci vrácení peněz je možno uplatnit pouze na jeden kurz, a to za podmínek, že kurz svým zaměřením vhodně připravuje na studentem vybrané a předem nahlášené obory studia. V případě, že se student účastnil více kurzů, bude mu vráceno kurzovné za kurz s nejvyšší cenou.
8.4. Postup žádosti o vrácení kurzovného
 1. Student osobně nebo poštou doručí do sídla společnosti Tutor, s.r.o. písemnou žádost doplněnou o informace o tom, jaký kurz navštěvoval, s prohlášením, že na kurzu neměl ani jednu absenci a splnil závěrečný test alespoň na 85 %. Dále do žádosti vyplní informace o tom, na jaké 3 obory VŠ se přihlásil (musí odpovídat nahlášeným oborům na klientském oddělení do 31. 12. 2014). Žádost doplní o kopie přihlášek na tyto obory včetně kopií o zaplacení administrativního poplatku. K žádosti rovněž přiloží kopie vyrozumění o nepřijetí na 3 dané obory, na které se účastník hlásil a uvedl je na klientském oddělení.
 2. Tato žádost s potřebnými přílohami musí být doručena do sídla společnosti Tutor, s.r.o. nejpozději do 15. 9. 2014. Při pozdějším podání propadá nárok na uplatnění programu Garance PK.
 3. Společnost Tutor, s.r.o. vyrozumí studenta e-mailem či telefonicky, zda jeho žádosti bylo vyhověno. Při vyhovění žádosti budou klientovi vráceny peníze převodem na účet, ze kterého byl kurz uhrazen, případně osobně na klientském centru (byl-li kurz uhrazen osobně klientem na klientském centru).
9. odstoupení od smlouvy
9.1) Společnost Tutor může z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet společnosti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.
9.2) Společnost Tutor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů společnosti Tutor nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
9.3) Postup při reklamaci kurzu (stížnosti na kurz) je popsán v reklamačním řádu.
10. změny podmínek

Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

11. ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení
a) Ochrana osobních údajů studenta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
b) Student tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností Tutor, s.r.o.: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
c) Student souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Tutor, s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků společností Tutor, s.r.o., pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
d) Osobní údaje studenta mohou být předávány třetím osobám, zejména osobám, které tvoří se společností Tutor, s.r.o. koncern. Zpracováním osobních údajů může společnost Tutor, s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
e) Student bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Tutor, s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.
f) Student potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Student prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k společnosti Tutor, s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti Tutor, s.r.o.
g) V případě, že by se student domníval, že společnost Tutor, s.r.o. nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života studenta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
          I. požádat společnost Tutor, s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení,
          II. požadovat, aby společnost Tutor, s.r.o. nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost studenta podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost Tutor, s.r.o. nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost Tutor, s.r.o. nebo zpracovatel žádosti, má student právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění studenta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
h) Požádá-li student o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Tutor, s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost Tutor, s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
i) Student souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti Tutor, s.r.o. související se službami nebo podnikem společnosti Tutor, s.r.o. na elektronickou adresu studenta a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob, zejména osob, které tvoří se společností Tutor, s.r.o. koncern, na elektronickou adresu studenta.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 3.9.2013