Obchodní podmínky – Přípravné kurzy na maturitu

1. společnost
Společnost Tutor, s.r.o., IČ: 05533473 (dále jen Tutor), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, firemního vzdělávání a přípravy na vysoké školy, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Tutor a studentem přípravných kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem společnosti Tutor je poskytnout studentům, našim zákazníkům, co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání. To vše dobrovolnou formou s důrazem na přátelskou atmosféru v malých skupinkách studentů.
2. přihlášení

1) Smluvní vztah mezi společností Tutor a studentem vzniká na základě objednávky. Přihlášení do kurzu je nezávazné, tzn. student může od smlouvy odstoupit do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3 této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4 (storno podmínky).
2) Veškeré aktuální slevy, které je možné při objednání kurzu uplatnit jsou uvedené na www.tutor.cz/slevy, a to včetně podmínek pro jejich uplatnění.
Všechny slevy lze uplatnit při objednání kurzu, nikoliv po jeho zaplacení. Jednotlivé slevy není možné sčítat.

3. platba
a) Pokud zbývá do zahájení kurzu více než 19 dní, je celé kurzovné splatné do 14 dnů ode dne přihlášení. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce České spořitelny, a.s.
b)V případě přihlášení mezi 19. a 14. dnem před zahájením kurzu je celé kurzovné splatné 5 dní před dnem zahájení kurzu. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce České spořitelny, a.s.
c) V případě přihlášení mezi 14. a 7. dnem před zahájením kurzu je celé kurzovné splatné 3 dny před dnem zahájení kurzu. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce České spořitelny, a.s.
d) Pokud zbývá do zahájení kurzu 7 dní a méně, je celé kurzovné splatné v den přihlášení. Kurzovné je možné hradit pouze v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno, Hradec Králové) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce České spořitelny, a.s.. s okamžitým doložením dokladu o zaplacení (osobně, faxem, e-mailem).
Číslo účtu společnosti Tutor je ​7205762/0800, variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě, které obdrží student na základě objednávky.
3.1) Platba vzdělávacími poukázkami
a) Společnost Tutor přijímá poukázky Sodexo (Smart PASS, Fokus PASS, Dárkový PASS nebo FlexiPASS), poukázky Cheque dejeuner (UNIŠEK, UNIŠEK+) a poukázky Edenred (Compliments Academica, Compliments Multi).
b) Poukázkami lze hradit celé kurzovné.
c) Tutor na výše zmíněné poukázky nevrací hotovost.
d) Při platbě poukázkami může student uplatnit z nabízených slev pouze slevu věrnostní.
e) Dojde-li při platbě vzdělávacími poukázkami ke zrušení kurzu (ze strany Tutoru či studenta), je kurzovné nevratné. Kurz bude zrušen na základě storno podmínek (bod č. 4) a zbylá částka bude studentovi ponechána u společnosti Tutor v podobě kreditu pro příští období. Tento kredit může student uplatnit na kterýkoliv kurz z nabídky společnosti Tutor.
3.2) Platba benefit body
a) Společnost Tutor, s.r.o. přijímá platby benefit body poskytované společnostmi Benefity Management s.r.o., Benefity a.s. a Edenred Benefity Café.
b) Benefit body lze hradit celé kurzovné, ale i jeho část.
c) Společnost za výše zmíněné body nevrací hotovost.
d) Dojde-li při platbě benefit body ke zrušení kurzu (ze strany vzdělávací společnosti), je kurzovné vratné v podobě vrácení benefit bodů zpět na účet benefitní společnosti. Kurz bude zrušen na základě storno podmínek (bod č. 4) a zbylá částka bude studentovi ponechána u společnosti Tutor, s.r.o. v podobě kreditu pro příští období. Tento kredit může student uplatnit na kterýkoliv kurz z nabídky společnosti Tutor, s.r.o..
3.3) Platna platební kartou online nebo rychlým bankovním převodem
a) Společnost Tutor s.r.o. umožňuje hradit kurzovné prostřednictvím platební brány společnosti Go Pay, s.r.o. (dále „platba online“)
b) Platbu lze provést ihned po vytvoření rezervace, nebo po přihlášení uživatele na stránkách http://www.tutor.cz/prihlaseni v sekci objednávky
c) Uhrazením kurzovného platbou online se stává objednávka závaznou a vztahují se na ní storno podmínky vyplývající z bodu 4. těchto obchodních podmínek
d) Při platbě online lze využít z nabízených slev pouze slevu věrnostní 5 %. V případě nároku klienta na jinou ze slev je zapotřebí nejprve kontaktovat klientské centrum a poté provést platbu online přes http://www.tutor.cz/prihlaseni v sekci objednávky.
e) V případě zrušení kurzu nebo jeho části společností Tutor, s.r.o. vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného, a to opět prostřednictvím platební brány.
3.4) Smluvní sankce za prodlení
Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm společnost Tutor požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. storno podmínky
Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:
1) Stornování kurzu do zahájení kurzu – storno poplatek: 25 % z kurzovného.
2) Garance kvality – v případě nespokojenosti s kvalitou výuky po prvním vyučovacím dni bude studentovi vráceno 75 % z kurzovného, pokud společnost Tutor obdrží studentovo písemné (minimálně v elektronické podobě na adresu tutor@tutor.cz) prohlášení v tomto smyslu do druhého vyučovacího dne.
3) Stornování kurzu po zahájení druhého dne výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného.
4) Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
a) Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován prostřednictvím zákaznického centra (sms, e-mail) společnosti Tutor nebo na stránkách www.tutor.cz.
b) V případě zrušení kurzu studentovi vzniká nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
c) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka buď vyplacena v hotovosti v zákaznickém centru (Praha, Brno), nebo převedena na jeho účet do 14 dnů.
5. zmeškané hodiny
Za neúčast klienta na výuce neposkytuje společnost Tutor žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
6. průkaz studenta
Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku je každý student povinen prokázat se průkazem studenta při každém vstupu do budovy výuky, a to příslušnému pracovníkovi bez vyzvání.
a) Průkaz studenta obdrží každý platící student při zápisu do kurzu. Průkaz je platný pouze s vyplněným jménem a příjmením studenta.
b) Bez prokázání se průkazem studenta nebude studentovi umožněn vstup do budovy výuky. Pokud se kurz koná v budově U Půjčovny, bude studentovi umožněn vstup do budovy i při předložení občanského průkazu (popř. cestovního pasu).

7. certifikát

Každý student alespoň se 70% docházkou má nárok na získání certifikátu o absolvování kurzu.

a) Docházka každého klienta je sledována lektorem kurzu, který tuto skutečnost zaznamenává do příslušného docházkového listu.

b) V případě, že bude splněna podmínka bodu 7a), bude klientovi zaslán certifikát o absolvování kurzu automaticky na korespondenční adresu. Certifikát bude odeslán ze společnosti Tutor nejpozději 21 dní po ukončení kurzu.
8. odstoupení od smlouvy
a) Společnost Tutor může z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet společnosti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.
b) Společnost Tutor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů společnosti Tutor nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
c) Postup při reklamaci kurzu (stížnosti na kurz) je popsán v reklamačním řádu.
9. změny podmínek

Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

10. ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení
a) Ochrana osobních údajů studenta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
b) Student tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností Tutor, s.r.o.: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
c) Student souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Tutor, s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků společností Tutor, s.r.o., pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
d) Osobní údaje studenta mohou být předávány třetím osobám, zejména osobám, které tvoří se společností Tutor, s.r.o. koncern. Zpracováním osobních údajů může společnost Tutor, s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
e) Student bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Tutor, s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.
f) Student potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Student prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k společnosti Tutor, s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti Tutor, s.r.o.
g) V případě, že by se student domníval, že společnost Tutor, s.r.o. nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života studenta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
          I. požádat společnost Tutor, s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení,
          II. požadovat, aby společnost Tutor, s.r.o. nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost studenta podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost Tutor, s.r.o. nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost Tutor, s.r.o. nebo zpracovatel žádosti, má student právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění studenta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
h) Požádá-li student o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Tutor, s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost Tutor, s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
i) Student souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti Tutor, s.r.o. související se službami nebo podnikem společnosti Tutor, s.r.o. na elektronickou adresu studenta a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob, zejména osob, které tvoří se společností Tutor, s.r.o. koncern, na elektronickou adresu studenta.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 18.6.2013