Pravidla ankety Ředitel roku

Pravidla ankety Ředitel roku 2020/2021

 1. Anketu “Ředitel roku” (dále jen “Anketa”) vyhlašuje a pořádá společnost Tutor, s.r.o., IČO: 05533473, se sídlem Na Florenci 1270/31, Nové Město, 110 00 Praha 1.
 2. Anketa se vyhlašuje na školní rok 2020/2021. 
 3. Nominace s návrhy kandidátů do Ankety mohou podávat žáci základních a středních škol, jejich rodiče, učitelé nebo jiní pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, zřizovatelé i absolventi těchto škol a další občané. 
 4. Nominace mohou být podávány ode dne zveřejnění Ankety a jejích pravidel nejpozději do 31.1.2021, a to elektronicky vyplněním nominačního formuláře na webových stránkách www.tutor.cz/reditelroku. Nominace musí obsahovat:
  1. jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu nominujícího 
  2. jméno a příjmení ředitele, adresu školy, na které nominovaný ředitel působí 
  3. popis přínosu a oceňované činnosti a kompetencí či osobnostních rysů ředitele
   1. V čem se nominovaný liší od ostatních ředitelů?
   2. Jakého přínosu nominovaného si nejvíce ceníte?
   3. Proč si podle vás nominovaný zaslouží ocenění?
 5. Ředitel roku bude vybrán odbornou porotou jmenovanou pořadatelem, a to do konce dubna 2021. Porota určí vítěze jednotlivých kategorií (střední školy, základní školy, vesnické malotřídky), a také určí jednoho absolutního vítěze, jemuž bude náležet titul Ředitel roku 2020/21. V případě, kdy vítěz Ankety nepřevezme ceny do 14 dnů od výzvy pořadatele, určí porota nového vítěze Ankety. Odborná porota posoudí všechny nominace. Hodnocení bude zaměřeno na   oblast manažerských dovedností, na oblast vedení a profesního rozvoje pedagogů, dále na komunikaci s rodiči a veřejností, posuzována bude také forma propagace školy. O nejlepších kandidátech bude odborná porota hlasovat. V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda poroty.
 6. Vyhlášení Ankety včetně předání cen proběhne v Praze v prostorách určených pořadatelem za účasti médií a budou z něj pořízeny fotografie a videozáznam. Vítěz Ankety nemá nárok na proplacení nákladů na cestu a na odvoz věcných cen.
 7. Vítěz Ankety získá pro sebe a pro svou školu tyto ceny, které zajistí pořadatel:
  1. Kurz manažerských dovedností od společnosti Top Vision
  2. Barevnou tiskárnu Samsung Multifunction Xpress C460FW od vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř.
  3. Další zajímavé ceny.
 8. Pořadatel též odmění 3 nominující, kteří budou vylosováni členem poroty. Tito nominující obdrží poukaz na skupinový jazykový kurz od jazykové školy Jipka.
 9. Podáním nominace dává nominující souhlas, aby pořadatel zpracovával poskytnuté osobní údaje, a to za účelem provedení Ankety a případně předání cen vítězi i nominujícím. Souhlas je udělen na dobu trvání Ankety a předání cen, tj. max. 6 měsíců po ukončení Ankety, poté budou osobní údaje smazány nebo anonymizovány. Osobní údaje budou pořadatelem řádně zabezpečeny. Nominující má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů u pořadatele je možné kontaktovat na emailové adrese: poverenec@eduagroup.cz. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a nominující má právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat a z Ankety se odhlásit, a to zasláním e-mailu na adresu: info@tutor.cz. Všechny osoby, které se dobrovolně dostaví na vyhlášení Ankety berou na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně použít fotografie a videozáznam z vyhlášení Ankety pro své marketingové účely.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo Pravidla Ankety změnit, případně Anketu zrušit. Změna Pravidel Ankety nebo její zrušení je účinné ode dne zveřejnění na webových stránkách www.tutor.cz/reditelroku. V případě, že v době zrušení Ankety již byly podány nominace kandidátů, zavazuje se pořadatel o zrušení Ankety informovat nominující e-mailem.

V Praze dne 23.11.2020

Tutor, s.r.o.