Přijímačky na střední | Často kladené dotazy

Přehled všech otázek k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia

Pokud v přehledu nějakou otázku nenajdete, neváhejte nás kontaktovat (např. prostřednictvím tozvladneme@tutor.cz). Mile rádi vám odpověď dohledáme.

 

Věříme, že vám naše odpovědi pomohou rozptýlit obavy, které tyto zkoušky sebou přináší.

 

Samozřejmě vždy můžete využít jeden z našich přípravných kurzů.

Do kdy a komu se podávají přihlášky na SŠ?

Přihlášky se podávají nejpozději 1. března 2017. Přihlášku můžete osobně doručit, případně poslat doporučeným dopisem přímo na střední školu. Pozor, přihláška je platná jen, když obsahuje podpis žáka, podpis zákonného zástupce a základní školou potvrzený výpis známek z vysvědčení.

Žáci, kteří se hlásí na obory s talentovou zkouškou (umělecké školy, konzervatoře), pak musí přihlášku podat nejpozději 30. listopadu.

Kolik přihlášek si může žák podat?

Žák si může v prvním kole podat až dvě přihlášky – na dvě střední školy, nebo na dva různé studijní obory. Do tiskopisů pak vyplňuje obě zvolené školy, a to v pořadí, v jakém si je zvolil.

Je možné vyplnit přihlášku online? Kde?

Tiskopis můžete stáhnout na stránkách ministerstva školství a následně ho vyplnit. Doručit ho na střední školu ale musíte osobně, nebo poslat doporučeně. Zatím není možné přihlášku podat online.

Kolik přihlášek si žák může podat v případném druhém kole?

Zatímco v prvním kole je počet omezený na 2 střední školy, ve druhém (a případném dalším) kole už počet přihlášek omezený není. Samozřejmě ale platí, že 2. kolo přijímacích zkoušek vypisuje daleko méně škol.

Je možné si někde v online podobě prohlédnout vzorovou vyplněnou přihlášku?

Podívejte se na webové stránky střední školy, na kterou se váš potomek hlásí. Většina škol má na svých stránkách uvedené minimálně kódy a názvy jednotlivých oborů, část z nich i vzorovou vyplněnou přihlášku s konkrétními údaji. Vzorovou přihlášku najdete také na stránkách CERMAT.

Společné didaktické testy – řádné a náhradní termíny, obsah, způsob hodnocení, nejlepší příprava

Na kdy jsou vypsané termíny společných didaktických testů z matematiky a češtiny?

První řádný termín pro čtyřleté obory je vypsaný na 12. dubna 2017, druhý řádný termín pro čtyřleté obory potom o týden později, na 19. dubna 2017. Žák do tiskopisu přihlášky ke každé ze škol uvádí, ve kterém termínu chce společné testy absolvovat. Šestileté a osmileté obory mají první řádný termín 18. dubna 2017, druhý řádný termín pak připadá na 20. dubna 2017.

Pozor, tyto termíny neplatí pro umělecké školy, kde se talentové zkoušky konají od 2. do 15. ledna 2017. Neplatí také pro konzervatoře, kde probíhají talentové zkoušky od 15. do 31. ledna 2017. Termíny se také netýkají oborů, které jsou zakončené nikoli maturitou, ale závěrečnou zkouškou, a oborů s výučním listem.

Od kdy jsou termíny známé a kdo je vyhlásil?

Termíny jednotnýchtestů na střední školy zveřejnilo ministerstvo školství 5. září 2016 na svých webových stránkách.

Jsou vypsané i náhradní termíny společných testů? A pro koho jsou tyto termínyurčené?

Ministerstvo školství vypsalo 2 náhradní termíny11. a 12. května 2017. Právo zúčastnit se jich mají žáci, kteří se k řádným termínům nemohli dostavit z vážných důvodů, svoji účast do 3 dnů písemně omluvili a ředitel školy jejich omluvu uznal. Tito žáci tak mají pořád zajištěné místo v rámci prvního kola přijímacích zkoušek.

Jaká je podoba didaktických testů? Jaká je jejich délka? Jaké typy úloh se v nich objevují? Jsou povolené pomůcky?

Testy jsou dva – z českého jazyka a literatury a z matematiky. Na češtinu mají žáci 60 minut a na matematiku celých 70. z každého testu mohou získat až 50 bodů. Zhruba polovina úloh je uzavřená – žáci vybírají z nabízených možností správnou odpověď. Ostatní úlohy jsou otevřené – žáci sami píší odpověď. V matematickém testu pak nehraje roli jen samotný výsledek, ale bodově se hodnotí i postup řešení.

Jediné povolené pomůcky jsou papír, rýsovací a psací potřeby. Kalkulačky, tabulky ani pravopisné příručky povolené nejsou.

Odečítají se body za špatné odpovědi?

Ne. V případě špatné odpovědi se žádné body neodečítají.

Budou mít žáci se specifickými vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení, zdravotní nebo sociální znevýhodnění) během testů jiné, upravené podmínky?

Přiloží-li žák k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení, může ředitel školy rozhodnout o úpravě podmínek. Obvykle přistupuje k prodloužení časové lhůty na vypracování testů. Nicméně není to jeho povinnost a samotné testy pak pravděpodobně, stejně jako v pilotních testováních, nijak speciálně upravené nebudou.

Jak a podle čeho se na společnou část přijímacích zkoušek připravovat?

V zadání testů se podle ministerstva školství neobjeví nic, co by nebylo součástí učiva na základních školách. Nicméně přípravu nepodceňte – váš potomek by si měl nejen zopakovat látku, ale také se dopředu seznámit s typy úloh, které se v testech objevují.

Určitě si prostudujte materiály z jednotného testování z loňského roku i ilustrační cvičné testy. Najdete je na stránkách CERMAT. Důkladně se jim věnují i lektoři v přípravných kurzech od Tutoru. Páťákům pomůžeme s přípravou na osmiletá gymnázia, deváťáky připravíme na přijímačky z češtiny i z matematiky. Díky kurzům je u přijímaček nic nezaskočí a budou perfektně připravení.

Kdy je nejlepší s přípravou na přijímačky začít?

Čím dříve, tím lépe. My v Tutoru s přípravnými kurzy startujeme už v listopadu. Nenechávejte přípravu až na posledních pár týdnů, ale co nejdřív si sestavte plán přípravy. Není nutné nad učením trávit každý den, příprava by ale měla být kontinuální.

Intenzívní příprava jen několik týdnů předem je určitě lepší než žádná příprava, ale rozhodně není ideální. Doporučujeme využít jeden z našich kurzů.

Je možné si třeba ve cvičném testování předem zkusit, jak na tom žák je ve srovnání s ostatními?

Žák si může vyzkoušet ilustrační cvičné testy, které zveřejnil CERMAT. Zjistí tak, jaké typy úloh a úkolů se v testech objevují, a získá představu, jak se jemu osobně testy v časovém limitu daří řešit. Nicméně neexistuje možnost, jak se ještě před„ostrým“ testováním „poměřit“ s ostatními žáky.

Existuje minimální hranice, na kterou musí žák testy napsat?

Neexistuje centrálně stanovená hranice úspěšnosti. Jednotlivé střední školy si samy stanovují minimální počet bodů, které musí žák v testech získat, aby splnil kritérium přijetí.

Podmínkou tak například může být získání nenulového počtu bodů v obou testech a získání alespoň 20 bodů v součtu obou testů. Konkrétní podmínky pro přijetí školy zveřejňují na svých webových stránkách. Nezapomínejte také na to, že společné testy nejsou jediným kritériem, ke kterému ředitel školy při rozhodování přihlíží.

Jak moc musí střední škola k výsledkům státních přijímaček přihlížet?

Výsledky jednotných přijímaček se na celkovém hodnocení a na rozhodnutí o (ne)přijetí na vybranou střední školu musí podílet minimálně z 60 % (zbytek si určuje škola samotná). V případě sportovních je tento poměr opačný (40 % jednotné přijímací testy a 60 % škola). Škola si zároveň sama stanovuje minimální bodovou hranici pro přijetí.

Kdy a jakým způsobem se dozvíme výsledky jednotných testů?

Střední školy obdrží vygenerované výpisy s výsledky testů z češtiny a matematiky – počet bodů, procentní hodnocení testu, pořadí žáků v rámci školy a jejich percentilové umístění v rámci celého oboru vzdělávání, na který se hlásí.

Kdy a jakým způsobem se dozvíme celkové výsledky přijímaček?

 To, zda jste u přijímaček uspěli, či nikoli, se dozvíte do 3 pracovních dnů od termínu přijímacích zkoušek. Škola má povinnost zveřejnit seznam přijatých uchazečů (samozřejmě pod přiděleným registračním číslem) na veřejně přístupném místě ve škole a pak také „způsobem, který umožňuje dálkový přístup“ – nejčastěji tedy na svém webu.

Bude povinné zveřejňovat oddělené výsledky školní části a jednotných testů?

Povinností ředitele je zveřejnit pořadí uchazečů podle výsledků, skóre posledního přijatého studenta a kritéria přijetí. Zda se rozhodne zveřejnit podrobné celkové výsledky u všech studentů, je tedy jen na něm.

Musí škola k výsledkům jednotných testů přihlížet i v případném druhém kole přijímaček?

Nemusí. O tom, jestli výsledky jednotných testů budou součástí hodnocení v dalších kolech přijímaček, rozhoduje jen a pouze ředitel školy. A informovat o svém rozhodnutí musí v kritériích přijímacího řízení nejpozději 31. ledna 2017.

Je možné v případě neúspěchu u přijímaček podat odvolání?

Ano. Pamatujte na to, že odvolání se podává proti rozhodnutí o (ne)přijetí, nikoli proti samotným výsledkům testů. Do odvolání uveďte důvody, proč s rozhodnutím nesouhlasíte. Odvolání se pak podává ke krajskému úřadu, a to prostřednictvím školy, která o (ne)přijetí rozhodla, do 3 pracovních dnů od oznámení.

Budou školy vyhlašovat i druhá kola, když se v prvním nenaplní?

Ano. Aby škola naplnila předpokládaný počet žáků, může po ukončení prvního kola vyhlásit druhé (případně i další) kolo přijímaček. Informaci o tom, které školy vypisují druhá kola, má povinnost zveřejnit krajský úřad a najdete ji nejčastěji na webových stránkách příslušného úřadu. Informace o druhém kole ale zveřejňují i samy školy na svých stránkách.

Komu, jak a do kdy dát vědět, jakou školu jsme si vybrali?

Žák ve škole dostane takzvaný zápisový lístek. Ten je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek doručit na školu, kterou si zvolil. Zápisovým lístkem potvrzuje, že jeho zájem o studium na škole trvá. 10 pracovních dní na rozhodnutí pak mají i účastníci náhradních termínů.

Je možné si volbu ještě rozmyslet?

Ano. Zápisový lístek si můžete od školy vyžádat zpět – a to v okamžiku, kdy uspějete s odvoláním na jiné střední škole.

Školní část přijímaček – termíny, forma, způsoby hodnocení

Kdy se konají školní kola přijímaček? Před, nebo až po jednotných testech?

Termíny školních přijímacích zkoušek si určují jednotlivé střední školy samy. Jejich povinností je zveřejnit tento termín nejpozději 31.ledna 2017, a to společně s kritérii pro přijetí a s informací o tom, kolik studentů chtějí přijmout.

Pro obory, u kterýchje součástí přijímaček talentová zkouška, je nejzazší termín zveřejnění 30.říjen 2016. Zda „školní“ přijímačky proběhnou před, nebo až po jednotných testech, je na zvážení školy.

Co když se kryjí termíny školních částí přijímaček na různých školách?

Každá škola má ze zákona povinnost vyhlásit 2 termíny pro školní přijímací zkoušku. Žák pak do přihlášky vyplňuje termín, který mu více vyhovuje. Pozor – to, že se vám kryjí termíny příjímacích zkoušek nebo talentovek, není samo o sobě důvodem pro stanovení náhradního termínu.

Jakou podobu může mít školní část přijímaček?

Rozmanitou. Od klasického testu přes pohovor až po talentovky. Ale nebojte, o konkrétní podobě školní části přijímaček a o přesných kritériích přijetí musí škola informovat nejpozději 31. ledna 2017 na svých webovkách. V případě oborů s talentovkami budete mít o náplni přijímaček jasno dokonce už 30. října 2016.

Jak se do celkového hodnocení promítá prospěch ze základní školy?

Už součástí přihlášky je list, do kterého je nutné vepsat známky z předchozích ročníků a ty pak nechat potvrdit přímo na základní škole. V průběhu přijímacího řízení platí, že čím lepší prospěch na základní škole žák měl, tím více bonusových bodů získá. Body navíc (a to doslova)obdrží velmi často i za úspěchy v okresních a krajských kolech školních soutěží a olympiád.

Víc toho nemáme

Toto je zatím vše, co jsme k tomuto tématu dohledali.

 

Otázky a odpovědi na ně budeme pravidelně doplňovat.

Informace