Často kladené dotazy

Máme pro vás přehled všech otázek a odpovědí, které vás mohou napadnout ohledně přijímaček na střední.

Podání přihlášky

Pokud v přehledu nějakou otázku nenajdete, neváhejte nás kontaktovat (např. prostřednictvím info@tutor.cz). Milerádi vám odpověď dohledáme.

Věříme, že vám naše odpovědi pomohou rozptýlit obavy, které tyto zkoušky s sebou přináší.

Samozřejmě vždy můžete využít jeden z našich přípravných kurzů.

Do kdy a komu se podávají přihlášky na SŠ?

Přihlášky se podávají nejpozději 1. března 2021. Přihlášku můžete osobně doručit, případně poslat doporučeným dopisem přímo na střední školu. Pozor, přihláška je platná jen, když obsahuje podpis žáka, podpis zákonného zástupce a základní školou potvrzený výpis známek z vysvědčení.

Žáci, kteří se hlásí na obory s talentovou zkouškou (umělecké školy, konzervatoře), pak musí přihlášku podat nejpozději 30. listopadu 2020.

Kolik přihlášek si může žák podat?

Žák si může v prvním kole podat až dvě přihlášky – na dvě střední školy, nebo na dva různé studijní obory. Do tiskopisů pak vyplňuje obě zvolené školy, a to v pořadí, v jakém si je zvolil.

Je možné vyplnit přihlášku online? Kde?

Tiskopis můžete stáhnout na stránkách CERMATu a následně ho vyplnit. Doručit ho na střední školu ale musíte osobně, nebo poslat doporučeně. Zatím není možné přihlášku podat online.

Kolik přihlášek si žák může podat v případném druhém kole?

Zatímco v prvním kole je počet omezený na dvě střední školy, ve druhém (a případném dalším) kole už počet přihlášek omezený není. Samozřejmě ale platí, že 2. kolo přijímacích zkoušek vypisuje daleko méně škol.

Je možné si někde v online podobě prohlédnout vzorovou vyplněnou přihlášku?

Podívejte se na webové stránky střední školy, na kterou se váš potomek hlásí. Většina škol má na svých stránkách uvedené minimálně kódy a názvy jednotlivých oborů, část z nich i vzorovou vyplněnou přihlášku s konkrétními údaji. Návod pro vyplnění přihlášky na střední školu najdete tady.

Z čeho se přijímačky dělají?

Společné přijímací zkoušky se skládají pouze z matematiky a češtiny. Kromě toho může mít ještě každá škola vlastní doplňkové testy, např. z angličtiny, nebo může být u osobního pohovoru zjišťována motivace ke studiu. Dalšími kritérii mohou být výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 %; u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %. 

Pro JPZ v školním roce 2020/2021 platí, že školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 

Společné didaktické testy

Řádné a náhradní termíny, obsah, způsob hodnocení, nejlepší příprava

Na kdy jsou vypsané termíny společných didaktických testů z matematiky a češtiny?

První řádný termín pro čtyřleté obory je vypsaný na pondělí 12. dubna 2021, druhý řádný termín pro čtyřleté obory o den později, na 13. dubna 2021. Žák do tiskopisu přihlášky ke každé ze škol uvádí, ve kterém termínu chce společné testy absolvovat.

Šestileté a osmileté obory mají první řádný termín 14. dubna 2021, druhý řádný termín pak připadá na 15. duben 2021.

JPZ se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná od 15. ledna do 31. ledna 2021. V oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i JPZ.

Jsou vypsané i náhradní termíny společných testů? A pro koho jsou tyto termíny určené?

Ministerstvo školství vypsalo 2 náhradní termíny12. a 13. květen 2021. Právo zúčastnit se jich mají žáci, kteří se k řádným termínům nemohli dostavit z vážných důvodů, svoji účast do 3 dnů písemně omluvili a ředitel školy jejich omluvu uznal. Tito žáci tak mají pořád zajištěné místo v rámci prvního kola přijímacích zkoušek.

Jaká je podoba didaktických testů? Jaká je jejich délka? Jaké typy úloh se v nich objevují? Jsou povolené pomůcky?

Testy jsou dva – z českého jazyka a literatury a z matematiky. Na češtinu mají žáci 60 minut a na matematiku celých 70 minut. Z každého testu mohou získat až 50 bodů. Zhruba polovina úloh je uzavřená – žáci vybírají z nabízených možností správnou odpověď. Ostatní úlohy jsou otevřené – žáci sami píší odpověď. V matematickém testu pak nehraje roli jen samotný výsledek, ale bodově se hodnotí i postup řešení.

Jediné povolené pomůcky jsou papír, rýsovací a psací potřeby. Kalkulačky, tabulky ani pravopisné příručky povolené nejsou.

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Budou mít žáci se specifickými vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení, zdravotní nebo sociální znevýhodnění) během testů jiné, upravené podmínky?

Přiloží-li žák k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení, může ředitel školy rozhodnout o úpravě podmínek. Obvykle přistupuje k prodloužení časové lhůty na vypracování testů.

Jak a podle čeho se na společnou část přijímacích zkoušek připravovat?

Jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec RVP pro jednotlivé ročníky. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy.

Určitě si prostudujte materiály z jednotného testování z loňského roku i ilustrační cvičné testy. Najdete je na stránkách CERMAT. Důkladně se jim věnují i lektoři v přípravných kurzech od Tutoru. Páťákům pomůžeme s přípravou na osmiletá gymnázia, deváťáky připravíme na přijímačky na střední školy. Díky kurzům je u přijímaček nic nezaskočí a budou perfektně připravení.

Kdy je nejlepší s přípravou na přijímačky začít?

Čím dříve, tím lépe. My v Tutoru s přípravnými kurzy startujeme už v říjnu. Nenechávejte přípravu až na posledních pár týdnů, ale co nejdřív si sestavte plán přípravy. Není nutné nad učením trávit každý den, příprava by ale měla být kontinuální.

Intenzivní příprava jen několik týdnů předem je určitě lepší než žádná příprava, ale rozhodně není ideální. Doporučujeme využít jeden z našich dlouhodobých kurzůA pokud se přeci jen rozhodnete pro přípravu až na poslední chvíli, máte možnost v jarních kurzech či v intenzivních víkendových kurzech.

Je možné si třeba ve cvičném testování předem zkusit, jak na tom žák je ve srovnání s ostatními?

Žák si může vyzkoušet ilustrační cvičné testy, které zveřejnil CERMAT. Zjistí tak, jaké typy úloh a úkolů se v testech objevují, a získá představu, jak se jemu osobně testy v časovém limitu daří řešit. V přípravných kurzech Tutoru bude každý student řešit tři různé didaktické testy podobné těm, které vytváří společnost Cermat. Po jejich vyhodnocení získá představu, jak je na tom se svými znalostmi v porovnání s dalšími účastníky kurzu.

Existuje minimální hranice, na kterou musí žák testy napsat?

Neexistuje centrálně stanovená hranice úspěšnosti. Jednotlivé střední školy si samy stanovují minimální počet bodů, které musí žák v testech získat, aby splnil kritérium přijetí.

Podmínkou tak například může být získání nenulového počtu bodů v obou testech a získání alespoň 20 bodů v součtu obou testů. Konkrétní podmínky pro přijetí školy zveřejňují na svých webových stránkách. Nezapomínejte také na to, že společné testy nejsou jediným kritériem, ke kterému ředitel školy při rozhodování přihlíží.

Jak moc musí střední škola k výsledkům státních přijímaček přihlížet?

Výsledky jednotných přijímaček se na celkovém hodnocení a na rozhodnutí o (ne)přijetí na vybranou střední školu musí podílet minimálně z 60 % (zbytek si určuje škola samotná). V případě sportovních gymnázií je tento poměr opačný (40 % jednotné přijímací testy a 60 % škola). Škola si zároveň sama stanovuje minimální bodovou hranici pro přijetí.

Detailní informace ohledně státních přijímaček na střední školu obsahují vyhlášky MŠMT týkající se středního školství: vyhláška 535 a vyhláška 244.

Kdy a jakým způsobem se dozvíme výsledky jednotných testů?

Střední školy obdrží vygenerované výpisy s výsledky testů z češtiny a matematiky – počet bodů, procentní hodnocení testu, pořadí žáků v rámci školy a jejich percentilové umístění v rámci celého oboru vzdělávání, na který se hlásí.

Kdy a jakým způsobem se dozvíme celkové výsledky přijímaček?

Ve školním roce 2020/2021 Cermat zpřístupní hodnocení uchazečů z řádného termínu příslušné střední škole do 28. dubna 2021. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení Cermatem. Škola má povinnost zveřejnit seznam přijatých uchazečů (samozřejmě pod přiděleným registračním číslem) na veřejně přístupném místě ve škole a pak také „způsobem, který umožňuje dálkový přístup“ – nejčastěji tedy na svém webu.

Je možné v případě neúspěchu u přijímaček podat odvolání?

Ano. Pamatujte na to, že odvolání se podává proti rozhodnutí o (ne)přijetí, nikoli proti samotným výsledkům testů. Do odvolání uveďte důvody, proč s rozhodnutím nesouhlasíte. Odvolání se pak podává ke krajskému úřadu, a to prostřednictvím školy, která o (ne)přijetí rozhodla, do 3 pracovních dnů od oznámení / doručení rozhodnutí. Vzor odvolání není stanoven, na doporučené náležitosti se můžete podívat na stránkách Cermatu.

Budou školy vyhlašovat i druhá kola, když se v prvním nenaplní?

Ano. Aby škola naplnila předpokládaný počet žáků, může po ukončení prvního kola vyhlásit druhé (případně i další) kolo přijímaček. Informaci o tom, které školy vypisují druhá kola, má povinnost zveřejnit krajský úřad a najdete ji nejčastěji na webových stránkách příslušného úřadu. Informace o druhém kole ale zveřejňují i samy školy na svých stránkách.

Komu, jak a do kdy dát vědět, jakou školu jsme si vybrali?

Žák ve své základní škole dostane takzvaný zápisový lístek, a to nejpozději do 15. března 2021. Ten je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek doručit na školu, kterou si zvolil. Zápisovým lístkem potvrzuje, že jeho zájem o studium na škole trvá. 10 pracovních dní na rozhodnutí pak mají i účastníci náhradních termínů.

Je možné si volbu ještě rozmyslet?

Ano. Zápisový lístek si můžete od školy vyžádat zpět – a to v okamžiku, kdy uspějete s odvoláním na jiné střední škole.

Školní část přijímaček

Termíny, forma, způsoby hodnocení

Kdy se konají školní kola přijímaček? Před, nebo až po jednotných testech?

Termíny školních přijímacích zkoušek si určují jednotlivé střední školy samy. Jejich povinností je zveřejnit tento termín nejpozději 31. ledna 2021, a to společně s kritérii pro přijetí a s informací o tom, kolik studentů chtějí přijmout.

Pro obory, u kterých je součástí přijímaček talentová zkouška, je nejzazší termín zveřejnění 30. říjen 2020. Zda „školní“ přijímačky proběhnou před, nebo až po jednotných testech, je na zvážení školy.

Co když se kryjí termíny školních částí přijímaček na různých školách?

Každá škola má ze zákona povinnost vyhlásit 2 termíny pro školní přijímací zkoušku. Žák pak do přihlášky vyplňuje termín, který mu více vyhovuje. Pozor – to, že se vám kryjí termíny přijímacích zkoušek nebo talentovek, není samo o sobě důvodem pro stanovení náhradního termínu.

Jakou podobu může mít školní část přijímaček?

Rozmanitou. Od klasického testu přes pohovor až po talentovky. Ale nebojte, o konkrétní podobě školní části přijímaček a o přesných kritériích přijetí musí škola informovat nejpozději 31. ledna 2021 na svých webovkách. V případě oborů s talentovkami budete mít o náplni přijímaček jasno dokonce už 30. října 2020.

Jak se do celkového hodnocení promítá prospěch ze základní školy?

Už součástí přihlášky je list, do kterého je nutné vepsat známky z předchozích ročníků a ty pak nechat potvrdit přímo na základní škole. V průběhu přijímacího řízení platí, že čím lepší prospěch na základní škole žák měl, tím více bonusových bodů získá. Body navíc (a to doslova) obdrží velmi často i za úspěchy v okresních a krajských kolech školních soutěží a olympiád.

Všechny otázky a odpovědi pocházejí jsme čerpali z veřejně dostupných zdrojů a byly platné v době uveřejnění na této stránce. Společnost Tutor, s.r.o. nemůže nést odpovědnost za rozhodnutí, které na základě těchto informací návštěvníci této stránky učiní.

Víte, že jen u Tutoru máte u přípravných kurzů pohromadě všechny tyto výhody?

 • Odborný garant
  Odborný garant je vysoce kvalifikovaná osoba, která dohlíží na kurz a poskytuje své know-how vám i lektorům.
 • Příklady z praxe
  Lektory pro vás pečlivě vybíráme z lidí z praxe. Budou s vámi řešit reálné příklady a otázky. Upozorní vás na chytáky a záludnosti zkoušek, které byste jinak neznali.
 • Přehled všech dostupných informací
  U nás najdete pohromadě všechny detaily o zkouškách. Termíny, postup přihlášení, doporučení , jak se co nejefektivněji připravovat. Cokoli neznámého vám rádi zjistíme.
 • Ve vaší blízkosti a v centru města
  Skupinové kurzy pro vás pořádáme na 3 pobočkách v Praze. Naše učebny najdete v centru města i na Praze 5 a jsou snadno dostupné. Po celé Praze Vám můžeme zajistit individuální výuku. Pro mimopražské uchazeče doporučujeme online kurzy.
 • Kombinujeme moderní metody výuky s aktuálními materiály. S našimi kurzy máte pořádný náskok.
 • S přípravnými kurzy na jednotné přijímačky jsme začali jako první na trhu. Máme už spoustu zkušeností a za lektory si vybíráme ty nejlepší.
 • Naší prioritou je, abyste u přijímaček uspěli. Tomu přizpůsobujeme velikost skupin i náplň kurzu.
 • Budeme vás motivovat i k domácí přípravě. Postupovat drobnými kroky, ale pravidelně.

Máte jakékoli dotazy či nejasnosti? Dejte nám vědět a vše vám obratem zodpovíme. Jsme vám k dispozici:

 • na telefonu a e-mailu
 • napište nám na facebook nebo do pop-up okna vpravo dole na stránce
 • v Praze se na vás těšíme na našem klientském centru v Karlíně