Přijímačky z češtiny a matematiky – 5. třída

3. 2. 2018 - 7. 4. 2018, So 10:00–13:20
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 40 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: PK10145241
Další termíny nejsou k dispozici

Při objednání tohoto výhodného balíčku (čeština + matematika) ušetříte až 1000 Kč.

Obáváte se nároků nově zavedené jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia? Potřebuje Vaše dítě vysvětlit nebo procvičit učivo českého jazyka a matematiky, které je náplní zkoušky? Chcete mít jistotu, že jej u přijímaček nic nezaskočí a bude perfektně připravené?

Naše kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokrývaly požadavky jednotné části přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Zkušení, přátelští lektoři jsou připraveni být Vašemu páťákovi milými průvodci na cestě učivem českého jazyka i matematiky.

Výhody kurzu:

 • intenzivní skupinová výuka (max. 20 žáků ve skupině)
 • přátelská pracovní atmosféra
 • zkušení lektoři, vybraní, prověření a proškolení metodickým týmem Tutoru
 • přizpůsobení náplně kurzu potřebám klientů
 • studijní a doplňkové materiály zdarma

Co kurz nabízí:

 • informace o průběhu, organizaci a podmínkách přijímacích zkoušek
 • procvičování modelových úkolů, cvičných testů a příkladů zaměřených na úspěšné zvládnutí příjímacích zkoušek
 • tipy, jak řešit různé typy otázek a příkladů, které jsou součástí přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a matematiky
 • záludné otázky, se kterými se žák nesetká při klasické výuce, ale jsou u přijímaček
 • sylabus k nahlédnutí zde

Obsah náplně kurzu vychází ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Tematická náplň kurzu z českého jazyka a literatury:

 • pravopis (psaní i/y, velkých písmen)
 • pravopis (procvičování souhláskových skupin, psaní s/z, mě/mně)
 • slovotvorba (členění slova)
 • slovní význam (víceznačnost, synonymie)
 • slovní druhy (přehled slovních druhů a jejich rozeznávání)
 • rozbor věty, základní skladební dvojice
 • čtení textu – porozumění, vyvozování z kontextu, struktura textu a jeho zařazení
 • sloh – slohové postupy, spisovnost a nespisovnost
 • literatura – technika čtení, členění literatury
 • rady, jak se efektivně učit, připravovat se na přijímačky a psát testy
 • průběžné i souhrnné cvičné testy (včetně možnosti napsat si test „na čas“)

Tematická náplň kurzu z matematiky:

 • řešení úloh z oblasti oboru přirozených čísel
 • vztahy a závislosti mezi čísly
 • práce se základními geometrickými objekty
 • jednoduché geometrické konstrukce
 • počítání obvodu obrazce a obsahu obrazce pomocí čtvercové sítě
 • práce s jednotkami délky, obsahu, hmotnosti a času
 • rozpoznávání jednoduchých těles
 • práce se strukturovanými daty
 • tabulka, jednoduchý graf
 • řešení elementárních slovních úloh a jednoduchých aplikačních úloh a problémů

Naši kvalifikovaní lektoři jsou připraveni zopakovat, procvičit a upevnit požadované učivo češtiny i matematiky. Rádi vysvětlí látku, na kterou žáci chyběli nebo ji ve škole nepochopili. Udělají vše pro úspěch Vašeho dítěte u přijímacích zkoušek z obou předmětů.

Investujte i Vy do budoucnosti svého dítěte, ať ho u přijímaček nic nezaskočí.

Další termíny nejsou k dispozici