Reklamační řád

Reklamační řád

Obecná ustanovení

Společnost Tutor s.r.o., IČ: 05533473 (dále jen dodavatel), která poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, profesního vzdělávání a přípravy na vysoké školy, vydává v návaznosti na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, tento reklamační řád.

 

Rozsah a podmínky reklamace/stížnosti

Zákazník má právo podat dodavateli reklamaci/stížnost pro všechny veřejné kurzy na:

 • Způsob výuky lektora
 • Metodický obsah kurzu
 • Organizaci kurzu

Reklamaci/stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu Tutor s.r.o., Karlínské náměstí č. 8, 186 00 Praha 8 nebo e-mailem na tozvladneme@tutor.cz.

 

Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení zákazníka
 • Adresu zákazníka
 • Číslo objednávky (variabilní symbol uvedený v pokynech k platbě)
 • Popis předmětu reklamace/stížnosti

Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace/stížnost.

 

Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti

Dodavatel je povinen reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na delší lhůtě. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena na zákaznické centrum společnosti Tutor s.r.o.

 

Způsob řešení reklamace/stížnosti na:

Způsob výuky lektora

 • Pracovník zákaznického centra reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje kompetentní osobu pro řešení reklamací/stížností na způsob výuky lektora daného typu kurzů (jazykový, přípravný na VŠ, profesní)
 • Kompetentní osoba prověří předmět reklamace/stížnosti v daném kurzu (např. odborná observace kurzu, pohovor s lektorem apod.), a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. proškolení lektora, případně jeho výměnu
 • V případě, že po tomto řešení podá zákazník opětovnou reklamaci/stížnost se stejným předmětem reklamace/stížnosti, může dojít k individuální kompenzaci za kurz zákazníkovi ze strany dodavatele, kterou určí vedoucí zákaznického centra

Metodický obsah kurzu

 • Pracovník zákaznického centra reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje kompetentní osobu pro řešení reklamací/stížností na metodický obsah daného typu kurzů (jazykový, přípravný na VŠ, profesní)
 • Kompetentní osoba reklamaci/stížnost posoudí porovnáním metodického obsahu kurzu podle druhu kurzu s:
 1. Jazykové kurzy – učebnicí vybranou pro výuku v daném kurzu, přičemž v popisku každého kurzu je tato učebnice předem uvedená
 2. Přípravné kurzy na přijímací zkoušky – veřejně dostupnými informacemi o obsahu daných přijímacích zkoušek
 3. Profesní semináře – osnovou kurzu uvedenou v popisku daného kurzu
 • Pokud na základě tohoto srovnání kompetentní osoba uzná reklamaci/stížnost za relevantní, upraví metodický obsah kurzu tak, aby odpovídal výše uvedenému dle druhu kurzu
 • V případě, že po tomto řešení podá zákazník opětovnou reklamaci/stížnost se stejným předmětem reklamace/stížnosti, může dojít k individuální kompenzaci za kurz zákazníkovi ze strany dodavatele, kterou určí vedoucí zákaznického centra

Organizaci kurzu

 • Pracovník zákaznického centra reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje kompetentní osobu pro řešení reklamací/stížností na organizaci daného typu kurzů (jazykový, přípravný na VŠ, profesní)
 • Kompetentní osoba reklamaci posoudí porovnáním s původním rozvržením kurzu a obchodními podmínkami, ve kterých jsou uvedené konkrétní podmínky pro změnu v kurzech (obchodní podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti Tutor s.r.o. www.tutor.cz, a to pod odkazem v popisku daného kurzu, a zároveň v e-mailové korespondenci, kterou zákazník obdrží do 24 hodin od rezervace kurzu)
 • Pokud kompetentní osoba uzná reklamaci/stížnost za relevantní, navrhne tato osoba ve spolupráci s vedoucím zákaznického centra adekvátní kompenzaci zákazníkovi za daný kurz
 • V případě, že po tomto řešení podá zákazník opětovnou reklamaci/stížnost se stejným předmětem reklamace/stížnosti, může dojít k individuální kompenzaci za kurz zákazníkovi ze strany dodavatele, kterou určí vedoucí zákaznického centra

 

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 15. 12. 2008 a platí za upřesnění obchodních podmínek společnosti Tutor s.r.o. (obchodní podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti Tutor s.r.o. www.tutor.cz, a to pod odkazem v popisku daného kurzu, a zároveň v e-mailové korespondenci, kterou zákazník obdrží do 24 hodin od rezervace kurzu).