Přípravné kurzy pro žáky 9. třídy

Obáváte se nároků jednotné přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia? Vysvětlíme a procvičíme matematiku a český jazyk pro 9. třídu. Díky této pečlivé přípravě vás u přijímaček nic nezaskočí.

Při objednání tohoto výhodného balíčku (čeština + matematika) ušetříte.

Kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokrývaly požadavky jednotné části přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia. Zkušení, přátelští lektoři jsou připraveni být vám milými průvodci na cestě za zvládnutím přijímaček na vysněnou střední školu.

Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia zahrnuje:

 • Intenzivní skupinová výuka, maximálně 15 žáků ve skupině.
 • Zkušení lektoři, vybraní, prověření a proškolení naším metodickým týmem.
 • Přizpůsobení náplně kurzu potřebám klientů.
 • Studijní a doplňkové materiály zdarma.
 • Informace o průběhu, organizaci a podmínkách přijímacích zkoušek.
 • Procvičování modelových úkolů a cvičných testů zaměřených na úspěšné zvládnutí příjímacích zkoušek.
 • Tipy, jak řešit různé druhy otázek, které jsou součástí přijímacích zkoušek.
 • Odpovědi na záludné otázky, se kterými se v hodinách češtiny a matematiky nesetkáte, ale potkáte je u přijímaček.
 • Přátelská pracovní atmosféra.

Obsah náplně kurzu vychází ze vzdělávacích oborů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Tematická náplň kurzu z českého jazyka a literatury:

 • Procvičování pravopisu (i/y, souhláskové skupiny, velká písmena).
 • Souřadnost, vedlejší věty, interpunkce.
 • Hledání chyb v textu, slovosled, organizace textu.
 • Přehled slovních druhů (skloňování a časování ohebných slovních druhů, neohebné slovní druhy).
 • Větné členy.
 • Slovní význam a pojmenování.
 • Sloh (vyhledávání informací, zdroje, tematická výstavba textu, informační struktura textu, jazykové prostředky, komunikační situace, funkce, funkční styly, slohové postupy).
 • Literatura (význam a smysl díla, děj, příběh, jazyk, subjekty díla, čas a prostor).
 • Literární směry.
 • Rady, jak se efektivně učit, připravovat se na přijímačky a psát testy.
 • Průběžné i souhrnné cvičné testy (včetně možnosti napsat si test „na čas“).

Tematická náplň kurzu z matematiky:

 • Řešení úloh z oblasti číselných oborů.
 • Početní operace s přirozenými, celými a racionálními čísly.
 • Práce s proměnnou.
 • Elementární úpravy výrazů, funkční vztahy, grafy.
 • Práce s neznámou.
 • Výpočet neznámé ze vzorce, řešení lineárních rovnic a jejich soustav.
 • Práce s daty ve formě tabulek či schémat, informace obsažené v textech.
 • Řešení slovních úloh.
 • Práce s geometrickými objekty.
 • Mnohoúhelníky, kružnice, kruh, krychle, hranol, válec, jehlan.
 • Konstrukční úlohy.
 • Metrické úlohy v rovině a prostoru.
 • Procvičení jednotek délky, obsahu a objemu.

Naši kvalifikovaní lektoři jsou připraveni zopakovat, procvičit a upevnit požadované učivo. Rádi vysvětlí látku, na kterou jste chyběli nebo kterou potřebujete znovu probrat.

Investujte do budoucnosti, ať vás u přijímaček nic nezaskočí.

ONLINE Přijímačky nanečisto z domova - 9. třída - VERZE 1

| = Termín zadání záznamových archů na opravu | 1 lekce | online místo, které si sami zvolíte - Online

ONLINE Přijímačky nanečisto z domova - 9. třída - VERZE 2

| = Termín zadání záznamových archů na opravu | 1 lekce | online místo, které si sami zvolíte - Online

ONLINE Přijímačky nanečisto z domova - 9. třída - VERZE 3

| = Termín zadání záznamových archů na opravu | 1 lekce | online místo, které si sami zvolíte - Online

ONLINE Přijímačky nanečisto z domova - 9. třída - VERZE 4

| = Termín zadání záznamových archů na opravu | 1 lekce | online místo, které si sami zvolíte - Online

ONLINE Přijímačky nanečisto z domova - 9. třída - VERZE 5

| = Termín zadání záznamových archů na opravu | 1 lekce | online místo, které si sami zvolíte - Online

ONLINE Přijímačky nanečisto z domova - 9. třída - VERZE 6

| = Termín odevzdání záznamového archu | 1 lekce | online místo, které si sami zvolíte - Online