Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 25. 5. 2018.

Všeobecné obchodní podmínky

Jazykové pomaturitní studium

EDUA Group se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje jazykových kurzů mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jipka.cz a www.tutor.cz rozumí tyto společnosti:

Jipka – vzdělávání, s.r.o.
Národní 416/37, 110 00 Praha 1
IČO: 28504895, DIČ: CZ28504895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146453

Jipka moje jazykovka, s.r.o.
Národní 416/37, 110 00 Praha 1
IČO: 27385906, DIČ: CZ699006155
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115566

Tutor, s.r.o.
Na Florenci 1270/31, 110 00 Praha 1
IČO: 05533473, DIČ: CZ699006155
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 265282

EDUA Languages, s.r.o.
Na Florenci 1270/31, 110 00 Praha 1
IČO: 29013372, DIČ: CZ699006155
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159931 (dále též označovány jako dodavatelé)

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku jazyka v jazykovém kurzu specifikovaném v příslušné objednávce a dodavatelem jeden z výše uvedených dodavatelů, který objednateli potvrdil objednávku.

Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem.
 2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky) objednatele nebo na základě závazné telefonické objednávky u dodavatele. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.tutor.cz | www.jipka.cz
 3. Dodavatel má povinnost do dvou pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele.
 4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Čl. II Předmět plnění

 1.  Předmětem plnění je výuka jazyků v rámci jednoletého pomaturitního studia (dále označována též jako výuka či kurz).

Čl. III Všeobecná ujednání

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky výuky jsou zveřejněny na internetové adrese www.tutor.cz | www.jipka.cz v seznamu kurzů. Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.
 2. Dodavatel je oprávněn zajistit kurz prostřednictvím jiné společnosti v rámci EDUA Group, která má příslušnou akreditaci (zejména společnosti uvedené v záhlaví VOP jako dodavatelé).
 3. Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

Čl. IV Termín realizace výuky

 1. Výuka probíhá 5x týdně (v rozsahu 20x45min) po dobu školního roku, jehož začátek a konec se řídí stanovami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České repuliky. Délka jednoho výukového bloku je 90 minut. V době školních prázdnin, státních svátků, studijního volna pro přijímací řízení na vysoké školy a ředitelského volna se neučí. Tato doba není započítána do ceny kurzu. Prázdniny ve vzdělávací společnosti Tutor a Jazykové škole Jipka jsou shodné s prázdninami ve státních školách, o přesných termínech prázdnin, svátků a náhradních hodin budou studenti včas informováni prostřednictvím emailu či informační tabule umístěné v prostorách školy.
 2. V případě, že některé vyučovací hodiny v rámci kurzu nebude možné realizovat a budou dodavatelem odvolány, vyhrazuje si dodavatel právo nahradit objednateli veškeré odvolané hodiny do konce června daného školního roku prostřednictvím náhradních hodin bez nároku na vrácení příslušné části kurzovného.
 3. Maximální počet studentů v kurzu je 18, minimální 7. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nedostatečného počtu přihlášených studentů nejpozději týden před jeho zahájením. V takovém případě je objednatel o této skutečnosti informován emailem či telefonicky a uhrazená výše kurzovného je vratná v plné výši, ledaže se smluvní strany dohodnou na náhradní variantě (tj. na možnosti navštěvovat jiný kurz).
 4. Absolvuje-li objednatel daný kurz, tj. splní-li podmínku řádného docházení do kurzu v souladu s těmito podmínkami a se školním řádem dodavatele, vystaví mu dodavatel osvědčení o absolvování kurzu. Minimální docházka do kurzu činí 75%.

Čl. V Kurzovné

Cena výuky (dále jen kurzovné) je určena dle ceníku jazykových kurzů dodavatele zveřejněného na internetové adrese společnosti Tutor a společnosti Jipka a je uvedena v příslušné objednávce.

Kurzovné zahrnuje:

 • příslušný počet výukových bloků odučených v průběhu školního roku,
 • využívání pomůcek a vybavení učeben,
 • vstupní testování,
 • 1x zkoušku z hlavního jazyka nanečisto,
 • dva libovolné semestrální kurzy v maximální hodnotě 8 980 Kč (platí pouze pro studium v Praze), resp. dva libovolné semestrální kurzy v maximální hodnotě 8 980 Kč s 50% slevou (platí pro studium v Plzni, Brně a Hradci Králové),
 • slevy na další služby dodavatele.

Čl. VI Slevy z kurzovného

 1. Aktuální slevy a akční ceny kurzů jsou uvedeny na webu www.tutor.cz | www.jipka.cz.
 2. Slevu ani akční cenu nelze uplatnit zpětně ani je sčítat.

Čl. VII Platební podmínky

 1. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od objednání, tj. od podpisu / odeslání závazné objednávky (přihlášky), uhradit zálohu kurzovného ve výši 5 000 Kč. Před nástupem do kurzu je objednatel povinen uhradit 50 % kurzovného. Zbytek kurzovného se objednatel zavazuje doplatit nejpozději do konce prosince daného kalendářního roku.
 2. Postup k úhradě kurzovného uvedený v odst. 1 tohoto ustanovení se však neuplatní, ujednají-li si smluvní strany jiný postup, tj. zejména sjednají-li si úhradu kurzovného prostřednictvím individuálního splátkového kalendáře.
 3. Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: platební kartou v kanceláři dodavatele, platební kartou on-line, převodem na účet, benefitními poukázkami nebo prostřednictvím benefitních systémů.
  a) Platba kartou v kanceláři dodavatele – Platbu kartou v kanceláři dodavatele může objednatel provést na kterékoliv provozovně dodavatele bez ohledu na to, zda je kurz vypsán pro tuto pobočku. Otevírací doba provozoven je zveřejněná na internetové adrese www.tutor.cz | www.jipka.cz v sekci Kontakty.
  b) Platební kartou online – Platbu lze provést prostřednictvím e-shopu na internetové adrese www.tutor.cz | www.jipka.cz. Objednatel bude po potvrzení objednávky přesměrován na online platební bránu, kde provede platbu. Při platbě kartou on-line není možné uplatnit slevu. Při platbě kartou on-line nemá dodavatel žádný přístup k bankovním údajům objednatele.
  c) Platba převodem na účet – Při této formě úhrady bude objednateli kurzovné vyúčtováno prostřednictvím faktury, popř. faktur vystavených dodavatelem. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby.
  d) Platba benefitními poukázkami – Aktuální seznam přijímaných poukázek je zveřejněn na internetové adrese www.tutor.cz | www.jipka.cz, případně je na vyžádání k dispozici na všech provozovnách dodavatele. V případě platby prostřednictvím těchto poukazů nelze uplatnit žádnou z nabízených slev.
  e) Platba prostřednictvím benefitních systémů – Aktuální seznam přijímaných poukázek je zveřejněn na internetové adrese www.tutor.cz | www.jipka.cz, případně je na vyžádání k dispozici na všech provozovnách dodavatele. Způsob platby prostřednictvím těchto systémů se řídí podmínkami jednotlivých zprostředkovatelů. V případě platby prostřednictvím těchto systémů není možné uplatnit žádnou z nabízených slev.
  f) Dodavatel vystaví na žádost objednatele daňový doklad na zaplacené kurzovné.4
 4. Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu). Dojde-li ze strany kterékoliv smluvní strany k prodlení s platbou přesahující 30 dní, je druhá smluvní strana oprávněna straně, která je v prodlení, účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 Kč.

Čl. VIII Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

 1. Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku kurzu českého nebo zahraničního lektora dle konkrétní specifikace daného kurzu. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora.
 2. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.
 3. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v odpovídající úrovni s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny dle uvážení lektora.
 4. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku kvalitní lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi.
 5. Dodavatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu (viz výše).
 6. Minimální počet osob v kurzu jsou 7, neurčí-li dodavatel jinak. V případě, že si příslušný kurz neobjedná a řádně neuhradí kurzovné nejméně 7 objednatelů, nebude v souladu s čl. IV odst. 3 VOP realizován.

Čl. IX Reklamace

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, např. emailem či prostřednictvím reklamačního formuláře, který je na vyžádání dostupný v provozovně dodavatele a na webových stránkách www.tutor.cz | www.jipka.cz (lze zaslat e-mailem či vyřešit osobně v kanceláři).
 2. Reklamaci kurzu lze uplatnit nejpozději do začátku třetího vyučovacího bloku (lekce) po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. Pokud klient zmeškal první výukové bloky, nebude lhůta pro uplatnění reklamace posunuta. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
 3. Dodavatel obdržení reklamačního formuláře v elektronické podobě potvrdí nejpozději do 2 pracovních dnů.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu či uložení kurzovného do dalšího semestru, případně vrácení kurzovného objednateli – volba takového řešení je vždy na dodavateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce, resp. bloky).
 5. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 5 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne dodavatel nejpozději do 4 týdnů od dne doručení reklamace.
 6. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.
 7. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.
 8. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.

Čl. X Předčasné ukončení smlouvy, storno poplatky

 1. Objednatel má právo podat dodavateli písemnou žádost o předčasné ukončení smlouvy a o vrácení adekvátní části kurzovného, a to nejpozději 5 pracovních dnů po skončení druhého vyučovacího bloku. Dodavatel si však vyhrazuje právo navrhnout klientovi náhradní řešení v podobě úpravy stávající smlouvy. V případě, že dodavatel žádosti objednatele dle první věty tohoto odstavce nevyhoví, nemá tato skutečnost vliv na povinnost objednatele zaplatit dodavateli kurzovné v celé výši. V případě, že objednatel v okamžiku, kdy podal žádost dle první věty tohoto odstavce, ještě nezaplatil kurzovné v plné výši, zavazuje se ho uhradit nejpozději do 14 kalendářních dnů od ukončení smlouvy doplatit zbytek doposud neuhrazeného kurzovného z titulu náhrady škody, která tímto ukončením smlouvy dodavateli vznikla (povinnost uhradit zbývající část kurzovného se však nevztahuje na ujednání v odst. 3, 4 a 5 tohoto článku VOP). Objednatel si je svých povinností vyplývajících pro něj z tohoto odstavce VOP vědom, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
 2. Objednateli nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši.
 3. V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. odesláním objednávky kurzu prostřednictvím e-shopu umístěného na webových stránkách www.tutor.cz | www.jipka.cz) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 4. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 5. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 3 tohoto ustanovení.
 6. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu na www.tutor.cz| www.jipka.cz zaniká.
 7. Žádost o změnu smlouvy jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem nebo vyplněním žádosti v kanceláři pobočky dodavatele. Žádost o změnu smlouvy je považována za přijatou doručením dodavateli, ovšem dodavatel se zavazuje přijetí žádosti potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením dodavateli.
 8. V případě, že objednatel objednal kurz a zaplatil příslušnou část kurzovného a poté byl přijat na státní nebo veřejnou vysokou školu (bakalářské nebo magisterské studium, nikoliv magisterské navazující) a nejpozději do 30. 9. školního roku, v němž má absolvovat výuku, doloží potvrzení o přijetí na vysokou školu, má právo na vrácení zaplaceného kurzovného po odečtení poměrné části kurzovného připadající na již absolvované vyučovací hodiny. Vrácení kurzovného se nevztahuje na přijetí na vyšší odbornou školu, program celoživotního vzdělání, navazující magisterské studium, soukromou vysokou školu, či jakoukoliv školu mimo území ČR.
 9. V případě, že objednatel objednal kurz a zaplatil příslušnou část kurzovného a poté nesložil úspěšně maturitní zkoušku a tuto skutečnost doloží dodavateli (potvrzení ze střední školy) nejpozději do 30. 9. školního roku, v němž má absolvovat výuku, má nárok na vrácení zaplacené kurzovného po odečtení poměrné části kurzovného připadající na již absolvované vyučovací hodiny a administrativního poplatku ve výši 2.000,- Kč.
 10. V případě, že zahraniční student, který potřebuje pro účast kurzu studentské nebo jiné vízum, objedná kurz a zaplatí kurzovné v příslušné výši a poté nezíská příslušné vízum, má nárok na vrácení zaplaceného kurzovného po odečtení administrativního poplatku ve výši 5.000,- Kč a poměrné části za již proběhlé lekce. Potvrzení o nezískání víza je zapotřebí dodat klientskému centru dodavatele nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení potvrzení.
 11. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jež porušuje základní zásady občanského soužití či objednatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení má objednatel nárok na vrácení kurzovného v rozsahu neodchozených lekcí.

Čl. XI Osobní údaje objednatele

 1. Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem výuky a objednal výuku pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka výuky, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal výuku pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.
 3. Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 4. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaj  za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále je dodavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.
 5. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
 6. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:
  1. právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
  2. právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  3. právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
  4. právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
  5. právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
  6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
  7. právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 7. Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.
 8. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 9. Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
 10. Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
 11. V případě potřeby je objednatel oprávněn kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů dodavatele na adrese: poverenec@eduagroup.cz.
 12. Ke zpracování osobních údajů objednatele bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávněného zájmu dodavatele pro případ sporu s objednatelem.
 13. Dodavatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a USA (EU – U.S. Privacy Shield Framework) a je v souladu s GDPR.

Čl. XII   Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování jazykové výuky uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz
 2. Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA

Vzorový formulář pro spotřebitele odstupující od smlouvy dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.