Všeobecnéobchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 24. 7. 2019.

Skupinová výuka – Online přípravné kurzy

Kurzy pro veřejnost

EDUA Group se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje jazykových kurzů mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jipka.cz a www.tutor.cz rozumí tyto společnosti:

Jipka – vzdělávání, s.r.o.
Národní 416/37, 110 00 Praha 1
IČO: 28504895, DIČ: CZ28504895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146453

Jipka moje jazykovka, s.r.o.
Národní 416/37, 110 00 Praha 1
IČO: 27385906, DIČ: CZ699006155
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115566

Tutor, s.r.o.
Na Florenci 1270/31, 110 00 Praha 1
IČO: 05533473, DIČ: CZ699006155
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 265282

EDUA Languages, s.r.o.
Na Florenci 1270/31, 110 00 Praha 1
IČO: 29013372, DIČ: CZ699006155
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159931 (dále též označovány jako dodavatelé)

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku jazyka v jazykovém kurzu specifikovaném v příslušné objednávce a dodavatelem jeden z výše uvedených dodavatelů, který objednateli potvrdil objednávku.

Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem.
 2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky) objednatele nebo na základě závazné telefonické objednávky u dodavatele. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.tutor.cz.
 3. Dodavatel má povinnost do dvou pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele.
 4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Čl. II Předmět plnění

 1. Kurzy jsou rozdělené do několika typů (online přípravný kurz na střední školu a osmileté gymnázium, online přípravný kurz na státní maturitu, online přípravný kurz na vysokou školu atd.). Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele www.tutor.cz.
 2. Předmětem plnění je výuka v online přípravném kurzu pro veřejnost vypsaném dodavatelem pro příslušné období (dále jen kurz).

Čl. III Všeobecná ujednání

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek kurzu především co do termínu, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky kurzu jsou zveřejněny na internetové adrese www.tutor.cz v seznamu kurzů. Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.
 2. Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

Čl. IV Technické předpoklady pro online kurz

 1. Objednatel bere na vědomí, že pro úspěšné zahájení a absolvování kurzu je třeba, aby na vlastní náklady zajistil splnění těchto základních technických předpokladů: 
 2. Počítač, tablet nebo mobil s reproduktorem a mikrofonem a s minimálním internetovým připojením 4MB/s. 
 3. Prohlížeč Google Chrome (doporučujeme), Mozilla Firefox (verze 60 a vyšší), ostatní internetové prohlížeče nejsou vhodné nebo kompatibilní.
 4. Google účet, tedy email ve tvaru vasejmeno@gmail.com. V případě, že jej objednatel nemá, je možné si jej snadno vytvořit. Návod na vytvoření Google účtu je k nalezení na www.tutor.cz
 5. V Google účtu v osobním profilu je třeba, aby účastník kurzu měl uvedeno své jméno a příjmení, aby byl dodavatel a lektor schopen identifikovat jednotlivé účastníky kurzu. Objednatel nalezne v případě potřeby návod na změnu na www.tutor.cz.

Bez splnění těchto technických požadavků není dodavatel schopen zajistit poskytnutí kurzu konkrétnímu objednateli.

Čl. V Termín realizace výuky

 1. Kurz probíhá v časovém rozsahu dle specifikace objednaného typu kurzu. Délka jedné vyučovací hodiny je 45 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak.
 2. Není-li stanoveno jinak, ve dnech státních svátků kurz neprobíhá. S touto skutečností bylo již počítáno při kalkulaci kurzovného.
 3. Zahájení kurzu je specifikováno v aktuální nabídce online přípravných kurzů na webové adrese dodavatele www.tutor.cz.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o 1 až 4 týdny v případě, že je to z technických důvodů nutné.
 5. Pro případ, že kurz nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
 6. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet je 5 a více studentů dle typu kurzu). Dodavatel je povinen o této skutečnosti informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

Čl. VI Kurzovné

 1. Cena za příslušný online přípravný kurz (dále jen kurzovné), je určena dle ceníku online přípravných kurzů dodavatele zveřejněného na internetové adrese www.tutor.cz a je uvedena v objednávce objednatele (dle konkrétní specifikace kurzu).
 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace kurzu), výukové materiály, testy a všechny materiály zpřístupněné v online třídě (edukační prostředí Google Classroom), do které mají studenti po dobu trvání kurzu nepřetržitý přístup.
 3. Kurzovné je vždy uvedeno včetně příslušné sazby DPH.

Čl. VII Platební podmínky

 1. Před zahájením kurzu je objednatel povinen zaplatit dodavateli zálohu kurzovného minimálně ve výši 50%, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od objednání. Zbytek kurzovného je objednatel povinen uhradit nejpozději do dvou týdnů od zahájení kurzu. Před nástupem do kurzu musí objednatel uhradit alespoň 50% kurzovného. V případě objednávky kurzu po termínu zahájení kurzu, je objednatel povinen zaplatit dodavateli kurzovné v plné výši před nástupem do kurzu.
 2. V případě online přípravných kurzů na střední školy dodavatel ve výjimečných případech umožňuje zaplatit kurzovné ve dvou splátkách, a to 50% před zahájením kurzu a 50% do konce kalendářního roku, ve které kurz začíná. Takováto výjimka oproti běžným platebním podmínkám bude ze strany dodavatele potvrzena e-mailem.
 3. V případě, že objednatel požaduje uplatnění některé z nabízených slev (viz čl. VIII. VOP) je povinen tuto skutečnost nahlásit předem a doložit ji relevantním dokladem (ISIC karta, slevová poukázka atd.). Zpětně nelze slevu uplatnit.
 4. Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: platební kartou v kanceláři dodavatele, platební kartou on-line, převodem na účet, dárkovým poukazem, benefitními poukázkami nebo prostřednictvím benefitních systémů.
  • a) Platba kartou v kanceláři dodavatele – Platbu kartou v kanceláři dodavatele může objednatel provést na kterékoliv pobočce dodavatele bez ohledu na to, zda je kurz vypsán pro tuto pobočku. Seznam poboček a jejich otevírací doba je zveřejněná na internetové adrese tutor.cz v sekci Kontakty.
  • b) Platební kartou online – Platbu lze provést prostřednictvím e-shopu na internetové adrese tutor.cz. Objednatel bude po potvrzení objednávky přesměrován na online platební bránu, kde provede platbu. Při platbě kartou on-line není možné uplatnit slevu. Při platbě kartou on-line nemá dodavatel žádný přístup k bankovním údajům objednatele.
  • c) Platba převodem na účet – Při této formě úhrady bude objednateli vystavena faktura – daňový doklad na celou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby.
  • d) Platba dárkovým poukazem – Při platbě dárkovým poukazem je objednatel povinen dostavit se osobně na pobočku dodavatele a předložit tento dárkový poukaz odpovědnému pracovníku dodavatele. Pracovník si tento poukaz ponechá, poukaz slouží jako platidlo.
  • e) Platba benefitními poukázkami – Aktuální seznam přijímaných poukázek je zveřejněn na internetové adresetutor.cz, případně je na vyžádání k dispozici na všech pobočkách dodavatele. V případě platby prostřednictvím těchto poukazů nelze uplatnit žádnou z nabízených slev.
  • f) Platba prostřednictvím benefitních systémů – Aktuální seznam přijímaných poukázek je zveřejněn na internetové adrese www.tutor.cz, případně je na vyžádání k dispozici na všech pobočkách dodavatele. Způsob platby prostřednictvím těchto systémů se řídí podmínkami jednotlivých zprostředkovatelů. V případě platby prostřednictvím těchto systémů není možné uplatnit žádnou z nabízených slev.
  • g) Na žádost objednatele vystaví dodavatel na kurzovné v příslušné výši (podle druhu kurzu) daňový doklad.
 5. Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu). Dojde-li ze strany kterékoliv smluvní strany k prodlení s platbou přesahující 30 dní, je druhá smluvní strana oprávněna straně, která je v prodlení, účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 Kč.

Čl. VIII Slevy z kurzovného

 1. Výčet aktuálně nabízených slev je k dispozici na www.tutor.cz.
 2. Žádnou ze slev poskytovaných dodavatelem nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat.
 3. Žádnou z nabízených slev nelze kombinovat s platbou dárkovým poukazem.
 4. Dodavatel není povinen upozorňovat objednatele na možnost využití slevy.

Čl. IX Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

 1. Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku kurzu lektora dle konkrétní specifikace daného kurzu. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora.
 2. Dodavatel se zavazuje, že výuka proběhne v rozsahu dle časové dotace kurzu.
 3. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku kurzu a přípravu materiálů kvalitní lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi.
 4. Minimální počet osob v kurzu je 5, neurčí-li dodavatel jinak. V případě, že si příslušný kurz neobjedná a řádně neuhradí kurzovné nejméně 5 objednatelů, nebude v souladu s čl. V odst. 6 VOP realizován.

Čl. X Zásady chování v online přípravných kurzech a edukačním prostředí Google Classroom 

 1. Účastník kurzu by se měl přihlásit do virtuální třídy v aplikaci Google Hangout alespoň 5 minut před zahájením výuky. 
 2. V průběhu výuky je třeba, aby účastníci měli vypnutý mikrofon. Zapnutá kamera je na uvážení každého účastníka. 
 3. V případě, že chce účastník kurzu položit dotaz, položí jej prostřednictvím chatu, který je zde dostupný. Lektor v případě potřeby účastníka kurzu může vyvolat, ten si teprve poté zapne mikrofon a dostane udělené slovo.
 4. Účastník kurzu má po celou dobu trvání kurzu 24hodinový přístup do konkrétní třídy v aplikaci Google Classroom. Zde nalezne materiály k výuce, probíraná témata, zadané úkoly, testy, atd. Může zde diskutovat s ostatními účastníky kurzu, vkládat tipy a doporučení na zeď, dotazy do chatu. Na webu www.tutor.cz nalezne k dispozici manuál, jak se v Google Classroom pohybovat, co kde nalezne. 

Čl. XI Reklamace

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou kurzu, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, např. e-mailem či prostřednictvím reklamačního formuláře, který je na vyžádání dostupný na pobočce dodavatele a na webových stránkách www.tutor.cz (lze zaslat e-mailem či vyřešit osobně v kanceláři).
 2. Reklamaci kurzu lze uplatnit nejpozději do začátku třetího výukového setkání po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. Pokud klient zmeškal první výukové setkání, nebude lhůta pro uplatnění reklamace posunuta. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
 3. Dodavatel obdržení reklamačního formuláře v elektronické podobě potvrdí nejpozději do 2 pracovních dnů.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu na individuální výuku či uložení kurzovného do dalšího semestru, případně vrácení kurzovného objednateli. Volba takového řešení je vždy na dodavateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce, resp. bloky).
 5. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 5 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne dodavatel nejpozději do 4 týdnů od dne doručení reklamace.
 6. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil, nezajištění či nedodržení technických předpokladů dle čl. IV VOP (např. technické problémy s počítačem či tabletem, problémy s internetovým prohlížečem, problémy s Google účtem, dočasný výpadek internetového připojení, nedostatečná rychlost internetového připojení na straně účastníka kurzu).
 7. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.
 8. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.

Čl. XII Porušení smlouvy, změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

 1. V případě odstoupení objednatele od smlouvy (storno) před zahájením daného kurzu, tj. po podpisu závazné objednávky (přihlášky) avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), se objednatel dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné ve výši 50 %, zbývajících 50 % kurzovného není povinen platit. Odstoupením objednatele od smlouvy (storno) po zahájení kurzu, tj. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká dodavateli nárok na úhradu doplatku kurzovného, tj. na zbývajících 50 % kurzovného a objednatel se tak v tomto případě zavazuje dodavateli zaplatit kurzovné v plné výši.
 2. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (např. změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu, nesplnění technických předpokladů pro přihlášení do online třídy). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši. Za neúčast objednatele na výuce neposkytujeme finanční ani jinou kompenzaci.
 3. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do následujícího semestru či na individuální výuku. Tuto skutečnost je třeba doložit dodavateli relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. V případě, že objednatel nedoloží dodavateli doklad od lékaře ve lhůtě dle předchozí věty, nemá nárok na vrácení adekvátní části kurzovného dle tohoto odstavce.
 4. V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. vyplněním objednávky kurzu prostřednictvím e-shopu umístěného na webových stránkách www.tutor.cz či odesláním e-mailové objednávky kurzu na adresu: info@tutor.cz či telefonického přihlášení má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 5. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti  objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, ve které je uveden termín konání kurzu) a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 6. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, ve které je uveden termín konání kurzu) a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 4 tohoto ustanovení.
 7. Po uplynutí výše uvedené 14denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené elektronicky  na www.tutor.cz či telefonicky zaniká.
 8. Žádost o změnu smlouvy, jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem nebo vyplněním žádosti v kanceláři pobočky dodavatele. Žádost o změnu smlouvy je považována za přijatou doručením dodavateli, ovšem dodavatel se zavazuje přijetí žádosti potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením dodavateli.
 9. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jenž opakovaně, tedy i po písemném či ústním napomenutí porušuje základní zásady občanského soužití např. slovními či písemnými útoky na lektora či další účastníky kurzu, publikování pro výuku nevhodného obsahu apod. Dále si dodavatel vyhrazuje právo odmítnout či vyloučit objednatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení má objednatel nárok na vrácení kurzovného v rozsahu neabsolvovaných lekcí.

Čl. XIII Osobní údaje objednatele

 1. Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO, případně obdobné osobní údaje účastníka kurzu, není-li jím sám objednatel (dále společně jen osobní údaje). Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem kurzu a objednal kurz pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka kurzu, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal kurz pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka kurzu a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.
 3. Pro přihlášení účastníka kurzu do online třídy a edukačního prostředí Google Classroom je nutné mít Google účet a poskytnout dodavateli tento kontakt, prostřednictvím kterého se účastník přihlásí do třídy a edukačního prostředí Google Classroom. V případě, že jej objednatel nemá, je možné si jej snadno vytvořit. Návod na vytvoření Google účtu je k nalezení na www.tutor.cz. Daný kontakt je dodavateli je nutné nahlásit nejpozději 7 dní před zahájením kurzu. V případě, že se do kurzu přihlásí ve kratší lhůtě než je 7 dní před zahájením kurzu, je povinen jej poskytnout neprodleně. Objednatel či účastník kurzu bere na vědomí, že jméno a příjmení každého účastníka kurzu bude uvedeno v Google Classroom a uvidí je i ostatní účastníci kurzu. 
 4. Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s poskytnutými osobními údaji v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 5. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje, a to za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále má dodavatel právo zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.
 6. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
 7. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:
  • a) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává  osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a  další informace dle čl. 15 GDPR,
  • b) právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  • c) právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
  • d) právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
  • e) právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
  • f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
  • g) právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 8. Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.
 9. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 10. Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
 11. Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
 12. Dodavatel prohlašuje, že technické prostředky, ve kterých budou uchovávány osobní údaje , jsou umístěny na území Evropské unie, a nebo jsou pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a jsou v souladu s GDPR.
 13. V případě potřeby je objednatel oprávněn kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů dodavatele na adrese: poverenec@eduagroup.cz.
 14. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávnění dodavatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu oprávněného zájmu pro případ sporu s objednatelem.

Čl. XIV   Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování výuky uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čl. XV. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 24. 7. 2019.

 PŘÍLOHA

Vzorový formulář pro spotřebitele odstupující od smlouvy dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.