Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1. 3. 2019.

Individuální výuka – Online individuální přípravné kurzy 

Individuální kurzy pro veřejnost

EDUA Group se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje jazykových kurzů mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jipka.cz a www.tutor.cz rozumí tyto společnosti:

Jipka – vzdělávání, s.r.o.
Národní 416/37, 110 00 Praha 1
IČO: 28504895, DIČ: CZ28504895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146453

Jipka moje jazykovka, s.r.o.
Národní 416/37, 110 00 Praha 1
IČO: 27385906, DIČ: CZ699006155
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115566

Tutor, s.r.o.
Na Florenci 1270/31, 110 00 Praha 1
IČO: 05533473, DIČ: CZ699006155
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 265282

EDUA Languages, s.r.o.
Na Florenci 1270/31, 110 00 Praha 1
IČO: 29013372, DIČ: CZ699006155
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159931 (dále též označovány jako dodavatelé)

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku online přípravného kurzu specifikovaném v příslušné objednávce a dodavatelem výše uvedený dodavatel, který objednateli potvrdil objednávku.

Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany. 

Čl. I Úvodní ustanovení 

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též “VOP”) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem. 
 2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky) objednatele. Za písemnou formu se považuje i fax (faxová zpráva) nebo elektronická pošta. 
 3. Dodavatel má povinnost do jednoho pracovního dne písemně potvrdit přijetí objednávky. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele, předání kopie objednávky objednateli nebo předání dokladu o úhradě kurzovného. 
 4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. 

Čl. II Předmět plnění 

 1. Předmětem plnění je online výuka oboru dle výběru objednatele v individuálním online přípravném kurzu (dále jen výuka). 
 2. Zaměření online přípravného kurzu určuje objednatel. 

Čl. III Všeobecná ujednání 

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění objednaných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Další povinnosti dodavatele a objednatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek. 
 2. Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit. 

Čl. IV Technické předpoklady pro online kurz

 1. Objednatel bere na vědomí, že pro úspěšné zahájení a absolvování kurzu je třeba, aby na vlastní náklady zajistil splnění těchto základních technických předpokladů: 
 2. Počítač, tablet nebo mobil s reproduktorem a mikrofonem a s minimálním internetovým připojením 4MB/s. 
 3. Prohlížeč Google Chrome (doporučujeme), Mozilla Firefox (verze 60 a vyšší), ostatní internetové prohlížeče nejsou vhodné nebo kompatibilní.
 4. Google účet, tedy email ve tvaru vasejmeno@gmail.com. V případě, že jej objednatel nemá, je možné si jej snadno vytvořit. Návod na vytvoření Google účtu je k nalezení na www.tutor.cz
 5. V Google účtu v osobním profilu je třeba, aby účastník kurzu měl uvedeno své jméno a příjmení, aby byl dodavatel a lektor schopen identifikovat jednotlivé účastníky kurzu. Objednatel nalezne v případě potřeby návod na změnu na www.tutor.cz.

Bez splnění těchto technických požadavků není dodavatel schopen zajistit poskytnutí kurzu konkrétnímu objednateli.

Čl. V Termín realizace výuky 

 1. Online výuka probíhá ve dnech a časech dle objednávky. Délka online výukového bloku je 45 nebo 90 minut, pokud v objednávce není uvedeno jinak. 
 2. Dodavatel zprostředkuje objednateli lektora bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uhrazení zálohy(viz čl. VI odst. 1 VOP), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení online kurzu o 1 týden v případě, že je to z technických či provozních důvodů nutné. 
 3. Pro případ, že online výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn po předchozí domluvě s objednatelem zvolit náhradní způsob zajištění výuky. 
 4. Každá jednotlivá objednávka je platná 1 kalendářní rok od objednání. Do této doby je třeba vyčerpat všechny předplacené lekce z této objednávky. Lekce, které nebudou vyčerpány, po tomto datu propadají a objednatel nemá nárok na výuku těchto lekcí. 

Čl. VI Kurzovné 

 1. Cena za příslušný online přípravný kurz (dále jen kurzovné) je sjednána v objednávce objednatele dle konkrétní specifikace online kurzu a jeho cenové varianty. 
 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace objednávky), výukové materiály, testy a všechny materiály zpřístupněné v online třídě (edukační prostředí Google Classroom), do které mají studenti po dobu trvání kurzu nepřetržitý přístup.
 3. Kurzovné je uvedeno včetně příslušné sazby DPH.

Čl. VII Platební podmínky 

 1. Objednatel je povinen do 5 dnů od objednání online přípravného kurzu zaplatit zálohu ve výši 1.000 Kč. Po uhrazení této zálohy je objednávka považována za závaznou a dodavatel zahájí výběr vhodného lektora dle požadavků objednatele. 
 2. Zbývající část kurzovného je objednatel povinen zaplatit nejpozději před zahájením online kurzu. Kurzovné musí být před zahájením online kurzu plně uhrazeno. 
 3. Kurzovné je možné uhradit těmito způsoby: platební kartou v kanceláři dodavatele, převodem na účet, dárkovým poukazem, benefitními poukázkami nebo prostřednictvím benefitních systémů. 
  • Platba kartou v kanceláři dodavatele – Platbu v kanceláři může objednatel provést na kterékoliv pobočce dodavatele.Otevírací doba poboček na internetové adrese www.tutor.cz v sekci Kontakty.
  • Platba převodem na účet – Při této formě úhrady bude objednateli vystavena faktura-daňový doklad na celou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel povinna uvést IČO a sídlo této právnické osoby.
  • Platba prostřednictvím benefitních systémů – Aktuální seznam přijímaných poukázek je zveřejněn na www.tutor.cz případně je na vyžádání dostupný na každé z poboček dodavatele. Způsob platby prostřednictvím těchto systémů se řídí podmínkami jednotlivých zprostředkovatelů.
 4. Na kurzovné v příslušné výši (podle typu objednávky) dodavatel vystaví po podpisu závazné přihlášky objednatelem nebo po platbě kurzovného objednatelem daňový doklad a na vyžádání jej poskytne objednateli. 
 5. Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu). Dojde-li ze strany kterékoliv smluvní strany k prodlení s platbou přesahující 30 dní, je druhá smluvní strana oprávněna straně, která je v prodlení, účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 Kč a je oprávněna od smlouvy odstoupit. 

 Čl. VIII Slevy z kurzovného 

V případě individuálních online přípravných kurzů nejsou poskytovány žádné slevy. 

Čl. IX Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky 

 1. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku lektora dle konkrétní specifikace objednávky. 
 2. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech. 
 3. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni výuku kvalitně vést. 

 Čl. X Zásady chování v online přípravných kurzech a edukačním prostředí Google Classroom 

 1. Účastník kurzu by se měl přihlásit do virtuální třídy v aplikaci Google Hangout alespoň 5 minut před zahájením výuky. 
 2. V průběhu výuky je třeba, aby účastníci měli vypnutý mikrofon. Zapnutá kamera je na uvážení každého účastníka. 
 3. V případě, že chce účastník kurzu položit dotaz, položí jej prostřednictvím chatu, který je zde dostupný. Lektor v případě potřeby účastníka kurzu může vyvolat, ten si teprve poté zapne mikrofon a dostane udělené slovo.
 4. Účastník kurzu má po celou dobu trvání kurzu 24hodinový přístup do konkrétní třídy v aplikaci Google Classroom. Zde nalezne materiály k výuce, probíraná témata, zadané úkoly, testy, atd. Může zde diskutovat s ostatními účastníky kurzu, vkládat tipy a doporučení na zeď, dotazy do chatu. Na webu www.tutor.cz nalezne k dispozici manuál, jak se v Google Classroom pohybovat, co kde nalezne. 

Čl. X Reklamace 

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně prostřednictvím reklamačního formuláře, který je na vyžádání dostupný na pobočce dodavatele, kde výuka daného online kurzu probíhá (lze zaslat e-mailem či vyřešit osobně v kanceláři). 
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli náhradní řešení, nejčastěji v podobě výměny lektora. 
 3. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od přijetí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se objednatel s dodavatelem dohodli na delší lhůtě. 

 Čl. XI Uznání reklamace 

 1. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování online kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil, nezajištění či nedodržení technických předpokladů dle čl. IV VOP (např. technické problémy s počítačem či tabletem, problémy s internetovým prohlížečem, problémy s Google účtem, dočasný výpadek internetového připojení, nedostatečná rychlost internetového připojení na straně účastníka kurzu). 
 2. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do dalších období. Tuto skutečnost je objednatel povinen doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování online kurzu. Pro případ, že se objednatel dostane do prodlení s doložením skutečností podle předchozí věty, nebude na tyto brán zřetel, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. 
 3. Dodavatel není zodpovědný za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci. 
 4. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky. 

Čl. XII Lhůta k uplatnění reklamace 

 1. Reklamaci lze vznést nejpozději do začátku třetího vyučovacího bloku (lekce) po zahájení online kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. 
 2. 2. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže nebyly uplatněny řádně a včas. 

Čl. XIII Porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 1. V případě odstoupení objednatele z online kurzu před jeho zahájením, tj. po podpisu závazné přihlášky a uhrazení zálohy ve výši 1.000 Kč, avšak před faktickým zahájením online kurzu (online výuky), je tato uhrazená záloha nevratná. 
 2. Odstoupením objednatele z online kurzu po jeho zahájení, tj. po konání prvního online vyučovacího bloku (online lekce) vzniká dodavateli nárok na storno poplatek ve výši 50% ze zbývající částky kurzovného, tj. dodavatel odečte ze zaplaceného kurzovného provedené hodiny a ze zbývající částky vrátí objednateli 50%. 
 3. Objednateli nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany v průběhu online kurzu, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do online kurzu, nesplnění technických předpokladů pro přihlášení do online třídy). Kurzovné však v tomto případě může být převedeno na další období nebo může být s dodavatelem sjednán jiný termín konání online kurzu. Pokud objednatel trvá na odstoupení z online kurzu, budou uplatněny storno podmínky dle čl. XIII, od. 2 VOP. 
 4. V případě převedení kurzovného do dalšího období dle čl. XI a XIII VOP je objednatel povinen vyčerpat zbývající částku nejpozději do 12 měsíců od objednání výuky. 
 5. V případě elektronické objednávky (tj. objednáním online kurzu prostřednictvím e-mailu nebo on-line na www.tutor.cz) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto VOP, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 6. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky a termínu zahájení výuky v ní objednatelem uvedeném) a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých. 
 7. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, t.j. uvedením termínu zahájení výuky a rozsahu výuky objednatelem) a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 5 tohoto ustanovení. 
 8. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené elektronicky dle odst. 5 tohoto článku zaniká.
 9. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem nebo vyplněním žádosti v zápisové kanceláři.. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení. 

Čl. XIII Osobní údaje objednatele

 1. Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem výuky a objednal výuku pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka výuky, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal výuku pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody. 
 3. Pro přihlášení účastníka kurzu do online třídy a edukačního prostředí Google Classroom je nutné mít Google účet a poskytnout dodavateli tento kontakt, prostřednictvím kterého se účastník přihlásí do třídy a edukačního prostředí Google Classroom. V případě, že jej objednatel nemá, je možné si jej snadno vytvořit. Návod na vytvoření Google účtu je k nalezení na www.tutor.cz. Daný kontakt je dodavateli je nutné nahlásit nejpozději 7 dní před zahájením kurzu. V případě, že se do kurzu přihlásí ve kratší lhůtě než je 7 dní před zahájením kurzu, je povinen jej poskytnout neprodleně. Objednatel či účastník kurzu bere na vědomí, že jméno a příjmení každého účastníka kurzu bude uvedeno v Google Classroom a uvidí je i ostatní účastníci kurzu. 
 4. Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 5. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaj  za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále je dodavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.
 6. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
 7. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:
  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
  • právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
  • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 8. Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.
 9. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 10. Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
 11. Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
 12. V případě potřeby je objednatel oprávněn kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů dodavatele na adrese: poverenec@eduagroup.cz.
 13. Ke zpracování osobních údajů objednatele bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávněného zájmu dodavatele pro případ sporu s objednatelem.
 14. Dodavatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a USA (EU – U.S. Privacy Shield Framework) a je v souladu s GDPR.

Čl. XIV Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu 

 1. V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování výuky uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je 

Česká obchodní inspekce 
Ústřední inspektorát – oddělení ADR 
Štěpánská 15 
120 00 Praha 2 
Email: adr@coi.cz 
Web: adr.coi.cz 
Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Čl. XV. Závěrečná ustanovení 

 1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 2. Dodavatel a objednatel výslovně sjednávají, že dodavatel je oprávněn jednostranně měnit tyto obchodní podmínky, a to zejména z důvodu změny legislativy, změny organizace výuky, změny platebních podmínek, změny storno podmínek, změny práv a povinností spojených s reklamací, a to tak, že tato změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena nejméně 30 dnů předtím, než nastane účinnost nových obchodních podmínek, e-mailovou zprávou na emailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce, případně na e-mailovou adresu řádně oznámenou dodavateli později. V případě, že objednatel nebude se změnou obchodních podmínek souhlasit, má právo ji odmítnout a smlouvu vypovědět oznámením zaslaným přede dnem účinnosti nových obchodních podmínek na emailovou adresu dodavatele: info@tutor.cz. Smlouva bude v takovém případě ukončena dnem, kdy vstoupí v účinnost nové obchodní podmínky. 
 3. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1. 3. 2019.

 

PŘÍLOHA

Vzorový formulář pro spotřebitele odstupující od smlouvy dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.