Jana Pácalová /

Po týdnu ve škole, kdy se každá po svém pere s nařízeními a doporučeními ohledně Covid-19, se může termín maturit zdát v nedohlednu.  Ale lépe je být připraven. Na těchto řádcích si můžete přečíst, k jakým změnám v organizaci a charakteru maturit dochází v letošním školním roce.

Maturitní zkoušku tvoří společná (státem zadávaná a hodnocená) a profilová (školní) část.

Profilová MZ se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si ve společné části MZ zvolíte cizí jazyk, tak ze zkoušky z tohoto jazyka a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. V rámci profilové MZ můžete konat nejvýš dvě nepovinné zkoušky. Nabídka nepovinných i povinných předmětů je na řediteli školy. Musí přitom vycházet z rámcového a školního vzdělávacího programu a seznam předmětů k profilové MZ musí zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části. Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek v profilové části zařadit pouze předměty, ve kterých jste mohli absolvovat alespoň 144 vyučovacích hodin. 

Novelou školského zákona dochází s účinností od 1.10. 2020 k přesunu písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka ze společné části MZ do profilové části, tzn. že sloh i ústní část budou hodnotit učitelé dané školy. Témata slohových prací budou pouze čtyři, zadávat je bude škola. Ústní zkouška bude také v režii škol, tzn. že si maturanti budou moci z kánonu vybrat svých 20 (pokud ředitel školy nestanoví jinak) knih, ale při jejich rozboru se už nebude třeba řídit přesnou strukturou zkoušky danou Cermatem (I. charakteristika uměleckého textu, II. literárněhistorický kontext, III. analýza neuměleckého textu). Nebude nutné dodržovat ani časové rozložení zkoušky, jako tomu bylo doposud. 

Didaktický test tak zůstává jedinou částí státní maturity – hodnocen bude stejně jako v minulých letech Cermatem. Všichni maturanti budou povinně psát test z češtiny a cizího jazyka, či matematiky. V rámci společné části MZ se nově zavádí nepovinná zkouška: Matematika rozšiřující, obdoba Matematiky+, která byla některými vysokými školami využívána v rámci jejich kritériií pro přijetí. 

Pokud novela školského zákona nabyde v říjnu t. r. účinnosti, avizované změny začnou platit na jaře 2021. 

Na základě několika let strávených na víceletém gymnáziu jako učitelka češtiny,  jako hodnotitel PP, jako lektor připravující studenty k maturitě, nevnímám tuto změnu jako změnu k lepšímu. 

Odpůrcům státní maturity i těm, kteří ve společné části neuspěli, bych mohla oponovat tím, že mnozí žáci nižšího stupně gymnázií zvládnou vyřešit didaktický test na požadovaný počet bodů. Stejně tak mnoho slohových prací, které jsem četla, by talentovaný žák základní školy dokázal napsat lépe než maturant.

Stát by dle mého měl garantovat alespoň minimální penzum znalostí, na základě kterého mohou studenti získat certifikát – maturitní vysvědčení. Myslím, že existující obavy odborníků nad degradací českého školství jsou bohužel namístě. 

Ať už to s maturitami dopadne jakkoliv, přejeme jejich hladký průběh a skvělé výsledky.