Francouzština pro středně pokročilé, 1 x 2 týdně (30)

21. 2. 2018 - 30. 5. 2018, St 17:00 - 18:30
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Tutor, s.r.o. - S. K. Neumanna 1257/14 Hradec Králové
Kód termínu: JS11042429
Další termíny nejsou k dispozici

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro středně pokročilé – B1.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Ú­ROVEŇ B1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:
 • umím aktivně používat dosud známé probrané slovesné časy jako minulý čas složený (J’ai visité la tour Eiffel.), nedávnou minulost (Paul vient de partir.), blízkou budoucnost (Je vais inviter des amis samedi soir.) a budoucí čas jednoduchý (Je te présenterai Romain.)
 • dokážu použít subjunktiv (Il répète pour que tu comprennes.), podmiňovací způsob přítomný (On aimerait bien vous revoir.) a umím vyjádřit podmínku (Si elle n’a pas aimé, dis-le-moi !) a převést přímou řeč do nepřímé (Elle a dit qu’elle était heureuse.)
 • dobře se orientuji v základních gramatických jevech (ukazovací zájmena – samostatná, nesamostatná, tázací a vztažná zájmena, tvoření příslovcí a stupňování příslovcí a přídavných jmen)
 • jsem schopen pohovořit o běžných a společenských tématech (móda, bydlení, globální problémy světa) a mluvit o svých zážitcích, zkušenostech a cílech
 • dokážu vyjádřit svůj názor a pocity, obavy, radost či zklamání
Co se naučím:
 • prohloubím své znalosti minulých časů, budoucích časů a gerundia (Je travaille en écoutant la radio.) a naučím se používat podmiňovací způsob minulý (J’aurais aimé partir avec vous.) a souslednost časů se si (S’il a envie de venir, il viendra.)
 • osvojím si pravidla tvoření předbudoucího času (Je t’expliquerai après qu’elle sera partie.), vztažných zájmen složených (lesquels, auquel,…) a shody pronominálních sloves v minulém čase složeném (Elle s’est évanouie.)
 • posílím svou schopnost vyjadřovat se slovem i písmem o nejrůznějších tématech, porozumím hlavním myšlenkám mluveného i psaného projevu týkajícího se abstraktních témat a budu se lépe orientovat v autentických materiálech
 • budu schopen vyjádřit lítost, zklamání a námitky, naučím se vést proslov a napsat motivační dopis
Další termíny nejsou k dispozici