Italština pro mírně pokročilé +, 1 x 2 týdně (30)

26. 10. 2017 - 8. 2. 2018, Čt 17:50 - 19:20
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 32 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042270
Další termíny nejsou k dispozici

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Intenzita: výuka probíhá 1 × 2 vyučovací hodiny týdně

Charakteristika kurzu:

vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení)
gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
důraz je kladen na řízenou konverzaci
maximální počet studentů ve skupině je 12

Co už umím:

chci rozšířit své dobré znalosti základů italštiny
znám přítomný čas, minulý čas (passato prossimo) a imperfektum (parlavo, guardavo, volevamo)
umím používat osobní zájmena ve 4. pádě (mi, ti, lo…) i ve složených časech a zájmenné částice ci a ne
vím, jak správně utvořit a kdy použít budoucí čas

Co se naučím:

zopakuji si všechny základní gramatické struktury a své znalosti dále upevním a prohloubím
naučím se časovat zvratná slovesa ve všech mně dosud známých časech, neosobní vazbu (si dice…), osobní zájmena ve 3. pádě (mi, ti gli…), přímý rozkaz (guarda!, apri!, non farlo!…) a podmiňovací způsob jednoduchý (parlerei, sarebbe…) i složený (avrebe detto)
rozšířím si základní slovní zásobu o nové oblasti: barvy, oblečení, velikosti, móda, TV a tisk, hudba
budu umět zeptat se na a vyjádřit svůj názor, požádat o pomoc, spolupráci…
budu umět ukázat cestu

Zkuste si rozřazovací test z italštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý+.

Lektoři:

v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští lektoři
všichni lektoři prošli intenzivním školením Jazykové školy Tutor

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

NÁPLŇ KURZŮ

zvratná slovesa, neosobní vazba
oblečení, velikosti, barvy
zájmena 3. pádu (nepřímý předmět), rozkaz v tykání
TV a programy, vyjádření osobního názoru

Další termíny nejsou k dispozici