Němčina pro středně pokročilé, 1 x 2 týdně (60)

17. 10. 2017 - 29. 5. 2018, Út 18:35 - 20:05
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 60 lekcí)
Tutor, s.r.o. - S. K. Neumanna 1257/14 Hradec Králové
Kód termínu: JS11042141
Další termíny nejsou k dispozici

Úroveň: kurz odpovídá úrovni B1.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Intenzita: výuka probíhá 1 × 2 vyučovací hodiny týdně

Charak­teristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komuni­kativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • grama­tika je vyučována v kon­textu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • důraz je kladen na řízenou konver­zaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. Goethe-Zertifikat B1)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

Ú­ROVEŇ B1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • ovládám gramatiku na úrovni středně pokročilý:
  • modální slovesa (können, wollen, müssen, dürfen), slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, osobní a přivlastňovací zájmena (mein, dein, sein)
  • minulý čas – perfektum (Wir haben dir eine schöne Postkarte geschickt.) a préteritum sloves sein a haben (Ich hatte heute echt einen Glückstag.), předminulý čas (plusquamperfek­tum)
  • infinitiv s zu (Ich habe keine Zeit, meine Eltern regelmäßig zu besuchen.), podmiňovací způsob (Wo würden Sie gern wohnen?)
 • mám základní slovní zásobu:
 • povolání, volný čas dům a bydlení, cestování, turistický ruch, počasí
 • objednat si v restauraci, popsat cestu, komunikovat v obchodě, požádat o radu
 • dokáži vést jednoduchou společenskou konverzaci, stručně pohovořit o sobě a svých zájmech
 • umím komunikovat v běžných každodenních situacích:
 • jsem schopen/na psát jednoduché poznámky, vzkazy, krátké dopisy

Co se naučím:

 • naučím se nové gramatické struktury – skloňování zvratných zájmen, účelové věty s um…zu adamit, vedlejší věty se so dass a so…dass a další…
 • naučím se tvořit a používat budoucí čas – Futur I (Im nächsten Jahrtausend werden die Menchen Urlaub auf dem Mond machen.)
 • rozšířím svou slovní zásobu o nové pojmy z nejrůznějších oblastí – přátelství a vztahy, nemoci a léky, povolání,…
 • naučím se komunikovat ve všech běžných životních situacích – při hledání zaměstnání, seznamování, pozvání,…

Zkuste si rozřazovací test z němčiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně středně pokročilý.


Lekto­ři:

 • kurz je veden zkušenými a kvalifikovanými českými a zahraničními lektory, kteří prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Další termíny nejsou k dispozici