Němčina pro začátečníky +, 1 x 2 týdně (60)

2. 10. 2017 - 14. 5. 2018, Po 18:15 - 19:45
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 60 lekcí)
Tutor, s.r.o. - Za Pasáží 1609 Pardubice
Kód termínu: JS11042396
Další termíny nejsou k dispozici

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A1.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Intenzita: výuka probíhá 1 × 2 vyučovací hodiny týdně

Charak­teristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komuni­kativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • grama­tika je vyučována v kon­textu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • důraz je kladen na řízenou konver­zaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. Goethe-Zertifikat A1)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12


Ú­ROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • ovládám základní slovní zásobu – pozdravy, číslovky, povolání,…
 • umím používat základní gramatická pravidla – dokáži sestavit větu, utvořit otázku a rozkazovací způsob, rozlišovat mezi určitým a neurčitým členem,…
 • jsem schopen/na komunikovat v základních situacích – pozdravit, představit se, zeptat se na cestu,…

Co se naučím:

 • rozšířím svou znalost gramatiky, seznámím se s novými gramatickými jevy:
  • modální slovesa (können, wollen, müssen, dürfen), slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, osobní a přivlastňovací zájmena (mein, dein, sein)
  • minulý čas – perfektum (Wir haben dir eine schöne Postkarte geschickt.) a préteritum sloves sein a haben (Ich hatte heute echt einen Glückstag.)
 • získám novou slovní zásobu týkající se nejrůznějších oblastí:
 • rodina, povolání, volný čas, dny a měsíce,…
 • objednat si v restauraci, popsat cestu, komunikovat v obchodě, požádat o radu,…
 • naučím se komunikovat v běžných každodenních situacích

Zkuste si rozřazovací test z němčiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně začáteč­níci+­.

Lekto­ři:

 • kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem, který prošel intenzivním školením jazykové školy Tutor

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Další termíny nejsou k dispozici