Ruština pro mírně pokročilé, 1 x 2 týdně (30)

22. 2. 2018 - 31. 5. 2018, Čt 18:35 - 20:05
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Tutor, s.r.o. - S. K. Neumanna 1257/14 Hradec Králové
Kód termínu: JS11042419
Další termíny nejsou k dispozici

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro mírně pokročilé – A2.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Ú­ROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE:
Co už umím:
 • zabývala jsem se studiem základů ruštiny a znám základní gramatické jevy (azbuku, číslov­ky, skloňování osobních zájmen a podstatných jmen)
 • umím vyčasovat základní slovesa (идти, мочв, искать, …) i zvratná slovesa a slovesa se změnou kmenových souhlásek v přítomném čase a jsem schopen/na vytvořit otázku a budoucí čas
 • dokážu sdělit základní informace o sobě a svých zájmech, o své rodině a práci a vést rozhovor o ces­tování, vzdělá­ní, nakupování a dalších běžných tématech
 • dělám chyby, po upozornění jsem je však schopen/na opra­vit
Co se naučím:
 • prohloubím své poměrně dobré znalosti základů o časování slovesa надеть, skloňování přídavných jmen podle vzoru новый a летний, zájmena какой, который a další gramatické jevy)
 • budu schopen/na konverzovat o turistice a cestování, počasí a dalších běžných tématech a vyjádřit názor na vzhled a charakter osob
 • naučím se vyjádřit příčinu, možnost, nutnost a lítost, vyjádřím svůj názor na běžná témata
 • posílím svou schopnost porozumět autentickým materiálům a získám jistotu v mluveném projevu a při komunikaci s rodilým mluvčím
Další termíny nejsou k dispozici

Související produkty