Španělština pro středně pokročilé, 2 x 2 týdně (60)

19. 2. 2018 - 4. 6. 2018, Po a St 16:10 - 17:40
Intenzivní – 2x týdně a více (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 60 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042489
Další termíny nejsou k dispozici

Úroveň: kurz odpovídá úrovni B1.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Intenzita: výuka probíhá 2 × 2 vyučovací hodiny týdně

Charak­teristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komuni­kativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • grama­tika je vyučována v kon­textu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • důraz je kladen na řízenou konver­zaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

Ú­ROVEŇ B1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:
 • v minulosti jsem se již zabýval/a studiem španělštiny
 • umím používat slovesa v základních časech: minulý čas jednoduchý (ayer le escribí una carta), imperfektum (Cuando era joven, estudiaba mucho), budoucí čas jednoduchý (el lunes escribiré una carta a Manolo) a kondicionál: (hablaría, comeríamos), a dokáži v těchto časech vytvořit zápor či otázku
 • znám základy nepřímé řeči a časové souslednosti
 • umím používat základní pravidla subjunktivů (konjunktivů po subjunktivních výrazech (me alegro, siento, no creo, espero, es bueno, …)
 • umím používat gerundium a trpný rod
 • pokud udělám chybu, jsem obvykle schopen/na ji odhalit a opravit
 • umím stručně vyjádřit svůj názor a pohovořit nejen o běžných, ale i o náročnějších a abstraktních tématech (náboženství, ideály, sny, pocity)
 • dokáži vyprávět příběh
 • jsem schopen porozumět neznámému textu
Co se naučím:
 • mluvit o tom, co jsem v životě dokázal
 • připravit si svůj životopis
 • kterými dalšími jazyky se mluví v hispanofonních zemích
 • jaké společenská zvyklosti platí ve Španělsku
 • jaká pravidla dodržujeme ve škole nebo v práci
 • napsat vzkaz, email nebo dopis
 • telefonovat v různých běžných situacích
 • mluvit o knihách, filmech a televizním vysílání
 • vyprávět vtipy a porozumět jim
 • diskutovat o společenských a jiných problémech
 • napsat stížnost a vyjádřit své požadavky
 • jak se měnilo Španělsko od roku 1975
 • vyprávět historky a zážitky nejen z cestování

Zkuste si rozřazovací test ze španělštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně středně pokročilý.

Lekto­ři:

 • kurz je veden zkušenými a kvalifikovanými lektory, kteří prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Další termíny nejsou k dispozici

Související produkty