Všeobecné obchodní
podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1. 3. 2019.

Přípravné pomaturitní studium
Nultý ročník

NULTÝ ROČNÍK

EDUA Group se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje jazykových kurzů mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jipka.cz a www.tutor.cz rozumí tyto společnosti:

Jipka – vzdělávání, s.r.o.
Národní 416/37, 110 00 Praha 1
IČO: 28504895, DIČ: CZ28504895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146453

Jipka moje jazykovka, s.r.o.
Národní 416/37, 110 00 Praha 1
IČO: 27385906, DIČ: CZ699006155
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115566

Tutor, s.r.o.
Na Florenci 1270/31, 110 00 Praha 1
IČO: 05533473, DIČ: CZ699006155
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 265282

EDUA Languages, s.r.o.
Na Florenci 1270/31, 110 00 Praha 1
IČO: 29013372, DIČ: CZ699006155
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159931 (dále též označovány jako dodavatelé)

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku jazyka v jazykovém kurzu specifikovaném v příslušné objednávce a dodavatelem jeden z výše uvedených dodavatelů, který objednateli potvrdil objednávku.

Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem.
 2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky) objednatele nebo na základě závazné telefonické objednávky u dodavatele. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.tutor.cz.
 3. Dodavatel má povinnost do dvou pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele.
 4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

 

ČL. II PŘEDMĚT PLNĚNÍ

 1. Kurzy jsou rozdělené do několika typů dle oborů. Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele www.tutor.cz.
 2. Předmětem plnění je výuka v přípravném pomaturitním kurzu pro veřejnost vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen kurz či výuka).

 

ČL. III VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky výuky jsou zveřejněny na internetové adrese www.tutor.cz v seznamu kurzů. Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.
 2. Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

 

ČL. IV TERMÍN REALIZACE VÝUKY

 1. Kurz probíhá v časovém rozsahu dle specifikace objednaného typu kurzu. Délka jedné vyučovací hodiny je 45 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak.
 2. Není-li stanoveno jinak, ve dnech státních svátků výuka neprobíhá. S touto skutečností bylo již počítáno při kalkulaci kurzovného.
 3. Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce přípravných kurzů na webové adrese dodavatele www.tutor.cz.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o 1 až 4 týdny v případě, že je to z technických důvodů nutné.
 5. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
 6. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu, tj. 10 studentů. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nedostatečného počtu přihlášených studentů nejpozději týden před jeho zahájením. V takovém případě je objednatel o této skutečnosti informován e-mailem či telefonicky a uhrazená výše kurzovného je vratná v plné výši, ledaže se smluvní strany dohodnou na náhradní variantě (tj. na možnosti navštěvovat jiný kurz).

 

ČL. V KURZOVNÉ

 1. Cena za příslušný pomaturitní přípravný kurz (dále jen kurzovné), je určena dle ceníku přípravných pomaturitních kurzů dodavatele zveřejněného na internetové adrese www.tutor.cz a je uvedena v objednávce objednatele (dle konkrétní specifikace kurzu).
 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace kurzu), výukové materiály, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce.
 3. Kurzovné je vždy uvedeno včetně příslušné sazby DPH.

 

ČL. VI SLEVY Z KURZOVNÉHO

 1. Výčet aktuálně nabízených slev je k dispozici na www.tutor.cz.
 2. Žádnou ze slev poskytovaných dodavatelem nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat.
 3. Žádnou z nabízených slev nelze kombinovat s platbou dárkovým poukazem.
 4. Dodavatel není povinen upozornit objednatele na možnost využití slevy.

 

ČL. VII PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od objednání, tj. od podpisu závazné objednávky nebo jejího odeslání online na webových stránkách www.tutor.cz. uhradit zálohu ve výši 5.000 Kč. Před nástupem do kurzu je objednatel povinen uhradit 50% kurzovného. Zbytek kurzovného se objednatel zavazuje doplatit nejpozději do konce prosince daného kalendářního roku.

2. Platba kurzovného dle odst. 1 tohoto ustanovení se však neuplatní, ujednají-li si smluvní strany jiný postup, tj. zejména sjednají-li si úhradu kurzovného prostřednictvím individuálního splátkového kalendáře.

3. V případě, že objednatel požaduje uplatnění některé z nabízených slev (viz čl. VI. VOP) je povinen tuto skutečnost nahlásit předem a doložit ji relevantním dokladem (ISIC karta, slevová poukázka atd.). Zpětně nelze slevu uplatnit.

4. Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: platební kartou v kanceláři dodavatele, platební kartou on-line, převodem na účet, dárkovým poukazem, benefitními poukázkami nebo prostřednictvím benefitních systémů

 • Platba kartou v kanceláři dodavatele – Platbu kartou v kanceláři dodavatele může objednatel provést na kterékoliv pobočce dodavatele bez ohledu na to, zda je kurz vypsán pro tuto pobočku. Otevírací doba poboček je zveřejněná na internetové adrese www.tutor.cz v sekci Kontakty.
 • Platební kartou online -Platbu lze provést prostřednictvím e-shopu na internetové adrese www.tutor.cz. Objednatel bude po potvrzení objednávky přesměrován na online platební bránu, kde provede platbu. Při platbě kartou on-line není možné uplatnit slevu. Při platbě kartou on-line nemá dodavatel žádný přístup k bankovním údajům objednatele.
 • Platba převodem na účet – Při této formě úhrady bude objednateli vystavena faktura – daňový doklad na celou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby.
 • Platba dárkovým poukazem – Při platbě dárkovým poukazem je objednatel povinen dostavit se osobně do provozovny dodavatele a předložit tento dárkový poukaz odpovědnému pracovníku dodavatele. Pracovník si tento poukaz ponechá, poukaz slouží jako platidlo.
 • Platba benefitními poukázkami –  Aktuální seznam přijímaných poukázek je zveřejněn na internetové adrese www.tutor.cz, případně je na vyžádání k dispozici na všech provozovnách dodavatele. V případě platby prostřednictvím těchto poukazů nelze uplatnit žádnou z nabízených slev.
 • Platba prostřednictvím benefitních systémů – Aktuální seznam přijímaných poukázek je zveřejněn na internetové adrese www.tutor.cz, případně je na vyžádání k dispozici na všech provozovnách dodavatele. Způsob platby prostřednictvím těchto systémů se řídí podmínkami jednotlivých zprostředkovatelů. V případě platby prostřednictvím těchto systémů není možné uplatnit žádnou z nabízených slev.Na žádost objednatele vystaví dodavatel na kurzovné v příslušné výši (podle druhu kurzu) daňový doklad.
 • Na žádost objednatele vystaví dodavatel na kurzovné v příslušné výši (podle druhu kurzu) daňový doklad.

5.Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu). Dojde-li ze strany kterékoliv smluvní strany k prodlení s platbou přesahující 30 dní, je druhá smluvní strana oprávněna straně, která je v prodlení, účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 Kč.

ČL. VIII KVALITA VÝUKY A LEKTORSKÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY

 1. Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku kurzu lektora dle konkrétní specifikace daného kurzu. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora.
 2. Dodavatel se zavazuje, že kurz bude probíhat v určených dnech a časech.
 3. Dodavatel se zavazuje, že kurz bude probíhat v odpovídající úrovni s přihlédnutím k potřebám dané skupiny dle uvážení lektora.
 4. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku kvalitní lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi.
 5. Dodavatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu (viz čl. IV odst. 5 VOP).
 6. Minimální počet osob v kurzu jsou 10, neurčí-li dodavatel jinak. V případě, že si příslušný kurz neobjedná a řádně neuhradí kurzovné nejméně 10 objednatelů, nebude v souladu s čl. IV odst. 6 VOP realizován.

 

ČL. IX REKLAMACE

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, např. e-mailem či prostřednictvím reklamačního formuláře, který je na vyžádání dostupný na pobočce dodavatele a na webových stránkách www.tutor.cz (lze zaslat e-mailem či vyřešit osobně v kanceláři dodavatele).
 2. Reklamaci kurzu lze uplatnit nejpozději do začátku třetího výukového setkání po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. Pokud klient zmeškal první výukové setkání, nebude lhůta pro uplatnění reklamace posunuta. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
 3. Dodavatel obdržení reklamačního formuláře v elektronické podobě potvrdí nejpozději do 2 pracovních dnů.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu na individuální výuku či uložení kurzovného do dalšího semestru, případně vrácení kurzovného objednateli. Volba takového řešení je vždy na dodavateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce, resp. bloky).
 5. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 5 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne dodavatel nejpozději do 4 týdnů od dne doručení reklamace.
 6. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.
 7. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.
 8. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.

 

ČL. X PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY, STORNO POPLATKY

 1. V případě odstoupení objednatele od smlouvy (storno) před zahájením daného kurzu, tj. po podpisu závazné objednávky (přihlášky), avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), se objednatel dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné ve výši 50 %, zbývajících 50 % kurzovného není povinen platit. Odstoupením objednatele od smlouvy (storno) po zahájení kurzu, tj. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká dodavateli nárok na úhradu doplatku kurzovného, tj. na zbývajících 50 % kurzovného a objednatel se tak v tomto případě zavazuje dodavateli zaplatit kurzovné v plné výši.
 2. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši. Za neúčast objednatele na výuce neposkytujeme finanční ani jinou kompenzaci.
 3. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do následujícího semestru či na individuální výuku. Tuto skutečnost je třeba doložit dodavateli relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. V případě, že objednatel nedoloží dodavateli doklad od lékaře ve lhůtě dle předchozí věty, nemá nárok na vrácení adekvátní části kurzovného dle tohoto odstavce.
 4. V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. vyplněním objednávky kurzu prostřednictvím e-shopu umístěného na webových stránkách www.tutor.cz) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 5. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, ve které je uveden termín konání kurzu) a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 6. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, ve které je uveden termín konání kurzu) a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 4 tohoto ustanovení.
 7. Po uplynutí výše uvedené 14denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu na www.tutor.cz zaniká.
 8. Žádost o změnu smlouvy jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem nebo vyplněním žádosti v kanceláři pobočky dodavatele. Žádost o změnu smlouvy je považována za přijatou doručením dodavateli, ovšem dodavatel se zavazuje přijetí žádosti potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením dodavateli.
 9. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jež porušuje základní zásady občanského soužití či objednatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení má objednatel nárok na vrácení kurzovného v rozsahu neodchozené části kurzu.

 

ČL. XI OSOBNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE

 1. Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem výuky a objednal výuku pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka výuky, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal výuku pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.
 3. Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 4. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaj  za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále je dodavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.
 5. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
 6. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:
  1. právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
  2. právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  3. právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
  4. právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
  5. právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
  6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
  7. právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 7. Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.
 8. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 9. Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
 10. Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
 11. V případě potřeby je objednatel oprávněn kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů dodavatele na adrese: poverenec@eduagroup.cz.
 12. Ke zpracování osobních údajů objednatele bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávněného zájmu dodavatele pro případ sporu s objednatelem.
 13. Dodavatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a USA (EU – U.S. Privacy Shield Framework) a je v souladu s GDPR.

 

ČL. XII  MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

 1. V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování výuky uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 1. Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ČL. XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1.10.2018.

 

 

PŘÍLOHA

Vzorový formulář pro spotřebitele odstupující od smlouvy dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku

Chcete o všem vědět jako první?

O společnosti Tutor

Naším heslem je „To zvládneme!“

Od roku 2000 pomáháme plnit vaše sny tím, že rozšiřujeme znalosti a zvyšujeme vzdělanost. Přes 100 000 lidí z Česka a Slovenska se v životě neztratí díky jazykovým kurzům, pomaturitnímu studiu a přípravě na střední školy, maturitu a vysoké školy.

Zákaznické centrum

Praha

Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8

Po: 9:00–17:00

St: 9:00–17:00

© 2023 EDUA Group, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Dotazy

Po: 9:00–17:00, St: 9:00–17:00

Chcete o všem vědět jako první?

Jste přihlášeni! Něco se nepovedlo.

O společnosti Tutor

Naším heslem je „To zvládneme!“

Od roku 2000 pomáháme plnit vaše sny tím, že rozšiřujeme znalosti a zvyšujeme vzdělanost. Přes 100 000 lidí z Česka a Slovenska se v životě neztratí díky jazykovým kurzům, pomaturitnímu studiu a přípravě na střední školy, maturitu a vysoké školy.

© 2023 EDUA Group, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Zákaznická centra

Praha

Karlínské náměstí 8

186 00 Praha 8

Po: 9:00–17:00

St: 9:00–17:00

Navigace

Kontakt

Blog

O Tutoru

Vše o nákupu

Aktuality

Kariéra

Dotazy

Po: 9:00–17:00, St: 9:00–17:00

Chcete o všem vědět jako první?

Jste přihlášeni! Něco se nepovedlo.

O společnosti Tutor

Naším heslem je „To zvládneme!“

Od roku 2000 pomáháme plnit vaše sny tím, že rozšiřujeme znalosti a zvyšujeme vzdělanost. Přes 100 000 lidí z Česka a Slovenska se v životě neztratí díky jazykovým kurzům, pomaturitnímu studiu a přípravě na střední školy, maturitu a vysoké školy.

© 2023 EDUA Group, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Navigace

Kontakt

Blog

O Tutoru

Vše o nákupu

Aktuality

Kariéra

Zákaznická centra

Praha

Karlínské náměstí 8

186 00 Praha 8

 

Po: 9:00–17:00

St: 9:00–17:00